Groen Edegem fier op bestuursakkoord

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bestuursakkoord en dat in een uitermate collegiale sfeer. Pittige discussies en lange dagen van vergaderen, onderhandelen, terugkoppelen en knopen doorhakken. Maar het resultaat mag er zijn. Zoals in het officiële persbericht werd meegegeven: het bestuursakkoord is een ambitieuze mix van de drie partijprogramma's. N-VA, Groen en Open VLD zijn er klaar voor om de komende zes jaar van Edegem een uitdagende gemeente te maken!

Groen is ook zeer tevreden over verschillende groene en sociale accenten in het bestuursakkoord. We lichten er enkele voor ons belangrijke zaken uit:

Edegem wil zich profileren als kindvriendelijke gemeente. De gemeente maakt werk van een uitgebouwd speelweefsel door de gemeente. Parkjes en pleintjes worden avontuurlijker ingericht. Op de buitenglacis van Fort 5 komt een heus speelbos. We plannen ook een geboortebos.

Na jaren van status-quo rond de veroudere bioklas, gaan we met het nieuwe bestuur zowel qua locatie als werking de bioklas een nieuwe start geven.

Edegem bouwt haar netwerk van 'trage wegen' uit. Op een veilige en aangename manier naar school, winkel of werk wandelen en fietsen is de doelstelling. Naast een voetpadenplan, stellen we ook een fietspadenplan op. De oversteekbaarheid op de Prins Boudewijnlaan wordt verbeterd. In de Collegewijk worden nu eerst de snelheidsduivels aangepakt. Het sluipverkeer wordt via een intergemeentelijk verkeerscirculatieplan tegen gegaan.

Edegem maakt werk van een cultuurbeleid die naam waardig. We creëren meer ruimte voor kunst- en cultuurbeleving en zetten de eerste stappen richting een nieuwe, moderne bibliotheek waar niet alleen ruimte is voor boeken, maar diverse socio-culturele activiteiten.

Mensen die het vandaag moeilijk hebben op de arbeidsmarkt krijgen in Edegem extra kansen om een opleiding en bijscholing te volgen via sociale tewerkstellingsprojecten. Het beheer en onderhoud van Fort 5 en Hof ter Linden zijn daarvoor ideale projecten, maar ook het onderhoud van de vele (jeugd)lokalen.

Edegem gaat voor dynamische wijken met meer ruimte voor ontmoeting. Elke wijk moet zijn 'Forum' hebben. Via peterschapsprojecten en wijkbudgetten kunnen Edegemnaren zelf invulling geven aan hun straat of plein. Twee pleinen worden volledig heraangelegd: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein.

Edegem neemt haar verantwoordelijkheid op om de klimaatverandering aan te pakken. We realiseren (eindelijk) een Lokaal Klimaatplan, zetten volop in op energie-efficiëntie, moedigen decentrale energieopwekking aan, en pakken het probleem van energiearmoede aan via derdebetalerssystemen en het energiezuiniger maken van de sociale woningen in Edegem.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), waar wij jaren voor geijverd hebben, zal nu eindelijk zijn rol ten vollen kunnen spelen door actief op te treden op de gronden- en woningmarkt in Edegem. Via het AGB worden nieuwe woonvormen gestimuleerd en uitgebouwd (co-housing, kangoeroewonen, assistentiewoningen,…). De site Berkenhof wordt gereserveerd voor een kleinschalig, betaalbaar en energiezuinig woonproject.

En tot slot: samen met onze twee andere coalitiepartners gaan we voor een andere bestuursstijl. Meer open en transparant en met meer mogelijkheden voor onze inwoners om te participeren. We voeren een positief personeelsbeleid en werken naar een doorgedreven integratie van de ondersteunende diensten van het OCMW en de gemeente.

Lees het volledige bestuursakkoord en de officiële aankondiging hier: http://groenedegem.net/wp/?p=703

Op de foto de Groene onderhandelaars samen met een La Chouffe-kabouter op het visieweekend met N-VA en Open VLD in Achouffe.

FacebookTwitter

Troef 3. Meer aandacht voor (pleintjes in) de wijken

Aangenaam wonen, prioriteit voor voetgangers en fietsers, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen, zitbanken en rustpunten, afremmen van doorgaand verkeer, gerichte zorg aan huis,… Niet alleen het gemeenteplein maar ook de pleintjes in de wijken verdienen meer aandacht.

Voor elke wijk in Edegem gaan we na hoe we meer leven en kleur kunnen brengen. In overleg met alle betrokkenen werken we een wijkontwikkelingsplan uit met telkens dezelfde prioriteiten: aangenaam wonen, de voetgangers en fietsers als maatstaf, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen. Bestaande parkjes en pleintjes worden opgewaardeerd tot gezellige en informele ontmoetingsplekken voor jong en oud. Extra zitbanken en rustpunten, maatregelen rond het afremmen van het (doorgaand) verkeer en fietsenstallingen verhogen het comfort. We voorzien een totale heraanleg van twee belangrijke pleinen in Edegem: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein. Specifiek naar senioren toe is in het gebouw Immaculata van het OCMW recent het eerste dienstencentrum ‘Den Appel’ gestart. We plannen een tweede dienstencentrum in de nieuwe verkaveling Molenveld Noord. Op deze manier komt er een aangepast aanbod naar ontmoeting voor senioren aan beide zijden van de Prins Boudewijnlaan. Specifiek voor de Edegemse jeugd blijven we geloven in de noodzaak van Hangar 27 en Jeugdhuis Nootuitgang en willen we hier verder in investeren. De Edegemse bergen en het buitenglacis van Fort 5 bieden een perfect kader voor een ongestoorde chill-ruimte voor jongeren. Wandel- en speelweefsel doorheen de gemeente moeten de wijken met elkaar verbinden.

We starten met jaarlijkse wijkbudgetten waarbij het gemeentebestuur inwoners uit een bepaalde straat of wijk uitnodigt om concrete voorstellen in te dienen die bijdragen tot de leefkwaliteit van hun buurt. De beste projecten krijgen een belangrijke financiële steun ter realisatie van hun project.

In elke wijk gaan we op zoek naar extra infrastructuur voor ontmoeting. De gemeente creëert mooie en aangepaste infrastructuur of sluit samenwerkingsverbanden af met bestaande (parochiale) initiatieven. Een Raad van Bestuur gevormd door inwoners van de wijk staat in voor het beleid, de uitbating wordt in handen gegeven van een concessiehouder. Een gezellige taverne voor de buurt met een programmatie van buurtgerichte activiteiten brengt leven in de wijk. In elke wijk in Edegem moet dit mogelijk zijn:

  • Buizegem: Het wijkontmoetingscentrum ‘t Forum in Buizegem is reeds een mooi voorbeeld hoe het kan. We willen dit verder versterken.
  • Molenveld: De Schrans is eigendom van de parochie en is nu reeds een belangrijk ontmoetingscentrum voor de wijk. Deze locatie biedt onderdak aan verschillende verenigingen. Verder is er ook een speelplaats, ideaal voor buitenactiviteiten. Deze site biedt aanvullend heel wat extra mogelijkheden zoals een sociaal restaurant.
  • Elsdonk: Dit verhaal gaat ook op voor het Elzenhof. Deze site is eigendom van de parochie met o.a. een podiumzaal. De herprofilering van het plein (met betere integratie van het Fort 5) zal heel wat kansen bieden voor een mooi caféterras.
  • Centrum: Het kasteel en de bijgebouwen van het Hof Ter Linden, de infrastructuur van parochiezaal Het Centrum en Theater Cartouche bieden tal van opportuniteiten rond ontmoeting, cultuur en horeca. Jeugdhuis Het Varken is voor de Edegemse jongeren één van de weinige uitgaansplekken in het centrum. Dit moeten we verder ondersteunen en uitbouwen. In de nieuwe, moderne bibliotheek is er ruimte voor activiteiten rond literatuur, ontmoeting en debat. Door de tentoonstellingsactiviteiten van Huis Hellemans te verschuiven naar Hof Ter Linden komt er ruimte vrij voor gezellige en functionele vergaderruimtes. In de Oude Pastorij voorzien we een gezellig café/koffiehuisje, een prachtige locatie met een prachtige tuin.
FacebookTwitter