Bestuursakkoord N-VA, Groen en Open VLD: Edegem, een uitdagende gemeente!

Precies twee maanden na de verkiezingen pakt de coalitie van N-VA, Groen en Open VLD uit met haar bestuursakkoord: een ambitieuze mix van drie partijprogramma’s, met als baseline “kracht van constructieve samenwerking”. Dat slaat alvast op het eigen personeel want met de eerste opmerkingen van de gemeentelijke diensten is nu al rekening gehouden.

Download hier het volledige bestuursakkoord.

Van Edegem een uitdagende gemeente maken, maar ook de belangrijke uitdagingen die op ons afkomen slim en duurzaam aanpakken, daar willen we met de nieuwe bestuursploeg voor gaan. De uitdagingen zijn groot, maar onze werkkracht en motivatie zijn dat ook.

Financieel is er de komende jaren weinig ademruimte. Toch is niet-investeren geen optie. De kosten op de lange termijn zouden immers zwaarder zijn dan wanneer we wél verstandig investeren. Een belangrijke uitdaging is dus een creatief, consequent en doordacht beleid uit te tekenen dat onze financiën niet laten ontsporen, dat bespaart waar bespaard moet worden en dat tegelijk ruimte laat voor nieuwe initiatieven.

De financieel-economische crisis laat zich ook in Edegem voelen. Het is onze plicht om sociale uitsluiting te voorkomen en armoede te bestrijden. Als gemeente met een snel verouderende bevolking staan we voor de uitdaging om de wijkzorgdiensten verder uit te bouwen en vereenzaming tegen te gaan.

Ook een gemeente als Edegem moet haar verantwoordelijkheid opnemen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan. Laat ons als openbaar bestuur het goede voorbeeld geven en de ambitie tonen om op termijn klimaatneutraal te zijn. Door in te zetten op energie-efficiëntie, boeken we niet alleen ecologische maar ook financiële winst.

We gaan de uitdaging aan om open en transparant te besturen. Door voortdurend in dialoog te gaan met de gemeenteraad, het gemeentepersoneel, het middenveld en onze inwoners willen we zelf ook uitgedaagd worden. We dagen op onze beurt de Edegemnaren en de Edegemse verenigingen uit om verantwoordelijkheid te nemen en actief in dialoog te treden met het gemeentebestuur. Wij geloven dat bestuur en burger samen het engagement moeten aangaan om het Edegem van onze dromen te realiseren. Net zoals de burger zijn rechten kan doen gelden en van het bestuur mag eisen dat het zijn uiterste best doet en zijn beloften maximaal nakomt, zo durven wij als bestuur aan de Edegemnaar te vragen om burgerzin te tonen en naar beste vermogen mee te bouwen aan een veilig, leefbaar, rechtvaardig, warm, duurzaam en welvarend Edegem.

We zijn ambitieus in bestuur, maar ook in natuur en cultuur! Domein Hof Ter Linden en Fort 5 bieden een historische kans om Edegem een groene long en een cultureel hart te schenken. Een nieuwe, moderne bibliotheek moet een ontmoetingsplaats worden voor de Edegemnaren en hen een prikkelend aanbod van socioculturele activiteiten aanbieden. Een uitdagende gemeente is ook een kind- en gezinsvriendelijke gemeente, met een uitgebreid speelweefsel doorheen de gemeente dat kinderen de ruimte geeft om te spelen, waar een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod is, waar jongeren én volwassenen ruime gelegenheid krijgen om zich te ontspannen, uit te gaan of te sporten.

Een uitdaging apart is het mobiliteitsvraagstuk. Het is onze ambitie om woonwijken leefbaar te houden, sluipverkeer maximaal tegen te gaan en de oversteekbaarheid van drukke verkeerswegen te verbeteren. Dat kunnen we niet alleen doen. Enkel door samen te werken met de omliggende gemeenten en met de hogere overheden zullen we tot echte oplossingen kunnen komen.

De uitdagingen zijn inderdaad talrijk, maar we nemen resoluut de handschoen op om een duurzaam en fris toekomstplan te maken voor Edegem. Enkele speerpunten in dit gezamenlijk project zijn:

 • We zijn als bestuur optimaal bereikbaar en werken actief samen met onze inwoners, verenigingen, adviesraden, middenstanders, gemeenteraad en administratieve diensten. We hanteren een nieuwe, open bestuursstijl en trekken volop de kaart van meer interactie met en participatie van onze inwoners en verenigingen.
 • We voeren de komende legislatuur een verstandig en doordacht financieel beleid door het oriënteren van financiële middelen op de gemeentelijke kerntaken, de maximale integratie van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en de verdere ontwikkeling van het Autonoom Gemeentebedrijf.
 • We zetten hoog in op intergemeentelijke en supralokale samenwerking, onder meer om problemen als sluipverkeer en dubbele investeringen te vermijden.
 • We zetten volop in op een meer divers winkel- en horeca-aanbod in het centrum en in onze wijken. De leegstand pakken we actief aan. We zetten de handelstroeven van onze gemeente in de vitrine.
 • We gaan voor een veiliger Edegem in de breedste zin van het woord. Door een optimale samenwerking met politie en brandweer werken we een doelgericht veiligheidsplan uit. Het initiëren van buurtinformatienetwerken (BIN’s) moet ertoe bijdragen dat we de inbrakenplaag een halt toeroepen. We verhogen de verkeersveiligheid in onze gemeente en voorzien in veiligere oversteekplaatsen, onder meer in het centrum en op de verschillende Gewestwegen.
 • Onze visie op mobiliteit is wijkgerelateerd: elke weggebruiker moet veilig en efficiënt zijn bestemming kunnen bereiken. Een greep uit onze initiatieven: een verstandig verkeerscirculatieplan ontmoedigt sluipverkeer (o.m. in de Collegewijk), de parkeerbehoeften worden objectief vastgesteld, een bovenlokaal mobiliteitsbeleid krijgt vorm.
 • De inrichting van het Park Ter Linden en Fort 5 wordt een huzarenstuk. Samen met de Edegemnaar en de betrokken instanties proberen we deze openbare groene long optimaal gestalte te geven.
 • We werken een meer dynamisch cultuurbeleid uit. We willen de creativiteit een platform aanbieden en cultuur naar de mensen brengen. Cultuur zonder drempels, zonder hoofd- en kleine letters.
 • We realiseren een moderne bibliotheek, waar naast boeken en andere media plaats is voor socioculturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte.
 • We zetten Edegem op de kaart als kindvriendelijkste gemeente. We willen onze jeugdverenigingen steunen en een netwerk van speel- en ontmoetingsplekken realiseren.
 • Ons bestuur wil zoveel mogelijk Edegemnaren die daarvoor open staan aan het sporten krijgen. Wij willen onze sportinfrastructuur en ons sportaanbod afstemmen op dat doel.
 • Als solidaire gemeente werken wij een stappenplan uit om tegen het einde van de legislatuur de 0,7% van de gewone dienst te besteden aan projecten en aankopen ten dienste van internationale solidariteit. Edegem treedt toe tot het burgemeestersconvenant, waarbij wij ons engageren om op termijn klimaatneutraal te zijn.
 • We maken werk van een sterk, lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het hardnekkige probleem van de buitenschoolse kinderopvang (IBO) wordt aangepakt.
 • Het OCMW krijgt de regierol in het welzijnsbeleid van Edegem. Het breidt o.a. de sociale tewerkstellingsprojecten verder uit, om cliënten te reactiveren. We vinden ook dat mensen die al lang in Edegem wonen, voorrang moeten krijgen in het woonzorgcentrum Immaculata.

De partners van dit bestuursakkoord zijn bereid om, over principiële verschillen heen, duidelijke keuzes te maken die rekening houden met iedereen, die niemand achterlaten en die een vooruitziend, voorzichtig financieel beleid doen samengaan met een vernieuwende visie op de toekomst van onze gemeente.

Download hier het volledige bestuursakkoord.

Op de foto het nieuwe schepencollege. Van links naar rechts: Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Brigitte Vermeulen-Goris, Guy Van Sande en Peter Verstraeten.