Bestuursakkoord N-VA, Groen en Open VLD: Edegem, een uitdagende gemeente!

Precies twee maanden na de verkiezingen pakt de coalitie van N-VA, Groen en Open VLD uit met haar bestuursakkoord: een ambitieuze mix van drie partijprogramma’s, met als baseline “kracht van constructieve samenwerking”. Dat slaat alvast op het eigen personeel want met de eerste opmerkingen van de gemeentelijke diensten is nu al rekening gehouden.

Download hier het volledige bestuursakkoord.

Van Edegem een uitdagende gemeente maken, maar ook de belangrijke uitdagingen die op ons afkomen slim en duurzaam aanpakken, daar willen we met de nieuwe bestuursploeg voor gaan. De uitdagingen zijn groot, maar onze werkkracht en motivatie zijn dat ook.

Financieel is er de komende jaren weinig ademruimte. Toch is niet-investeren geen optie. De kosten op de lange termijn zouden immers zwaarder zijn dan wanneer we wél verstandig investeren. Een belangrijke uitdaging is dus een creatief, consequent en doordacht beleid uit te tekenen dat onze financiën niet laten ontsporen, dat bespaart waar bespaard moet worden en dat tegelijk ruimte laat voor nieuwe initiatieven.

De financieel-economische crisis laat zich ook in Edegem voelen. Het is onze plicht om sociale uitsluiting te voorkomen en armoede te bestrijden. Als gemeente met een snel verouderende bevolking staan we voor de uitdaging om de wijkzorgdiensten verder uit te bouwen en vereenzaming tegen te gaan.

Ook een gemeente als Edegem moet haar verantwoordelijkheid opnemen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan. Laat ons als openbaar bestuur het goede voorbeeld geven en de ambitie tonen om op termijn klimaatneutraal te zijn. Door in te zetten op energie-efficiëntie, boeken we niet alleen ecologische maar ook financiële winst.

We gaan de uitdaging aan om open en transparant te besturen. Door voortdurend in dialoog te gaan met de gemeenteraad, het gemeentepersoneel, het middenveld en onze inwoners willen we zelf ook uitgedaagd worden. We dagen op onze beurt de Edegemnaren en de Edegemse verenigingen uit om verantwoordelijkheid te nemen en actief in dialoog te treden met het gemeentebestuur. Wij geloven dat bestuur en burger samen het engagement moeten aangaan om het Edegem van onze dromen te realiseren. Net zoals de burger zijn rechten kan doen gelden en van het bestuur mag eisen dat het zijn uiterste best doet en zijn beloften maximaal nakomt, zo durven wij als bestuur aan de Edegemnaar te vragen om burgerzin te tonen en naar beste vermogen mee te bouwen aan een veilig, leefbaar, rechtvaardig, warm, duurzaam en welvarend Edegem.

We zijn ambitieus in bestuur, maar ook in natuur en cultuur! Domein Hof Ter Linden en Fort 5 bieden een historische kans om Edegem een groene long en een cultureel hart te schenken. Een nieuwe, moderne bibliotheek moet een ontmoetingsplaats worden voor de Edegemnaren en hen een prikkelend aanbod van socioculturele activiteiten aanbieden. Een uitdagende gemeente is ook een kind- en gezinsvriendelijke gemeente, met een uitgebreid speelweefsel doorheen de gemeente dat kinderen de ruimte geeft om te spelen, waar een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod is, waar jongeren én volwassenen ruime gelegenheid krijgen om zich te ontspannen, uit te gaan of te sporten.

Een uitdaging apart is het mobiliteitsvraagstuk. Het is onze ambitie om woonwijken leefbaar te houden, sluipverkeer maximaal tegen te gaan en de oversteekbaarheid van drukke verkeerswegen te verbeteren. Dat kunnen we niet alleen doen. Enkel door samen te werken met de omliggende gemeenten en met de hogere overheden zullen we tot echte oplossingen kunnen komen.

De uitdagingen zijn inderdaad talrijk, maar we nemen resoluut de handschoen op om een duurzaam en fris toekomstplan te maken voor Edegem. Enkele speerpunten in dit gezamenlijk project zijn:

 • We zijn als bestuur optimaal bereikbaar en werken actief samen met onze inwoners, verenigingen, adviesraden, middenstanders, gemeenteraad en administratieve diensten. We hanteren een nieuwe, open bestuursstijl en trekken volop de kaart van meer interactie met en participatie van onze inwoners en verenigingen.
 • We voeren de komende legislatuur een verstandig en doordacht financieel beleid door het oriënteren van financiële middelen op de gemeentelijke kerntaken, de maximale integratie van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en de verdere ontwikkeling van het Autonoom Gemeentebedrijf.
 • We zetten hoog in op intergemeentelijke en supralokale samenwerking, onder meer om problemen als sluipverkeer en dubbele investeringen te vermijden.
 • We zetten volop in op een meer divers winkel- en horeca-aanbod in het centrum en in onze wijken. De leegstand pakken we actief aan. We zetten de handelstroeven van onze gemeente in de vitrine.
 • We gaan voor een veiliger Edegem in de breedste zin van het woord. Door een optimale samenwerking met politie en brandweer werken we een doelgericht veiligheidsplan uit. Het initiëren van buurtinformatienetwerken (BIN’s) moet ertoe bijdragen dat we de inbrakenplaag een halt toeroepen. We verhogen de verkeersveiligheid in onze gemeente en voorzien in veiligere oversteekplaatsen, onder meer in het centrum en op de verschillende Gewestwegen.
 • Onze visie op mobiliteit is wijkgerelateerd: elke weggebruiker moet veilig en efficiënt zijn bestemming kunnen bereiken. Een greep uit onze initiatieven: een verstandig verkeerscirculatieplan ontmoedigt sluipverkeer (o.m. in de Collegewijk), de parkeerbehoeften worden objectief vastgesteld, een bovenlokaal mobiliteitsbeleid krijgt vorm.
 • De inrichting van het Park Ter Linden en Fort 5 wordt een huzarenstuk. Samen met de Edegemnaar en de betrokken instanties proberen we deze openbare groene long optimaal gestalte te geven.
 • We werken een meer dynamisch cultuurbeleid uit. We willen de creativiteit een platform aanbieden en cultuur naar de mensen brengen. Cultuur zonder drempels, zonder hoofd- en kleine letters.
 • We realiseren een moderne bibliotheek, waar naast boeken en andere media plaats is voor socioculturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte.
 • We zetten Edegem op de kaart als kindvriendelijkste gemeente. We willen onze jeugdverenigingen steunen en een netwerk van speel- en ontmoetingsplekken realiseren.
 • Ons bestuur wil zoveel mogelijk Edegemnaren die daarvoor open staan aan het sporten krijgen. Wij willen onze sportinfrastructuur en ons sportaanbod afstemmen op dat doel.
 • Als solidaire gemeente werken wij een stappenplan uit om tegen het einde van de legislatuur de 0,7% van de gewone dienst te besteden aan projecten en aankopen ten dienste van internationale solidariteit. Edegem treedt toe tot het burgemeestersconvenant, waarbij wij ons engageren om op termijn klimaatneutraal te zijn.
 • We maken werk van een sterk, lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het hardnekkige probleem van de buitenschoolse kinderopvang (IBO) wordt aangepakt.
 • Het OCMW krijgt de regierol in het welzijnsbeleid van Edegem. Het breidt o.a. de sociale tewerkstellingsprojecten verder uit, om cliënten te reactiveren. We vinden ook dat mensen die al lang in Edegem wonen, voorrang moeten krijgen in het woonzorgcentrum Immaculata.

De partners van dit bestuursakkoord zijn bereid om, over principiële verschillen heen, duidelijke keuzes te maken die rekening houden met iedereen, die niemand achterlaten en die een vooruitziend, voorzichtig financieel beleid doen samengaan met een vernieuwende visie op de toekomst van onze gemeente.

Download hier het volledige bestuursakkoord.

Op de foto het nieuwe schepencollege. Van links naar rechts: Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Brigitte Vermeulen-Goris, Guy Van Sande en Peter Verstraeten.

FacebookTwitter

Troef 3. Meer aandacht voor (pleintjes in) de wijken

Aangenaam wonen, prioriteit voor voetgangers en fietsers, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen, zitbanken en rustpunten, afremmen van doorgaand verkeer, gerichte zorg aan huis,… Niet alleen het gemeenteplein maar ook de pleintjes in de wijken verdienen meer aandacht.

Voor elke wijk in Edegem gaan we na hoe we meer leven en kleur kunnen brengen. In overleg met alle betrokkenen werken we een wijkontwikkelingsplan uit met telkens dezelfde prioriteiten: aangenaam wonen, de voetgangers en fietsers als maatstaf, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen. Bestaande parkjes en pleintjes worden opgewaardeerd tot gezellige en informele ontmoetingsplekken voor jong en oud. Extra zitbanken en rustpunten, maatregelen rond het afremmen van het (doorgaand) verkeer en fietsenstallingen verhogen het comfort. We voorzien een totale heraanleg van twee belangrijke pleinen in Edegem: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein. Specifiek naar senioren toe is in het gebouw Immaculata van het OCMW recent het eerste dienstencentrum ‘Den Appel’ gestart. We plannen een tweede dienstencentrum in de nieuwe verkaveling Molenveld Noord. Op deze manier komt er een aangepast aanbod naar ontmoeting voor senioren aan beide zijden van de Prins Boudewijnlaan. Specifiek voor de Edegemse jeugd blijven we geloven in de noodzaak van Hangar 27 en Jeugdhuis Nootuitgang en willen we hier verder in investeren. De Edegemse bergen en het buitenglacis van Fort 5 bieden een perfect kader voor een ongestoorde chill-ruimte voor jongeren. Wandel- en speelweefsel doorheen de gemeente moeten de wijken met elkaar verbinden.

We starten met jaarlijkse wijkbudgetten waarbij het gemeentebestuur inwoners uit een bepaalde straat of wijk uitnodigt om concrete voorstellen in te dienen die bijdragen tot de leefkwaliteit van hun buurt. De beste projecten krijgen een belangrijke financiële steun ter realisatie van hun project.

In elke wijk gaan we op zoek naar extra infrastructuur voor ontmoeting. De gemeente creëert mooie en aangepaste infrastructuur of sluit samenwerkingsverbanden af met bestaande (parochiale) initiatieven. Een Raad van Bestuur gevormd door inwoners van de wijk staat in voor het beleid, de uitbating wordt in handen gegeven van een concessiehouder. Een gezellige taverne voor de buurt met een programmatie van buurtgerichte activiteiten brengt leven in de wijk. In elke wijk in Edegem moet dit mogelijk zijn:

 • Buizegem: Het wijkontmoetingscentrum ‘t Forum in Buizegem is reeds een mooi voorbeeld hoe het kan. We willen dit verder versterken.
 • Molenveld: De Schrans is eigendom van de parochie en is nu reeds een belangrijk ontmoetingscentrum voor de wijk. Deze locatie biedt onderdak aan verschillende verenigingen. Verder is er ook een speelplaats, ideaal voor buitenactiviteiten. Deze site biedt aanvullend heel wat extra mogelijkheden zoals een sociaal restaurant.
 • Elsdonk: Dit verhaal gaat ook op voor het Elzenhof. Deze site is eigendom van de parochie met o.a. een podiumzaal. De herprofilering van het plein (met betere integratie van het Fort 5) zal heel wat kansen bieden voor een mooi caféterras.
 • Centrum: Het kasteel en de bijgebouwen van het Hof Ter Linden, de infrastructuur van parochiezaal Het Centrum en Theater Cartouche bieden tal van opportuniteiten rond ontmoeting, cultuur en horeca. Jeugdhuis Het Varken is voor de Edegemse jongeren één van de weinige uitgaansplekken in het centrum. Dit moeten we verder ondersteunen en uitbouwen. In de nieuwe, moderne bibliotheek is er ruimte voor activiteiten rond literatuur, ontmoeting en debat. Door de tentoonstellingsactiviteiten van Huis Hellemans te verschuiven naar Hof Ter Linden komt er ruimte vrij voor gezellige en functionele vergaderruimtes. In de Oude Pastorij voorzien we een gezellig café/koffiehuisje, een prachtige locatie met een prachtige tuin.
FacebookTwitter

Troef 2. Hof Ter Linden en Fort 5: Een groene long en cultureel hart voor Edegem

Het domein Hof Ter Linden en het Fort 5 willen we verder ontwikkelen tot een groene long. Naast de waardevolle natuur, zien we nog tal van kansen rond recreatie, sociale tewerkstelling, horeca, landbouw en cultuur. Een onuitputtelijke groene bron voor Edegem.

De aankoop van Hof Ter Linden door de gemeente, de Provincie Antwerpen en het Vlaams gewest is een historische opportuniteit. Groen wil deze kans grijpen om tegelijk een brede visie uit te werken over het domein Hof Ter Linden en het aangrenzende Fort 5. Die visie moet er komen samen met alle Edegemnaars. We laten ons inspireren door het voorbeeld van De Averegten in Heist-Op-Den-Berg. Duurzame landbouw, natuurontwikkeling, zachte recreatie, sociale economie, cultuur, natuureducatie en kansen voor horeca zijn voor Groen alvast speerpunten in dit ambitieuze masterplan voor Hof Ter Linden en het Fort 5. We geven alvast een voorzet van wat volgens ons mogelijk is.

Het Fort 5 blijft met zijn hangars een uitgelezen plaats voor heel wat (jeugd)verenigingen. Voor het binnenfort wensen we een socio-culturele invulling met respect voor de natuur- en historische waarden van het fort. We denken hierbij onder meer aan een overkapping i.f.v. culturele activiteiten (cfr. Fort 4 in Mortsel). De bioklas krijgt eindelijk een volwaardige locatie.

Kasteel Hof Ter Linden wordt een aantrekkelijke uitvalsbasis om de natuur en de landbouwactiviteiten in en om het domein te ontdekken. In overleg met de pachter bekijken we de haalbaarheid om de bestaande boerderij om te bouwen tot een kinderboerderij. Tevens willen we op de bestaande akkers starten met een “gemeenschapsondersteunend landbouwproject”: boer en gemeenschap werken samen in een biologisch project. Elke deelnemer betaalt een jaarlijks lidgeld en staat zelf in voor de oogst. Er wordt biologisch geteeld en er is een aanbod van goedkope en verse groenten vlak bij de deur. In één van de koetshuizen wordt de bezoeker welkom geheten en wegwijs gemaakt in het domein Hof Ter Linden en het Fort 5. Het kasteel biedt een ideaal kader voor tentoonstellingsruimten. We willen de werking van Huis Hellemans en de Heemkundige Kring hier een plaats geven. Verder kunnen verenigingen er terecht voor het huren van lokalen in functie van socio-culturele activiteiten. We plannen in het kasteel graag artistieke activiteiten rond woord en muziek. Op deze manier creëren we een cultureel hart in Edegem. We onderzoeken de mogelijkheid om van de vijver aan het kasteel een ecologische zwemvijver te maken.

Deze groene long biedt ook tal van extra kansen voor de horeca. Het kasteel en/of haar bijgebouwen bieden onderdak aan nieuwe horecafuncties. De bestaande taverne Elzenhof aan de ingang Elsdonk van het Fort 5 wordt geïntegreerd in een vernieuwd plein. Aan de ingang van Fort 5 aan de Fort V-straat creëren we een nieuw knooppunt voor horeca en middenstandzaken. We willen ook het WZC Immaculata integreren in de groene long van Edegem. We voorzien een rolstoeltoegankelijk verbindingspad vanuit WZC Immaculata, via het Hof ter Linden, naar het Fort 5. Families en bewoners van Immaculata kunnen dan genieten van een veilig en aangenaam wandelparcours. Een geurwandeling voor dementerende ouderen zou bijvoorbeeld een grote meerwaarde betekenen.

In samenspraak met de wijken rond Hof Ter Linden en Fort 5, bekijken we op welke manier we wijkversterkende initiatieven kunnen nemen, zoals bijkomende speelruimte en avonturenzone’s voor kinderen en jongeren in de buurt. De buitenglacis van Fort 5 wordt omgetoverd tot een speelbos. Doorheen de hele gemeente willen we een speelweefsel creëren om Hof Ter Linden, Fort 5, de andere parken en open ruimtes, de verschillende speelterreinen, jeugdlokalen, pleintjes in de wijk met elkaar te verbinden op een aangename en veilige manier. Daar hoort bijvoorbeeld ook een groene doorsteek voor fietsers en voetgangers bij tussen Edegem centrum en Hangar 27. Een veilige en aangename wandel- en fietsroute dwars doorheen Edegem.

Onderhoud, beheer, en nieuwe horeca bieden tenslotte uitstekende opportuniteiten om projecten rond sociale economie op te zetten. Mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt geven we zo nieuwe kansen.

FacebookTwitter

Goedele Van der Spiegel, voorzitster milieuraad, en Koen Lauriks, energiedeskundige, versterken lijst Groen

Groen Edegem is verheugd met de keuze van Goedele Van der Spiegel, voorzitster van de milieuraad (2e van rechts op foto), en Koen Lauriks, veiligheids- en energiedeskundige (3e van rechts), om de lijst van Groen te versterken voor de verkiezingen van oktober.

Op de ledenvergadering van afgelopen vrijdag werd beslist dat Goedele op plaats 4 en Koen op plaats 6 zullen prijken. Op plaats 5 vervoegt huidig fractieleidster voor Groen in de gemeenteraad Anita Muys de top 6. De lijst zal geduwd worden door voormalig gemeenteraadslid Marc Vanhaute, op plaats 27. Anita Muys is dan ook bijzonder fier: “Met de huidige fractie hebben we afgelopen jaren fantastisch samengewerkt. Als fractieleider ben ik zeer blij u onze eerste 7 kandidaten te mogen voortellen. Met dit dynamisch team, aangevuld met een lijst van nieuwe en enthousiaste, jonge kandidaten zien we met veel optimisme de verkiezingen in oktober tegemoet. Dat Marc de kar wil duwen, is een sterk signaal. Marc blijft zo een sleutelrol spelen in de Edegemse groene politiek.”

Een duurzame en gezinsvriendelijke gemeente

Goedele Van der Spiegel gaat voor duurzame en gezinsvriendelijke gemeente: “Milieu- en natuurbeleid liggen mij zeer nauw aan het hart. Ik wil als onafhankelijke kandidate samen met Groen actief werk maken van een duurzame gemeente. De uitdagingen blijven groot. De invulling van park Hof Ter Linden biedt prachtige kansen om natuur, landbouw, cultuur en recreatie met elkaar te verweven.” Als moeder van drie kinderen zijn gezinsvoorzieningen in Edegem voor Goedele een absolute prioriteit: “Edegem heeft nood aan een sterk speelweefsel doorheen de gemeente: een netwerk van rust- en speelplekken zoals een hinkelpad ingewerkt in het voetpad, een waterpartijtje of een kamp van struiken waar kinderen kunnen ravotten zouden onze gemeente veel kindvriendelijker maken. Ook een écht avontuurlijk speelbos in de buitenrand van Fort 5 zou een grote meerwaarde zijn.” Via haar engagement in tal van werkgroepen zet Goedele vandaag al belangrijke stappen voor een vernieuwde bioklas, veilige schoolomgevingen en aangename fuifplekken. 

Klimaatneutraal in 2020, versterken wijkwerking

Koen Lauriks kiest als veiligheids- en energiedeskundige zeer bewust voor Groen: “Er zijn in Edegem belangrijke stappen gezet rond groene energie. De schoonste energie is echter diegene die je niet gebruikt. We moeten ook als kleinere gemeente de ambitie hebben om klimaatneutraal te zijn tegen 2020.” Koen is daarnaast ook bijzonder actief in de wijk Molenveld: “Een dynamische wijkwerking is onbetaalbaar. De gemeente heeft hier een belangrijke ondersteunende rol om infrastructuur veilig en aantrekkelijk te maken. De Schrans, bijvoorbeeld, zou een geweldige plek kunnen zijn voor de wijk Molenveld waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, en verenigingen en hobbyisten een thuisbasis hebben.” Met het wijkcomité Molenveld Vertelt speelde hij een bepalende rol in de uitwerking van meer duurzame invulling van de woonsite Molenveld Noord. Tot slot is Koen ook nauw betrokken bij de Fairtrade Trekkersgroep: “In 2009 haalden we de titel Fairtrade Gemeente, maar het behouden ervan is een ander paar mouwen. Voor het huidige gemeentebestuur is dat blijkbaar minder belangrijk.”

Minstens 3000 stemmen

Met het aanduiden van de zeven centrale kandidaten staat Groen Edegem in de startblokken naar de gemeenteraadsverkiezingen. De ambitie is duidelijk: minstens 3.000 stemmen halen om de stevige politieke basis van vandaag verder uit te bouwen. Eind augustus zal de volledige lijst en het verkiezingsprogramma worden voorgesteld.

Hier nog eens voor de volledigheid de top 6 en de lijstduwer voor Groen Edegem:

1. Jeroen Van Laer

2. Sien Pillot

3. Dirk Vergauwen

4. Goedele Van der Spiegel

5. Anita Muys

6. Koen Lauriks

27. Marc Vanhaute

Op de foto van links naar rechts: Jeroen, Sien, Dirk, Anita, Koen, Goedele, Marc.

Download de foto in hoge resolutie: klik hier

FacebookTwitter