Bouwdossier Andreas Vesalius: werk aan de winkel!

De troeven én de problemen van onze gemeenteschool Andreas Vesalius zijn gekend: inhoudelijk is het een creatieve school met gemotiveerde leerkrachten en veel aandacht voor de zwakkere leerlingen, praktisch kampt ze al jaren met plaatsgebrek—zowel binnen als qua speelruimte buiten—en verouderde gebouwen.

Vooral het afgelopen jaar brachten die materiële tekortkomingen heel wat onrust met zich mee. Er kwam geen schot in de zaak, de plannen bleven onduidelijk. Het gebouw van de politie naast de school werd ontruimd maar de school kreeg daarin geen bijkomende lokalen. Tot overmaat van ramp was het gemeentebestuurbestuur helemaal niet communicatief: in december 2007 besliste het eenzijdig en zonder enig overleg met de school om het aantal in te richten klassen in de toekomst te beperken. 

Protest van ouders en leerkrachten, een extra schoolraad, en eisen die Groen! stelden in de gemeenteraad leidden ertoe dat die eenzijdige beslissing uiteindelijk herzien werd.

Het overleg in de schoolwerkgroep, waarin directie, leerkrachten, ouders en bestuur zetelen, kende een nieuwe start. Er moest een concept komen voor nieuw- en vernieuwbouw. In juli 2008 echter ging de gemeente-architect, die uiteraard een cruciale functie heeft bij zulke plannen, in loopbaanonderbreking. Een architect-ouder stelde zijn know-how vrijwillig ter beschikking om samen met de werkgroep een voorstel klaar te maken. Het college keurde onlangs dit voorstel goed. 

Wat zit er in de pijplijn?

Heel concreet is het plaatje nog niet. Het uiteindelijke bouwplan zal ongetwijfeld nog veel voeten in de aarde hebben. Er moet immers rekening gehouden worden met alle huidige pijnpunten, maar ook met het financiële kader, de toegekende subsidies, het huisvestingsdossier van alle gemeentediensten, de toekomstvisie van de school… Maar zo goed als vast staat dat er twee compacte gebouwen bijkomen: één links van de huidige gebouwen, gedeeltelijk op het terrein van de bestaande schietstand, en één op de aangekochte grond aan de Boerenlegerstraat. Daarnaast zal het oude schoolhuis, dat momenteel wegens bouwvalligheid niet meer in gebruik is, gerenoveerd worden. In die plannen kan iedereen zich vinden.

Er blijven natuurlijk nog vragen.

Wie zal het bouwplan verder uitwerken? Er is immers nog steeds geen vervangende gemeente-architect en de dienst ruimtelijke ordening kampt met personeelstekort.

Hoe is de timing voorzien? De nood aan speelruimte is echt nijpend, en de betrokkenen hadden gehoopt dat er zeer snel een aanvang kon gemaakt worden met het aanleggen van een speelplaats aan de Boerenlegerstraat. Maar onlangs werd duidelijk dat er bij de eerste schattingen geen rekening is gehouden met kosten voor waterhuishouding en het isoleren van aanpalende woningen. Daarom moet het huiswerk nu overgedaan worden en wacht men met de geplande werken.

Ook de energiebesparende maatregelen voor de renovatie van de oude gebouwen vallen bij nader onderzoek veel duurder uit dan eerst gedacht. Dat brengt allerlei administratieve rompslomp met zich mee om de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap in orde te krijgen.

Groen! vraagt enerzijds dat er nu voortgemaakt wordt: er is werk aan de winkel, en het heeft lang genoeg geduurd. Anderzijds moet men bij de concrete bouwplannen globaal en op lange termijn denken: gemeenteplein, gemeentehuis en de veiligheid in de onmiddellijke omgeving van de school moeten mee in de plannen zitten.

FacebookTwitter