Ramen staan open omdat ventilatie in klasjes barslecht is

Uit GvA, 22 oktober 2010 – Nog maar dit voorjaar nam basisschool Andreas Vesalius aan de Kontichstraat een nieuw ventilatiesysteem voor zestien klassen in gebruik. Al snel rezen er klachten over te warme lokalen. "De winterinstelling was geactiveerd. Daarbij werd warme lucht binnengebracht. Dat is aangepast", weet schepen van Openbare Werken Wim Verrelst (CD&V/N-VA).

Volgens Groen!-raadslid Sien Pillot zijn de klachten nog niet van de baan. "Sinds april stuurt de ouderraad signalen dat het systeem niet voldoet aan de normen. Een architect, die een kind heeft op school, heeft dat vastgesteld. Leerkrachten en kinderen voelen zich futloos en komen met hoofdpijn uit de klas. Het gehalte aan koolstofdioxide overschrijft de norm." 

Schooldirecteur Marc Geerts bevestigt dat. "Maar omdat een gemeente gebonden is aan procedures, is wat tijd voorbijgegaan. Nu er metingen zijn geweest, maakt Edegem werk van het probleem. Vorige week maakte een bureau een verbeterd ontwerp. Om esthetische redenen zien we dat niet zitten, dus wachten we op een tweede voorstel. Vóór de echte kou aanbreekt, moet de ventilatie op punt staan. Tot dan blijft er in elke klas een raam open. Uiteraard is dat jammer nu we met ons nieuw systeem voor warmterecuperatie energievriendelijker wilden zijn."

Schepen Verrelst vindt niet dat er niet kort genoeg op de bal is gespeeld. "Begin juni is opdracht gegeven aan inspectiebureau AIB Vincotte om metingen uit te voeren. Hoewel we nog op einde juni hadden gehoopt, zijn die pas eind september kunnen gebeuren", reageert hij. "Alleszins niet in elke klas is de norm overschreden. Uit een studie van het VITO blijkt dat twee op de drie Vlaamse klassen dezelfde of hogere waarden haalt. Niettemin moet het systeem beter werken."

Het dossier zorgde voor een verhitte sfeer op de gemeenteraad (zie hier voor een verslag). Op het verwijt van Sien Pillot reageerde burgemeester Koen Snyders (CD&V/N-VA, foto) verbolgen. "U wil er een veiligheidsprobleem van maken, terwijl dit een luxeprobleem is. Met een installatie die niet optimaal werkt, is de lucht beter dan in de gemiddelde klas. De ventilatie moet goed werken, maar dat is onze zaak." "Zolang de installatie volgens de ontwerper conform is en er geen metingen waren, kan de gemeente die niet zomaar aanpassen", stelt schepen Verrelst.

(c) Jan Van de Poel

FacebookTwitter

"Ernstige vragen over hoe gemeentebestuur AVE-dossier behandelde"

Groen! Edegem wil openheid en daadkracht in ventilatiedossier Andreas Vesalius

Enkele weken terug pronkte het gemeentebestuur nog in de pers met haar investeringen voor een betere isolatie en ventilatie in de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius. “Die investeringen laten echter zwaar te wensen over”, zegt Sien Pillot, gemeenteraadslid. 

In de week van 24 september tot 1 oktober werden controlemetingen uitgevoerd. Groen! Edegem is geschokt over de barslechte resultaten die het nieuwe ventilatiesysteem presteert. Het CO2-gehalte in de klaslokalen mag de norm van 1000ppm niet overschrijden. Uit de metingen blijkt dat in de 5 lokalen waar de metingen werden uitgevoerd, de waarden pieken naar de 1800ppm CO2. In sommige gevallen overschrijden zij zelfs de waarde van 2000ppm.

GROEN! Edegem stelt zich zeer ernstige vragen bij de manier waarop het gemeentebestuur in dit dossier te werk is gegaan. 

“Sinds de start van de werken in april krijgt het bestuur signalen vanuit de schoolraad dat het ventilatiesysteem niet kan voldoen aan de normen,” zegt Sien Pillot, “maar het bestuur ondernam geen actie: extra metingen begin juni waren volgens het bestuur niet nodig. Ook het nakijken van de berekeningen door specialisten werd afgewezen.” 

Meerdere reacties van het bestuur zorgden er bovendien voor dat ouders en leerkrachten miskend zijn. De constructieve manier waarop mensen van de schoolraad wensen samen te werken en adviezen formuleren werden niet in dank afgenomen. “De communicatie van het bestuur was ondermaats en wakkerde de onzekerheid en bezorgdheid bij ouders en leerkrachten enkel aan,“ aldus Sien Pillot. 

“Aan de verzuring die al jaren aan de gang tussen bestuur en school moet een einde komen, zegt Sien Pillot, “En het gemeentebestuur van de school moet daar ons inziens de eerste stappen in zetten. Het bestuur moet de schoolraad als een volwaardige gesprekspartner beschouwen. Alleen zo komen volgende dossiers tot een positief einde.” 

Groen! Edegem is er van overtuigd dat de belangen van de gemeente, ouders, leerkrachten en kinderen dezelfde zijn. Er moet dan ook snel en daadkrachtig naar een oplossing gezocht worden. Vanavond op de gemeenteraad zal Sien Pillot het bestuur hierover interpelleren.

Meer informatie: Sien Pillot – sien@groenedegem.net of bel 0497 55 55 12

FacebookTwitter

Raadslid Sien Pillot bevallen van flinke dochter Nienke!

Gisterenavond (24/06) is Sien Pillot, gemeenteraadslid voor Groen!, bevallen van een flinke dochter Nienke. Arwen en Mila krijgen er dus een zusje bij! Schitterend! Nienke weegt 3,3 kg en meet 50,5 cm. Met de fiere mama en papa alles zeer ok! 

Een dikke proficiat!!

Laat gerust hieronder een berichtje achter voor Nienke!

FacebookTwitter

Gemeente schrapt logopedie in onderwijs

(Gazet van Antwerpen, 18/03/2009) Binnen twee jaar zal er in de Edegemse scholen geen logopedie meer in het onderwijspakket zitten. GROEN!-SLP neemt dat niet. Het gemeentebestuur van Edegem schaft de dienstverlening logopedie in de scholen af en dat zet kwaad bloed bij de oppositie. Ons bestuur snoeit op een verkeerde manier in de uitgaven", zegt Sien Pillot (GROEN!). 

"Het afschaffen van de logopedie in de scholen is geen goed idee. Men gaat eerst snoeien in de uitgaven en pas dan nadenken wat de kerntaken van een gemeente zijn. Logopedie is meer dan spraakles, het betekent zorg voor alle mogelijke taalproblemen. We vragen het schrappen van die maatregel te herzien en het snoeien van de uitgaven te kaderen in een uitvoerig kerntakendebat. Aan de inspanningen die de gemeente levert voor onderwijs mag niet geraakt worden." 

Schepen van Onderwijs Mia De Schamphelaere (CD&V) weerlegt de kritiek. "Logopedie is geen onderdeel van het kerntakenpakket. We hebben het tot nu toe als enige gemeente in Vlaanderen aangeboden aan alle onderwijsnetten. Elk segment van het gemeentelijk apparaat moet een bijdrage leveren aan de besparingen. Dit is niet zomaar een beslissing die we genomen hebben met de natte vinger. Er is grondig overleg geweest met de directie van de scholen en de vakbonden. 

Personeel 

We laten de kinderen niet in de kou staan, maar ouders van kinderen die nood hebben aan logopedische ondersteuning, kunnen onder meer rekenen op tussenkomst van het RIZIV. We zoeken altijd naar rationele oplossingen, ook voor het getroffen personeel. Het gaat om zes mensen, onder wie er twee weldra met pensioen kunnen gaan. De twee jonge logopedisten gaan we begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job of als ze zelfstandige zouden willen worden.

De kwestie wordt vandaag aangekaart door Groen!-SLP op de gemeenteraad. 

(c) MDSW

FacebookTwitter

Groen! steunt protest Andreas Vesalius

Groen! wil hierbij haar ongenoegen uiten over het bouwdossier van de gemeenteljke basisschool. Door alle betrokkenen wordt er vandaag actie gevoerd om onze schepen van onderwijs, Mia De Schampelaere, en de rest van het bestuur op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

Voor Groen! is onderwijs, en de toekomst van onze kinderen, een absoluut speerpunt.

De werkgroep “huisvesting gemeenteschool”, samen met de schoolraad en vele anderen, hebben zeer hard gewerkt aan een bouwdossier om het schepencollege degelijk te kunnen adviseren in het meer omvattende "masterplan huisvesting gemeentediensten". Het College van Burgemeester en Schepenen zou immers, zoals beloofd aan de school, in juni/juli 2007 een definitieve uitspraak doen over de visie en de start voor dit “masterplan”. Het was dus noodzakelijk dat elke dienst en betrokken partij een voorstel kon voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen over hoe zij hun specifieke huisvestingsprobleem opgelost ziet, uiteraard gebaseerd op een onderbouwde toekomstvisie.

Voor Andreas Vesalius werd er gewerkt met een stappenplan:

 • STAP 1: oprichten van een werkgroep “huisvesting gemeenteschool”
 • STAP 2: aan de hand van de huidige visie en de knelpunten in de huidige huisvesting de noodzakelijke en wenselijke aanpassingen beschrijven. Aansluitend, definitief bepalen van de toekomstvisie van het gemeentelijk onderwijs
 • STAP 3: vertaling van de toekomstvisie in vierkante meters en bestemming ruimte
 • STAP 4: verzamelen technische en praktische informatie
 • STAP 5: opstelling van gefaseerde timing als basis voor opmaak van een planning voor een firma 
 • STAP 6: de door het CBS goedgekeurde visie, scenario’s en fasen voorleggen aan de bouwheer

Binnen het college was er een grote interesse voor het hele dossier en werd de noodzaak om tot ‘actie’ over te gaan aanvaard, mits de uitdrukkelijke aanvulling dat het geheel zou passen binnen het globale huisvestingsdossier voor alle gemeentelijke diensten én binnen de financiële krijtlijnen van de begroting én de subsidiëring.

Maar ergens schort er iets. Het bestuur komt terug op de afspraken van het verleden: namelijk de uitbouw van de gemeenteschool, rekening houdend met de 'ideale of gewenste' oppervlakte per kind. Was er sprake van een verborgen agenda of kan men dit passief bestuur noemen? Zelfs al blijft het aantal leerlingen in Andreas Vesalius constant, dan nog volstaat het huidige plan van het bestuur niet om aan de noden van de school te voldoen.

De knelpunten die de school aangeeft zijn te ernstig om zomaar op zij te schuiven.

We zetten ze even op een rijtje:

 • De containerklassen op het gemeenteplein,…
 • De paviljoenen van de kleuters: 36 jaar oud en ooit geplaatst voor max 10 jaar,…
 • Het schoolhuis in de Kontichstraat bouwvallig en al in 2000 afgekeurd door de brandweer,…
 • De oude zuidvleugel: betonrot, slecht sluitende ramen, …
 • Speelplaats: 4m² per kind waar er 6 wordt aanbevolen, veel meer ongevallen dan nationaal gemiddelde,…
 • Overdekte speelplaats: 0,53m² per kind waar aanbevolen 1,2m²,…
 • Bewegingsruimte – sportzaal de aanbevolen oppervlakte in verhouding met het leerlingenaantal is 485m² waar dit nu 244m² te weinig is,…
 • Lokalen in de kelder: godsdienstlokaal, computerlokaal, kopieerlokaal,…
 • Eetplaatsen: tekort aan aangepaste eetplaats,…

Met deze knelpunten dient rekening gehouden te worden! Onze gemeenteschool kan de kinderen momenteel niet de veilige, aangename school-en klasomgeving bieden waarop ze recht hebben!

Reeds 2 jaar op rij zijn er voldoende kleuters op de wachtlijst om nog 1 extra kleuterklas te bevolken en een zomerklas te laten ontstaan na de paasvakantie. Het tekort aan plaats in de kleuterafdeling brengt de leefbaarheid van de huidige lagere school in het gedrang. Zij komen van 20 klassen in de lagere school tijdens het schooljaar 1998-1999. Vanaf volgend schooljaar wil het bestuur het aantal klassen bevriezen tot de huidige toestand: maximum 7 kleuterklassen en maximum 15 klassen in de lagere school.

Een basisschool met een potentieel van 8 tot 9 kleutergroepen, heeft nadien nood aan een lagere afdeling die dubbel zo groot is, dus 18 klassen. Groter dan 27 klassen wenst de school echter niet te worden. Het realiseren van hun pedagogisch project zou dan onmogelijk zijn. Het gemeentebestuur wil nu een rem zetten op de groei van de school: in totaal mogen er maar 15 klassen meer ingericht worden in de lagere school. Concreet betekent dit dat niet alle kleuters meer zullen kunnen doorstromen naar de lagere school!

Blijkbaar kan de doorstroom van kleuters naar de lagere school plots niet meer. Er worden hier duidelijk een groeibeperkingen opgelegd en besparingen op het gemeentelijk onderwijs. De school wordt dus letterlijk en figuurlijk beperkt in haar ruimte.

Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan!

Wij wensen dat het dossier wordt afgehandeld, rekening houdend met alle knelpunten! Op de gemeenteraad van 19 december zullen we alsnog deze beslissing van het gemeentebestuur proberen te wijzigen.

Sien Pillot

gemeenteraadslid Groen!

FacebookTwitter

Kartel sp.a – spirit – groen tweede partij in Edegem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober behaalde sp.a – spirit – groen in totaal 2.909 of 18,79% van de stemmen. Het kartel wordt hiermee de tweede partij in Edegem met 5 gemeenteraadsleden:

+ Marc Vanhaute ( Groen!)
+ Anita Muys (Groen!)
+ Jeroen Van Laer (Groen!)
+ Sien Pillot (Groen!)
+ Gilberte Rieke (sp.a)

Met 4 gemeenteraadsleden van Groen! hebben we een stevige basis gelegd om in de komende zes jaren weerom te ijveren voor een groen en sociaal Edegem.

In de loop van deze week zal de grootste partij CD&V NVA het initiatief nemen voor coalitiegesprekken. Mogelijke kandidaten zijn VLD en sp.a – spirit – groen. sp.a – spirit – groen wil in deze onderhandelingen ons verkiezingsprogramma duidelijk naar voor schuiven.

FacebookTwitter