Maak Groen in Edegem sterker

De Edegemnaar een nog betere thuis bieden, daar wil Groen Edegem de komende zes jaren actief op blijven inzetten. We blikken tevreden terug op onze realisaties als beleidspartij en zijn vooral heel enthousiast om dit werk verder te zetten. Het is daarom ook symbolisch dat we met een zeskoppig team de aftrap richting gemeenteraadsverkiezingen 2018 geven op de toekomstige woonsite op Agfa-Gevaert. Een plek waar we werken aan een nieuwe, duurzame, groene wijk. Maar ook vandaag al een ontmoetingsplek met heel wat levendige initiatieven waar mensen zich thuis voelen. “Maak Groen in Edegem sterker” verder lezen

FacebookTwitter

Kerstwensen fractie Groen Edegem

We wensen Edegem en de rest van de wereld in 2017 veel solidariteit, vriendschap en liefde! Geniet van elkaar en de eindejaarsfeesten. Wij vliegen er nadien ook weer keihard tegen aan om Edegem nog mooier te maken. #hetkananders #groenwerkt 

Namens de hele fractie, 

Ivo Bogaerts 

Sien Pillot 

Koen Lauriks 

Maarten Vergauwen 

Jeroen Van Laer 

Goedele Van der Spiegel

FacebookTwitter

Sien Pillot: "Als fractie voor 100% achter begrotingsoefening die voorligt"

Op de laatste gemeenteraad van
dit jaar staat klassiek de begroting voor het volgende jaar op de agenda. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar
tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor
jullie:

"Geachte collega's,

De budgetwijziging 2016 en het nieuwe budget voor 2017
worden deze gemeenteraad goedgekeurd.

Graag bundelen wij deze keer onze tussenkomst over de OCMW
en gemeentelijke financiën. Voor de eerste keer werkten beide managementteams
nauw samen om deze begrotingsoefening tijdig klaar te krijgen. Na de integratie
van de personeelsdienst weerom een stap verder in de integratie van OCMW en
gemeente. Wij willen hier dan ook graag schepen Peter Verstraeten, schepen Brigitte Vermeulen-Goris en beide teams bedanken
met in het bijzonder de financieel beheerders Joost Talloen en Katrien Van
Hove.

In vele opzichten werd 2016, en wordt 2017 cruciale jaren.

Vele belangrijke dossiers worden tevens deze gemeenteraad
ter goedkeuring voorgelegd. Een aantal grotere projecten zoals het nieuwe
vrijetijdscentrum en de bioklas komen op
kruissnelheid of in fase van aanbesteding.

 • De restauratie van Hof ter Linden is gestart. De
  eerste resultaten worden stilaan zichtbaar. Velen onder ons wandelden mee de
  Oostelijke wandel- en fietsdoorsteek in. Zonder meer een groot succes. Maar ook
  de Westelijke voetweg voor Hof Ter Linden en de Vinken staan nog op het programma. Twee belangrijke
  trage wegen waar dit bestuur aan werkt.
 • Voor de heraanleg van de Drie Eikenstraat  werden er al voorbereidende werken gedaan. Ook
  dit is zeker een zeer belangrijk dossier voor de trage weggebruiker. Over een
  afstand van bijna een km komen er nieuwe en veilige fietspaden en
  oversteekplaatsen.
 • Ook aan het dossier voor een nieuwe bibliotheek,
  VTC werd en wordt hard gewerkt.

  Een gedragen voorontwerp ligt op tafel en
  kan aanbesteed worden: hiervoor moeten we volop gaan! We kijken graag mee uit
  naar het definitief ontwerp en de infomarkt in het voorjaar.

 • Maar ook de eerste plannen voor een nieuwe
  bioklas zijn klaar. Een voorbeeldproject qua milieu en duurzaamheid. Tijdens de
  Dag van het Park konden we zelf mee de bouwstenen maken. Dat kan tellen qua
  co-creatie.
 • Aan het kruispunt Kattenbroek wordt volop gewerkt.
  Eindelijk een eerste nieuwe veilige oversteekplaats op de Prins Boudewijnlaan en
  ontsluiting van de sportzone en het ecopark.

 • Het mobiliteitsplan is succesvol afgerond en
  wordt de leidraad voor verkeersingrepen en -discussies de komende jaren.
 • 9 speelplekken werden de voorbije jaren aangepakt
  en er zitten er opnieuw een viertal in de pijplijn.
 • De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan
  de  burgemeestersconvenant. De eerste
  acties worden stilaan zichtbaar. Hopelijk doen ook jullie mee voor minder CO2
  en verschijnen er veel gepimpte vuilbakken in het straatbeeld.

Jullie hebben het alvast ook gemerkt. Edegem komt vaak
positief in de kijker:

 • We wonnen deze maand de Klimaatprijs!
 • We kregen een uitstekend evaluatiecijfer door
  Het Nieuwsblad.
 • Maar ook de artiesten die Club27 weet aan te
  trekken, kunnen op de nodige media-aandacht rekenen

Maar we willen zeker niet onder stoelen en banken steken dat
alles rozegeur en maneschijn is. Elk jaar opnieuw is de begrotingsopmaak een
evenwichtsoefening tussen doordachte investeringen, rechtvaardige inkomsten, en
verantwoorde personeels- en werkingsuitgaven.

Ondanks de ingrepen bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan blijft het exploitatiebudget van onze gemeente onder grote druk staan. Dit door
externe factoren zoals:

 • Toenemende
  pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage
 • Regularisatie
  gesco-statuten en de vermindering van de Vlaamse tegemoetkoming
 • De daling
  van de sectorale subsidies vanuit Vlaanderen zoals voor jeugd, cultuur, bibliotheek,…

Een vergelijking
met gelijkaardige gemeenten leert ons tegelijkertijd dat zowel onze personeels-
als werkingsbudgetten beduidend hoger liggen, terwijl de inkomsten nagenoeg
hetzelfde zijn.

En dan zijn er
natuurlijk de erfenissen uit het verleden die zeker een rol spelen, naast die hoge
personeelskosten, zoals het
dossier rond de gemeenteschool, dat maar steeds meer geld kost of de
kosten van de leasing van de brandweerkazerne die we niet terug gerecupereerd
krijgen.

Dat betekent dus keuzes
maken. Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van mensen, maar de
noodzakelijke besparingen bij OCMW en gemeente qua personeel zijn weloverwogen.
Enkele voorbeelden:

 • Het niet vervangen van het diensthoofd bij
  P&I past in een veranderende visie op een innovatieve arbeidsorganisatie
  die meer gericht is op verantwoordelijkheid, projectmatig werken en
  zelfsturende teams.
 • Voor de poetsdienst geloven we in het model dat
  Mechelen hanteert. We behouden onze regierol en zullen samenwerken met een
  private partner die onze visie op toegankelijke en betaalbare thuiszorgdiensten
  deelt. En dit ook voor de warme maaltijden.
 • Met het afschaffen van de Cel Evenementen leggen
  we opnieuw de volle verantwoordelijkheid voor het organiseren van gemeentelijke
  evenementen bij de betrokken diensten zelf. In vele gevallen was dit vandaag
  eigenlijk al het geval. Een voorbeeld hiervan is Rock@Edegem of de vele
  concerten die vanuit de Cultuurdienst worden georganiseerd.

De bezorgdheid van het personeel over stijgende werkdruk is
een belangrijk signaal. Dit bestuur kiest ervoor om een aantal investeringen en
projecten uit te stellen waardoor de werklast de komende jaren kan afnemen,
maar met behoud van de dienstverlening. Cruciaal is dat de schulden deze
legislatuur afgebouwd worden met 31%. Deze wegen immers zwaar door op de
autofinancieringsmarge van onze gemeente.

Besturen is verantwoordelijkheid nemen en
voortdurend een evenwicht zoeken. Wij staan als fractie 100 procent achter de
oefening die voorligt."

FacebookTwitter

Edegem bouwt historische schuld verder af zonder te raken aan het ambitieuze beleidsplan

Het college van burgemeester en schepenen legt in
de gemeenteraad van december de budgetwijziging van 2016 en het nieuwe budget
2017 van het gemeentebestuur en OCMW ter goedkeuring voor. Hieronder het gemeentelijke persbericht. Lees hier de tussenkomst van Groen-fractieleidster Sien Pillot.

Tijdens de opmaak van beide budgetten werd het
bestuur geconfronteerd met enkele bijkomende financiële noden. De dalende
subsidies van hogere overheden staan in contrast met de steeds stijgende
verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen. Bovendien zet de stijging van de OCMW-toelage en de hogere kost
van de brandweerwerking het budget verder onder druk. Het gemeentebestuur moet
daardoor op zoek naar maatregelen om de financiële huishouding in
evenwicht te houden.

"Het gemeentebestuur heeft er bewust voor geopteerd
om het evenwicht van de gemeentefinanciën te bewaren zonder extra fiscale
inspanningen te vragen van de inwoners. De financiële inspanningen hebben we zowel
in de interne werking als in de investeringsuitgaven gezocht," licht burgemeester
Koen Metsu toe. "Onze bekommerdheid om de burger blijft dus ongewijzigd."

Op het vlak van de werkingskosten wordt aan alle
diensten een verder kostenbewustzijn gevraagd. Langs gemeentelijke kant werd beslist
om het personeelsbestand met 7,3 eenheden te verminderen;  6,3 VTE hiervan zullen via natuurlijke
afvloeiingen gerealiseerd worden. Het bestuur zal enkele tijdelijke tewerkstellingen
die werden opgestart om kortstondige projecten te realiseren, niet verlengen.
Ook werd beslist om sommige openstaande vacatures niet langer in te vullen. Tot
slot zal ook de aparte evenementencel die tijdens de vorige legislatuur werd
opgericht nu worden stopgezet.  De
gemeentelijke evenementen worden opnieuw georganiseerd onder de vleugels van de
verschillende gemeentelijke diensten. 

"Niemand bespaart graag en zeker
niet op personeel maar het niet doen brengt de hele organisatie in gevaar",
gaat schepen voor financiën Peter Verstraeten verder. "Samen met deze beslissingen wordt de dienstverlening van de betrokken diensten
ook geoptimaliseerd. Daardoor zal de impact van deze personeelsbeslissingen
voor de inwoners nauwelijks voelbaar zijn."

Naast de interne besparingen in het werkings- en
personeelsbudget werd langs gemeentelijke zijde eveneens het investeringsbudget
met 1 800 000 euro gereduceerd.

In 2017 trekt de gemeente Edegem wel
investeringsbudget uit voor volgende projecten:

 • Renovatie koetshuizen en buitenaanleg Hof Ter
  Linden

 • Oprichting vrijetijdscentrum
 • Heraanleg Drie Eikenstraat/Joe Englishlaan/Ter Borchtlaan
 • Structureel onderhoudsprogramma van wegen, voet- en
  fietspaden
 • Heraanleg Volhardingstraat/Beekstraat
 • Ontsluiting Kattenbroek
 • Oprichting bioklas
 • Heraanleg Baron de Celleslaan
 • Herinrichting Pieter van Maldereplein
 • Herinrichting Sint-Goriksplein
 • Ingebruikname camera"s met nummerplaatherkenning
  (ANPR)                                             
 • Nieuwe parking Hof ter Linden
 • Nieuw lokaal scouts 27e OLVE

Het bestuur blijft ook sterk inzetten op de afbouw
van de uitstaande schuld. Volgens de huidige planning zal de uitstaande schuld
in deze legislatuur met 7 460 000 euro of meer dan 31% worden afgebouwd. De
daling van de leninglast die hieruit resulteert zorgt voor bijkomende
financiële middelen die beschikbaar zijn voor de gemeentelijke dienstverlening.

Langs de zijde van het OCMW wordt vooral in de thuiszorg de
dienstverlening grondig aangepast. De poetsdienst met dienstencheques wordt
overgedragen aan een private partner. Het OCMW 
behoudt wel een regierol, zodat elke behoeftige Edegemnaar gegarandeerd
wordt bediend. Ook voor de warme maaltijden aan huis zoekt het OCMW een private
partner.

"Voor de poetsdienst met dienstencheques blijven we het
aanspreekpunt van de cliënt. Wij doen de intake, het huisbezoek, de facturatie,…. Het personeel dragen we over en de poetshulp zelf wordt gepland en
georganiseerd door een externe partner", vertelt OCMW-voorzitster Brigitte
Vermeulen-Goris verder. "Voor de maaltijdbezorging aan huis zoeken we in 2017
naar partners in de sociale economie die zorgen voor continuïteit. Op die
manier blijft de kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd en blijft de
belangrijke signaalfunctie die hiermee verbonden is, ingevuld. Tegelijkertijd
sporen we klanten aan om voor hun maaltijd naar het gezellige dienstencentrum
den Appel te komen."

Het OCMW maakt de duidelijke keuze nog meer in te zetten op
activatie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks probeert het OCMW
20 voltijds equivalenten te activeren via sociale tewerkstelling. De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal ingezet omdat het de beste preventiemaatregel
is tegen armoede. Het OCMW heeft een traditie wat de opvang van asielzoekers
betreft en zet die verder. Als
residentiële woonzorg nodig is, kan de Edegemnaar blijven rekenen op het
vertrouwde woonzorgcentrum Immaculata. De ligdagprijs evolueert met 3 euro naar
een correcte marktconforme prijszetting. Het blijft de ambitie van het
woonzorgcentrum om met haar dienstverleningsconcept aan de absolute top in Vlaanderen te blijven. Een voorbeeld daarvan is
het foodinnovatietraject waar elk "foodgebeuren" een sociaal moment wordt voor iedere bewoner,
ongeacht het zorgprofiel.

Om al de doelstellingen te halen zal het OCMW
nog beter samenwerken met de OCMW"s van de regio, partners uit de privésector,
de gemeentediensten en natuurlijk ook de vrijwilligersorganisaties, scholen en
verenigingen.

FacebookTwitter

Wensen en raketplezier op nieuwjaarsreceptie Groen Edegem

Donderdag 7 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We experimenteerden deze keer met een nieuw format: niet alleen wijzelf, en met name fractieleidster Sien Pillot, zouden onze wensen voor het komende jaar voorlezen, maar we nodigden ook drie andere organisaties uit die ons met hun eigen nieuwjaarswensen moesten prikkelen.

ACV Edegem beet de spits af. Ivan Lusyne en André Van Ekelenburg verwezen in hun speech ook naar het eigen memorandum. Enkele concrete suggesties voor o.m. werkzekerheid, kinderopvang, mobiliteit, cultuur en wonen werden aangereikt. De volledige lijst aan voorstellen kan je hier downloaden.

Orbit vzw hield een vurig pleidooi voor meer interculturele en interreligieuze solidariteit. De acute vluchtelingenproblematiek kwam uitgebreid aan bod en Peter Keersmaekers gaf duidelijk aan wat Edegem – als lokaal bestuur – kan betekenen. Zijn volledige speech kan je hier vinden.

Natuurpunt is sinds enkele jaren een belangrijke partner in het uitvoeren van het Edegemse natuurbeleid. We hebben daarvoor ook een gezamenlijk charter ondertekend. Johan Claessens was in zijn handgeschreven nieuwjaarsspeech bijzonder kritisch. Verschillende belangrijke uitdagingen rond natuur kwamen aan bod en hij gaf een frisse blik op het Edegemse beleid van vroeger, vandaag en dat van de toekomst.

Met enige fierheid mochten we ook de raketvan tentoonstellen. De raketvan is het eerste zichtbare resultaat van de wijkbudgetten. Het systeem van wijkbudgetten is nieuw sinds deze legislatuur. Buren met creatieve ideeën kunnen van de gemeente een projectsubsidie van max. 10.000 EUR krijgen om hun idee ook echt te gaan uitvoeren. De raketvan is een heus spaceparadijs, waar klein en groot de zotste ruimteavonturen kan beleven. In Gazet van Antwerpen verscheen er daarover volgende artikel. Klik hier.

We danken Davy Buntinx voor de prachtige foto tijdens de speech van Sien. Hieronder nog enkele andere sfeerbeelden van een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie!

FacebookTwitter

Nieuwjaars(brief)receptie Groen Edegem: 7 januari

Donderdag 7 januari vanaf 20u: iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie van Groen Edegem in De Schrans én … de raketvan (om echt een vliegende start te nemen)!

De raketvan is een project van de buren van de Boerenlegerstraat die met hun wijkbudget een caravan ombouwden tot interactief spaceparadijs! Een must-see voor jong en iets minder jong!

Op het programma met veel plezier ook nieuwjaarsbrieven van Sien Pillot, fractieleidster Groen Edegem, en drie special guests:

 • Peter Keersmaekers, ORBIT vzw regio Antwerpen, actief o.m. rond interreligieuze ontmoeting en de vluchtelingenproblematiek;
 • Ton Harding, ACV Edegem, als vakbond blijvend betrokken bij het ruimere Edegems beleid;
 • en Johan Claessens, Natuurpunt Edegem en voorzitter milieuraad, die als geen ander de waarde kent van de Edegemse natuur.

Iedereen welkom dus vanaf 20u.

Rond 21u brengen we de nieuwjaarsbrieven.

De raketvan kan je doorlopend een bezoekje brengen.

Drankjes en hapjes worden verzorgd door De Schrans.

Bevestig eventueel je aanwezigheid via Facebook: klik hier.

FacebookTwitter

"Samen schrijven we een mooi verhaal voor Edegem"

Op de kortste dag van het jaar was het ook de laatste gemeenteraad van dit jaar. Eén van de belangrijkste punten op de agenda was uiteraard de begroting voor 2016. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor jullie:

"Goede avond collega"s,

Tijdens de gemeenteraad van december bespreken we traditioneel de begroting van de gemeente. Een hoogmis zeg maar! Graag wil ik toch nog even het één en het ander in de verf zetten over het afgelopen jaar en wat nog komen gaat, al ben ik het schrijven van nieuwjaarsbrieven eigenlijk al lang verleerd.

We zagen in Edegem het voorbije jaar weer tal van initiatieven rond wijkwerking. De Baravan is volledig operationeel en werd al op tal van buurfeesten gespot. Een wachtlijst is bijna niet meer uit te sluiten. Het aantal buurtfeesten blijft stijgen en dat is zeker mede dankzij het positieve en stimulerende beleid. In 2016 mag er op dit elan zeker verder gegaan worden! De eerste ronde van de wijkbudgetten is achter de rug, waarvan in 2016 de resultaten verder zichtbaar zullen worden. Ik kijk dan ook graag uit naar de volgende rondes!

Ook rond jeugd en kinderopvang zagen we heel wat bruisen. Hoewel we net niet de prijs van jeugdgemeente hebben gewonnen; staan we in de inspiratiebrochure toch met drie sterke voorbeelden: de wilgenhutten aan het pleintje aan het gemeentelijk zwembad, de verjaardagskaart voor 6-jarigen; en Club27. De nieuwe concertwerking in Hangar 27 is dan ook een zeer groot succes. Voor 2016 staan er weer heel wat speeltuinen in de pijplijn : Edegem wil zich graag profileren als kindvriendelijke gemeente en daar zijn de vele speeltuinen zeker een handelsmerk van. Het is in 2016 ook zeker uitkijken naar al de initiatieven die er zullen genomen worden rond Huis van het Kind en met name de oudercafés. 2016 wordt ook het jaar om een speelweefsel doorheen Edegem concreet te maken. De Sorbrechtshofstraat mag de spits afbijten en hopelijk volgen er nog vele leuke voorstellen.

Hof ter Linden en Fort 5 werd en wordt meer en meer op de kaart gezet. 2016 wordt het jaar waar de eerste stappen visibel gaan worden van dat papieren masterplan Fort5-Hof ter Linden: De restauratie van de koetshuizen, paden die recreatie mogelijk maken, maar ook belangrijke verbindingen met de college- en Elsdonkwijk worden een feit. Het speelbos is volop in uitvoering. Maar daarnaast wordt het masterplan ook uitgewerkt in concrete deelplannen. Het ontwerp van de bioklas is daarbij zeer belangrijk voor ons, met tevens een natuureducatief leerpad…

Rond milieu zijn er nog tal van andere zaken op te merken. 2015 was het jaar dat het plan voor de Burgemeestersconvenant werd opgemaakt. In 2016 komt er meer schot in de zaak en geven we ook in Edegem het goede voorbeeld.

We hebben er al meerdere jaren aan gewerkt, maar in 2016 wordt DIFTAR operationeel. De diensten hebben er hard aan gewerkt om op tal van vragen antwoorden te formuleren en oplossingen te zoeken. Dat DIFTAR leeft daar moet ik voor jullie geen tekeningetje over maken. Wij zijn blij met de toenemende verkoop van de GFT bakjes. In het begin van het jaar werden er gemiddeld 3 bakjes per maand verkocht. In december is dat aantal toegenomen tot 50 bakjes per week! Ondertussen zijn er dus maar liefst 400 extra GFT-bakjes verkocht. In januari verwacht de gemeente er nog 250 te verkopen. Samen goed voor zeker 800 extra bakjes en 208 ton GFT uit het restafval. Die kilo"s worden alvast geschrapt uit de opname van het restafval en zetten ons hopelijk op weg om de komende jaren beter te doen in zake afvalbeleid. Onze diensten zijn er helemaal klaar voor en wij ook! 

2016 wordt ook het jaar van de start voor de verbeterde biodiversiteit: er is een unieke beheersovereenkomst met Natuurpunt waarbij zij mee zorg gaan dragen voor enkele groene plekjes in Edegem. De natuursubsidieprojecten voor het Fort 5 krijgen vorm alsook de wateropvang-poel aan de Patronaatstraat…

Aan de nieuwbouw aan Andreas Vesalius werd in 2015 gestart. 2016 en 2017 zullen dan ook in de in de geschiedenisboeken van de gemeenteschool vermeld worden. De samenwerking tussen het bestuur en de school-en ouderraad is zeker bewonderenswaardig.

De plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum krijgen stilaan vorm. Het participatietraject en het werk van diverse actoren kent in 2016 resultaat in een echt concreet bouwplan waar we hopelijk ook de komende jaren constructief aan kunnen verder bouwen.

Aan de integratie tussen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente wordt volop gewerkt. Een pluim aan zij die dit proces doorlopen en voor de samenwerking aldaar. 2016 zal in dit dossier een zeer belangrijk jaar worden.

Tal van straten kregen in 2015 een nieuw kleedje. Er volgen er weer heel wat de komende jaren. De Drie Eikenstraat zal daar zeker één van de belangrijke zijn met tal van verbeteringen voor elke weggebruiker.

Op het gebied van sport is en blijft de gemeente Edegem nog altijd een zeer belangrijke ondersteuner van de verschillende clubs en verenigingen. 2015 werd dan ook het jaar dat ABES een vernieuwde piste kon inlopen en BES kon genieten van zijn kunstgrasveld.

Aan dit alles is natuurlijk hard gewerkt en wil ik in het bijzonder de diensten bedanken om ook dit jaar de begroting tijdig en positief te besluiten. Met de goede samenwerking tussen de verschillende partijen van de meerderheid wil ik graag mijn betoog afsluiten. Samen schrijven we aan een mooi verhaal voor Edegem."

FacebookTwitter

The Climate Miles: van Utrecht over Edegem naar Parijs…

De klimaattop van Parijs komt dichterbij. Wereldwijd wordt er gemobiliseerd om deze conferentie aan te grijpen om als burger, bedrijf of organisatie een signaal richting beleidsmakers te sturen. Ook Urgenda – de stichting die de Nederlandse Klimaatzaak tegen de overheid won – wil dat de oorzaken van klimaatverandering aangepakt worden. En dat doen ze met een wandeling, The Climate Miles. Van 1 to 29 november van Utrecht naar Parijs. Zondagochtend vertrokken de wandelaars vanuit Antwerpen richting Mechelen. In Edegem werd een korte koffiestop gehouden, op uitnodiging van de imkers. 

Schepen Jeroen Van Laer, gemeenteraadsleden Sien Pillot en Koen Lauriks, OCMW-raadslid Ivo Bogaerts trokken ook hun wandelschoenen aan om de meer dan 150 moedige klimaatstappers door Edegem te loodsen. In Fort 5 mocht actrice en Klimaatzaak-ambasadrice Fransesca Vanthielen haar mijlpaal de grond in hameren. Bij kasteel Hof Ter Linden stonden we kort even stil en mocht schepen Jeroen Van Laer de wandelaars kort toelichten wat het belang is van deze grote groene long (en ook wat een schepen is, want in Nederland heet dat wethouder…).

Hieronder enkele sfeerbeelden (van o.m. fotograaf De Wereld Morgen).

FacebookTwitter