Kennisgevingsnota R11bis beschikbaar

Met onderstaand bericht willen we alle Edegemnaren inlichten over het kennisgevingsdossier over de R11bis en varianten, de opmerkingen die wij als gemeentebestuur hebben geformuleerd en twee belangrijke infomomenten de komende dagen, georganiseerd door Natuurpunt en de Milieuraad.

Waar gaat het over?

De R11bis zou een nieuwe autosnelwegverbinding zijn vanaf de E313/E34 tot aan de E19-zuid in Wilrijk en volgt (grotendeels) het tracé van de bestaande R11 (Krijgsbaan), waarbij de R11bis in tunnel onder de R11 komt te liggen. In de reizende infomarkt werden door het Vlaamse Gewest echter ook twee geheel nieuwe varianten (‘locatiealternatieven’) op het plan voorgesteld aan het publiek. Wij als gemeentebestuur zelf werden slechts twee dagen voor de eerste infomarkt in Mortsel geïnformeerd over de varianten door het kabinet van gouverneur Berckx. Concreet gaat het enerzijds om een zéér lange boortunnel onder Mortsel en Kontich met eventueel een op- en afrit op het kruispunt Kontichstraat/Boniverlei als optie en een bovengrondse aansluiting met de E19 op de huidige locatie van de Zandbergen. Anderzijds werd ook de aanleg van een keerlus op de E19 voorgesteld. Op deze lus zou het verkeer aan het UZA, net ten noorden van de Drie Eikenstraat kunnen terugdraaien richting Antwerpen.

Wat vinden wij als gemeente?

Wij vinden als gemeentebestuur beide varianten niet wenselijk en onrealistisch. Een dergelijk lange boortunnel is onbetaalbaar en zal de verkeersdruk enkel groter maken. Het natuur- en recreatiegebied De Zandbergen opofferen voor een aansluiting op de E19 mag niet de bedoeling zijn. Bovendien zou de aanleg ervan de geluidsoverlast van de E19 in de wijk Molenveld verregaand versterken. Onze uitgebreide lijst van opmerkingen kan je hier downloaden: klik hier.

Gelukkig zijn de voorgestelde plannen nog niet concreet. Voordat de Vlaamse regering kan beslissen over de mogelijke aanleg van de nieuwe wegen, moeten onafhankelijke experts een grondig en uitgebreid milieueffectenrapport opmaken. Daarin bestuderen ze onder meer de impact van de nieuwe wegen op mens, milieu, ruimte en mobiliteit.

Wat kan jij op dit moment doen?

Van 15 januari 2014 tot 15 februari 2014 heeft eenieder de mogelijkheid om opmerkingen of suggesties te doen over hoe het milieueffectrapport zal opgesteld worden. Wij als gemeente en jullie als bevolking kunnen opmerkingen geven op de kennisgevingsnota, zoals bijvoorbeeld:

  • mogelijke (tracé-)alternatieven en uitvoeringsvarianten die niet in de kennisgeving vermeld worden en waarvan we vinden dat ze mee moeten onderzocht worden
  • mogelijke milieueffecten waarvan niet in de kennisgeving vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden
  • bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,…) waarop het plan een impact kan hebben en waarvan de kennisgeving geen melding maakt

De volledige kennisgevingsnota kan je downloaden op volgende link: klik hier (14 Mb). 

Als gemeentebestuur hebben wij zelf al een hele reeks opmerkingen klaar. U kan deze hier raadplegen: klik hier.

Meer informatie en infomomenten

Wens je meer informatie over de kennisgevingsnota kan je contact opnemen met de gemeente: 03 289 26 50 of gemeentebestuur@edegem.be. De komende dagen zijn er ook twee interessante infovergaderingen over dit dossier:

  • 17 januari om 20u: Natuurpunt Zuidrand organiseert een infomoment en debatavond in 't Forum, Romeinse Put 97
  • 21 januari om 20u: Milieuraad samen met gemeentebestuur om 20u in Raadzaal, 2e verdiep gemeentehuis
FacebookTwitter

Natuurpunt bouwt bijenhotel in volkstuintjes Kapelaan Smitslaan

Op vraag van het Edegemse gemeentebestuur heeft de lokale afdeling van Natuurpunt een bijenhotel gebouwd bij de volkstuintjes in de Kapelaan Smitslaan. Met enkele blokken hout en wat 0 0 Met enkele blokken hout en wat stenen ging Jos Daniels onlangs maar wat graag aan de volkstuinen in de Kapelaan Smitslaan aan de slag om aan de vraag van Edegem te voldoen.

Solitaire bijen zitten in de verdrukking.

"Omdat veel tuinen er alsmaar netter bijliggen, vinden ze alsmaar moeilijker een nestplaats. Je kan daarom in een blok hout of een steen gaten van een tiental centimeter diep boren", legt de bijenkenner uit.

Een bijenhotel dat aan die behoefte tegemoetkomt, heeft niet toevallig een plaats bij de volkstuinen gekregen.

"Tachtig procent van de gewassen die er door de huurders van de tuintjes worden gekweekt, kan op een natuurlijke manier worden bestoven. Daar kunnen solitaire bijen een belangrijke rol in spelen. Bezoekers aan de volkstuinen hoeven geen problemen te vrezen met de bijen die zich in het hotel nestelen. Want in tegenstelling tot honingbijen is hun angel te zwak om te steken", geeft Jos Daniels nog mee.

Achteraan het terrein van de volkstuinen heeft een imker sinds kort ook twee bijenkasten geplaatst.

© 2012 Concentra

FacebookTwitter

Jeugd en wijkcomités bestrijden R11bis-tunnel

Alle Mortselse jeugdverenigingen, Natuurpunt Land van Reyen en de wijk- en buurtcomités van het Forum R11mis komen op zondag 15 april om 14u samen aan het kruispunt Prins Boudewijnlaan/R11 voor een protestwandeling tegen de snelwegtunnel R11bis. Alle info over de actie vind je hier: http://www.r11mis.be/ of op Facebook.

In het kader van het masterplan 2012 voor Mortsel wil de Vlaamse overheid een tunnel aanleggen onder de R11 om de leefbaarheid in de Antwerpse zuidoostrand te verbeteren. 'Het tegenovergestelde is waar', klinkt het bij de manifestanten. 'De geplande tunnel en de verkeerswisselaar aan Cantincrode trekken alleen meer verkeer naar het al verzadigde centrum van Mortsel. We willen onze laatste stukjes natuur en onze speelzones in Wilrijk, Edegem, Mortsel, Borsbeek, Boechout en Wommelgem niet kwijt', aldus Natuurpunt. 'Het natuurgebied Klein-Zwitserland en het typische bermlandschap in Mortsel, met een hoge biodiversiteit, moeten behouden blijven in hun huidige vorm. We vrezen meer luchtvervuiling, fijn stof en geluidshinder.'

Burgemeester Ingrid Pira (Groen) deelt de mening van de manifestanten. 'In de gemeenteraadszitting in december hebben we een motie goedgekeurd tegen de plannen van de Vlaamse regering', laat Pira duidelijk verstaan.

(c) Corelio

FacebookTwitter

Wordt deze Vlaamse regering nog een pluspunt voor de natuur?

Natuurpunt, 14/12 – Terwijl de maatschappelijke nood aan natuur nog nooit zo hoog was, ging het natuurbeleid van de Vlaamse regering er in de eerste helft van de legislatuur vooral op achteruit. De ruimtelijke discussies zijn vastgelopen door de hoge kosten die de regering zelf creëerde. Het budget voor aankoop van natuurreservaten door verenigingen is op twee jaar tijd met 20 % gedaald. De beheersubsidies blijven achterop hinken ondanks een stijging in dezelfde periode van 9%. Beleidsmatig geraken grote knelpunten in het proces dat moet leiden tot het vastleggen van de Europese natuurdoelen niet opgelost, terwijl het soortbeschermingsbeleid onbestaande is. 

Natuurpunt trekt dan ook aan de alarmbel en vraagt aan minister-president Kris Peeters om in te grijpen: de Vlaamse regering houdt zich niet aan haar engagementen uit het regeerakkoord of het Pact 2020. Natuurpunt vraagt aan de minister-president om van zijn regering alsnog een pluspunt voor de natuur te maken. Natuurpunt vraagt een budgettaire hersteloperatie in de tweede helft van de legislatuur, een deblokkering van de ruimtelijke processen, correcte Europese natuurdoelen en een actief soortbeschermingsbeleid. 

Klik hier voor meer uitleg en duidelijke grafieken

Bron: Natuurpunt, Wim Van Gils

FacebookTwitter

Plannen R11bis afgekraakt

Nieuwsblad, 29/11. ANTWERPEN – Een jaar lang heeft gouverneur Cathy Berx met inwoners, actiegroepen, hulpdiensten en gemeentebesturen gewerkt rond de ondertunneling van de R11. Ondanks alle inspraak werd het resultaat gisteravond afgekraakt. 

Nadat Antwerpen de Lange Wapper had weggestemd, koos de Vlaamse overheid voor tunnels om de Ring te sluiten. Daarbij werd ook besloten om de R11, beter gekend als de Krijgsbaan, te ondertunnelen. Gouverneur Cathy Berx kreeg van minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) de opdracht om een streefbeeld te maken voor deze R11bis. Zo'n streefbeeld beschrijft de situatie zoals men ze idealiter hoopt te bereiken.

Berx wou het streefbeeld maken in samenspraak met alle betrokken burgers, natuurverenigingen, hulpdiensten enzovoort en stippelde een parcours uit. Alle betrokkenen werden samengebracht in een klankbordgroep, die het afgelopen jaar regelmatig samenkwam.

Aan dat inspraakmodel kwam gisteren een einde toen de gouverneur het eindresultaat voorstelde. De klankbordgroep begon met de voorstelling van de langverwachte verkeerscijfers. De deelnemers vroegen het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) al maandenlang om een studie te maken van de verkeersstromen op de nieuwe R11bis. Pas gisteren, nadat de streefbeeld af was, kwam het VVC met die cijfers op de proppen. Op de Antwerpse kaart viel meteen op dat de Antwerpse Ring vuurrood blijft. 'De Ring blijft inderdaad zwaar belast', beaamde René Grispen van het VVC. Nochtans was een van de voorwaarden dat de R11bis de Ring moet ontlasten. 'Dat doet ze dus niet', klonk het in de zaal, waar de vraag om het Meccanotracé te onderzoeken op applaus werd onthaald.

Weg leefbaarheid

Nog een daverend applaus volgde toen Jef Rombouts van de actiegroep Red de Voorkempen het woord nam. 'Naast het ontlasten van de Ring moest de R11bis ook het sluipverkeer indijken en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren', zei Rombouts. 'Uit de verkeerscijfers kan ik niet opmaken dat het sluipverkeer verdwijnt. Bovendien verdwijnen twee groengebieden om de R11bis aan te leggen. Hoe verbetert dat de leefbaarheid? Ik stel voor dat we de regering meedelen dat we niet in onze opdracht geslaagd zijn.'

Ondanks een jaar lang inspraak lijkt Cathy Berx geen maatschappelijk draagvlak te vinden voor de R11bis. 'Voor elk alternatief zijn er pro's en contra's', zei de gouverneur nog.

Hazelworm

Bij het ter perse gaan van dit artikel was de vergadering van de klankbordgroep nog lang niet afgelopen. Alleen de verkeerscijfers waren toen al besproken. Later op de avond werden ook nog het tracé toegelicht en het rapport van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) over het tijdelijk verdwijnen van de spoorwegberm en het natuurgebied Klein Zwitserland. INBO stelt daarin dat de hazelworm zal verdwijnen en dat vijf plantensoorten het moeilijk krijgen. Natuurpunt Mortsel gaf eerder al te kennen dat het zich zal verzetten tegen het afgraven van de spoorwegberm. Ook het gemeentebestuur van Mortsel liet weten daar niet achter te staan.

(c) Het Nieuwsblad

Meer over het mobiliteitsstandpunt van Groen! in de regio Antwerpen vind je hier: Naar een andere mobiliteit: visietekst Groen! Provincie Antwerpen

FacebookTwitter

Grote paddentrek begonnen, ook in Edegem!

De aanhoudende winter hield de salamanders, kikkers en padden lang in hun winterslaap. Sinds zaterdag kwam daar verandering in. Met wat zachtere temperaturen, ietwat neerslag en niet al te veel wind, kan de grote paddentrek eindelijk beginnen! Ook in Edegem is het deze week goed uitkijken voor overstekende amfibieën. Een enthousiast team van vrijwilligers van Natuurpunt Zuidrand trekt er elke avond op uit om de kleine beestjes een handje te helpen. De gemeente heeft dit jaar zelfs paddenschermen voorzien. Die schermen staan langs de weg (vooral in Kattenbroek) en voorkomen dat er al te veel accidenten gebeuren.

Op de foto hiernaast een bruine kikker, een mannetje, en eentje dat er dit jaar vroeg bij was (foto werd genomen rond 10 februari).

Maar, ondanks de vele goede initiatieven is het voorbestaan van heel wat salamanders (zoals de kamsalamander), kikkers (zoals de boomkikker) en padden (bv. de knoflookpad) ernstig bedreigd in Vlaanderen. In sommige provincies is de kleine watersalamander enorm achteruit aan het gaan (in West-Vlaanderen zelfs met 75%). Niet zozeer de gevaarlijke paddentrek is daarbij de grote boosdoener, maar wel het enorme verlies aan biotopen waar de beestjes zich kunnen voortplanten en overwinteren. Vlaanderen voert geen amfibievriendelijk beleid. Nochtans zijn kikkers en padden bijzonder nuttige insecten- en slakkenverdelgers. Wie baalt van muggen, neemt – bij wijze van spreken – het best een vriendelijke pad in huis!

Om de sterke achteruitgang tegen te gaan zijn er meer natuurgebieden nodig, meer voorplantingspoelen en overwinteringsplaatsen, zoals braamsingels en meidoornhagen. Maar ook in je eigen tuin is het heel eenvoudig om deze amfibievriendelijk te maken. Een klein vijvertje is al voldoende. Vaak is de waterkwaliteit in de tuinvijvers optimaal. De aanwezigheid van waterplanten biedt schuilmogelijkheden en is voor salamanders een ideale plaats om eitjes af te zetten. Enig minpunt is soms de aanwezigheid van vissen die de eitjes en larven van amfibieën opeten. De Provincie Antwerpen heeft een uitgebreide brochure gemaakt die heel goed uitlegt hoe je best een amfibievriendelijke vijver aanlegt (klik hier). Maar ook zonder vijver kan een tuin interessant zijn voor amfibieën. Een rommelhoekje, een composthoop of gestapeld hout vormen geschikte voedsel- en schuilplaatsen voor de bruine kikker, de gewone pad of de alpenwatersalamander.

Wie nog meer info wil over amfibieën kan zeker terecht op de website van Natuurpunt Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt.

Wie zin heeft om mee de handen uit de mouwen te steken tijdens de paddentrek in Edegem, mag zeker contact opnemen via info@zuidrand.be.

FacebookTwitter

Een nieuwe groene visie voor het Fort 5!

Het
Edegemse bestuur wil eind 2011 een visie klaar hebben over de toekomst van het
Fort 5. Verschillende adviesraden en Fortgangers kregen al de kans om hun
suggesties te doen. Groen!/SLP wil met een eigen plan een belangrijke
bijdrage doen aan het debat over de toekomst van dit groene hart van onze
gemeente.

Natuur en cultuur staan in ons plan centraal. We willen het Fort
5 logischer en evenwichtiger invullen. Onze
concrete voorstellen lieten we uittekenen op een nieuw plan: een nieuwe groene
visie voor het Fort 5. Download het volledige plan hier.

Het Fort 5
moet in de eerste plaats een natuurlijke
invulling
krijgen. Natuur vormt immers de kern van het Fort. Als we die
verwaarlozen, zal dit domein snel verloederen. Meer variatie dus in bloemen- en
bomenpracht, aandacht voor biodiversiteit en het aantrekken van nieuwe soorten.
Zachte recreatie moet het doel zijn:
fietsen, wandelen, picknicken, spelen…

Naast
natuur staat ook cultuur centraal in het Fort. Het binnenfort heeft een
belangrijke historische waarde. We
willen dit nog meer in de kijker zetten. De historische- en natuurgidsen doen
alvast fantastisch werk. Daarnaast lenen het binnenplein en de omliggende
gangen zich perfect voor een intiem concert of een beklijvende tentoonstelling.

De belangrijkste
speerpunten van ons eigen plan hebben we in 11 punten uitgewerkt. (UPDATE 21/12: Ondertussen verscheen in de GvA het plan van de gemeente Edegem. Je kan het artikel hier downloaden.)

1. EEN NIEUW ONTHAAL –
PLEIN 

De huidige
hoofdingang krijgt een echte onthaalfunctie, met een bezoekerscentrum waarin
aandacht is voor de historiek en de natuurwaarden van het Fort. Daarnaast is er
plaats voor tentoonstellingen en recepties, onthaal, vergaderen… We vinden
een nieuwe locatie voor de korfbal, en creëren zo een grote open ruimte. Een
unieke plaats voor een taverne/restaurant met zicht op natuur, in de nabijheid
van een speeltuin.

2. CULTUUR IN HET
BINNENFORT

Het nieuwe
onthaal sluit perfect aan op het binnenfort. Het zou jammer zijn dit prachtig
historisch plekje niet te betrekken in het Edegemse gemeenschapsleven. We
onderzoeken mogelijkheden zoals een galerij, een tentoonstelling, concerten,
(trouw)feesten, recepties of seminaries,… Een overkapping van het binnenfort is
de kers op de taart…

3. EEN AVONTUURLIJKE
MOERASZONE

De huidige
speeltuin staat in een natte zone. Beter is deze te verplaatsen naar de buurt
van een taverne: leuk voor de kinderen en de (groot)ouders. De huidige
speelzone bouwen we om tot een moeraszone, een waardevolle biotoop waar ook
plaats is voor rietvelden, poelen, amfibieën, ed. Vlonderpaden en bruggetjes
maken het gebied toegankelijk en avontuurlijk voor wandelaars. De zuidelijke
arm van de fortgracht herstellen we terug in zijn oorspronkelijke staat.

4. EEN ECHTE BIOKLAS EN
NIEUWE KINDEROPVANG

Van het
moerasgebied komen we in de bioklas, de hoeksteen in de natuursensibilisatie
van onze Edegemse kinderen. De bioklas krijgt een vaste stek in het Fort. De
buitenschoolse kinderopvang IBO verhuist naar de buitenkant van het Fort. Het
is beter bereikbaar voor ouders en zo komt deze grote ruimte vrij voor natuurbeleving.
Binnen is er plaats voor klassen, een onderzoeksruimte… Buiten kunnen een
natuurleerpad, bio- en heemtuinen de bezoekers wegwijs maken in het belang van
onze natuur. Ook het historische aspect van het Fort kan in geschiedenislesjes
aan bod komen.

5. MEER PICKNICK – EN
SPEELWEIDE

In het Fort
zijn heel wat kleine en grotere plekjes die we aantrekkelijker willen
inrichten. Een aantal betonvlaktes krijgt een groene invulling: bv. aan het
oude trammuseum of aan Hangar 23. Op de korfbal komt een grote, aangename
picknickplaats, speel- en ligweide. Dat is iets wat vandaag in het Fort
ontbreekt. Uiteraard willen we niet dat de korfbal verdwijnt. We zoeken voor de club een geschikte alternatieve locatie in Edegem. Daarbij kan gedacht worden aan locaties waar al sportfaciliteiten aanwezig zijn, bijv. Kattenbroek. Op die manier krijgt de korfbal ook de kans om uit te breiden of om op kunstgras te spelen, iets wat op Fort 5 niet meer mogelijk is.

Aan de ingang van het Fort aan het Kerkplein maken we een veilige
steiger waar men vlak aan het water kan zitten. We trekken de ingang van het
Fort door tot op het Kerkplein. Een speeltuintje en de petanquebanen maken ook
deze kant van het Fort een zalige plek voor spel en rust.

6. VERSTERKEN VAN
NATUUR
 

Naast meer
groene open ruimtes, moeten er in het Fort absoluut meer plaatsen zijn waar de
natuur versterkt wordt. In het kerngebied van het Fort komt er meer gevarieerde
bebossing, de huidige hooiweide wordt opgewaardeerd, kleine dieren vinden
opnieuw een rustplek en meer bloemen zorgen ervoor dat ook de bijen hun
voortbestaan gegarandeerd is. Fort 5 is een beschermd habitatgebied voor vleer-
muizen. We tellen er elk jaar meer en meer. Ook daar moeten we in de toekomst
aan verder werken… Natuurpunt kan mee een rol spelen om de biodiversiteit
gaandeweg te verbeteren.

7. EEN SPEELBOS VOOR DE
EDEGEMSE JEUGD

GROEN!-SLP
vindt de buitenglacis ideaal als speelbos. Er is ruimte voor natuur, maar ook
voor speelzones. Deze kunnen op een natuurlijke wijze ingericht worden, met
houten speelse elementen, open plekken, hellingen, bermen, klimbomen en
kindvriendelijke begroeiing…. Alles is gericht op natuurbeleving in een
aangename, avontuurlijke, groene omgeving. Een paradijs voor de vele jongeren
en jeugdbewegingen in Edegem.

8. DE WITTE BOOM VAN
EDEGEM

Door een
zware storm sneuvelde in 2004 een prachtige treurwilg op het grasplein aan het
tram- museum. Met de opening van het “nieuwe” Fort 5 planten we symbolisch een
nieuwe, speciale boom. Fans van de “Lord of the Rings”-trilogie kennen vast de
“White Tree of Gondor”. Wel, eentje met zulk allure… maar dan voor Edegem!

9. GEEN NIEUWE
OMHEINING

Aan de
huidige rand van het Fort met zijn hangars en betonweg willen we niet raken. Om
een aantal verenigingen toegang te geven tot hun lokaal vanop de betonweg wil
het bestuur deze openstellen. Consequentie is dat er dan een nieuwe omheining
komt aan de binnenzijde van deze betonweg. Dat vinden wij alvast geen goede
zaak. Niet alleen zal het moeilijk zijn gemotoriseerd verkeer hiervan weg te
houden, met de nieuwe omheining (die het Fort dan moet beschermen tegen
nachtelijke bezoekers) wordt het er overdag niet bepaald gezellig wandelen…

10. PROJECT SOCIALE
ECONOMIE VOOR ONDERHOUD FORT

Willen we
het Fort aantrekkelijk houden, dan vergt dat heel wat onderhoud en beheer. Hier
ligt ons inziens een prachtkans voor de sociale economie: onderhoud van groen
en lokalen, uitbating van een taverne, beheer van verhuringen… Waarom zouden
lager geschoolden, gehandicapten of andere kansgroepen hierbij niet aan bod
kunnen komen? GROEN!-SLP wil voor deze groep van mensen kansen bieden op het
fort.

11. DUURZAME MOBILITEIT
EN BEREIKBAARHEID FORT 5

Het kan niet de bedoeling
zijn dat iedereen met de wagen naar het Fort komt. Daarom willen we het Fort
ook goed ontsluiten via de nodige fietswegen. Een directe fiets- en
wandelverbinding naar het centrum van Edegem langs beide kanten van Hof Ter
Linden maakt het Fort 5 voor alle Edegemnaars goed bereikbaar.

Laat ons weten wat je van onze plannen vindt! Gebruik het reactieformulier hieronder of stuur een email naar info@groenedegem.net

FacebookTwitter

Jonge kerkuilen in Sint-Antoniuskerk

Het Laatste Nieuws, 6/07 – De kerkuilenkast die in april 2008 werd opgehangen aan de Sint-Antoniuskerk vanEdegem, is voor het eerst bewoond. De Kerkuilenwerkgroep van Natuurpunt stelde vast dat een kerkuilenpaar er meteen ook drie jongen op de wereld zette. In de jaren zestig kwam de kerk-uil veel voor, maar later kende de populatie een terugval. Sinds vijftien jaar ijvert de werkgroep van Natuurpunt voor het behoud van deze uilen in de Zuid-Antwerpse regio door middel van speciale nestkasten. De drie jongen in Edegem zijn alvast een mooie opsteker.

(c) Filip Spoelders

FacebookTwitter

Buitenverblijf GROEN!/SLP goedgekeurd!

In september vorig jaar
kochten Groen! en SLP Edegem voor 2500 euro symbolisch 1 hectare Stappersven op
de Kalmthoutse Heide. Dat deden we om om de bouwwoede van het huidige Edegemse gemeentebestuur en de kaalslag op onze open ruimte in de eigen gemeente aan te klagen. In Buizegem wordt één van de laatste stukken groen binnenkort volgebouwd. Het Arendsnest zijn we al 10 jaar kwijt. En ook het mooie Mussenburg blijft – in tegenstelling tot wat het bestuur beweert – een onzekere toekomst beschoren.

Wij schaften ons alvast wat
natuurschoon aan in de Kempen als toekomstig buitenverblijf. Tijdens het
laatste weekend van april gingen we met onze hele groep een kijkje nemen! Een gids van Natuurpunt leidde ons gezwind doorheen het prachtig stukje ongerepte Stappersven. Het
was een bijzonder aangename wandeling. Nadien was het verzamelen geblazen in een lokaal restaurant voor een overheerlijke Kempense
maaltijd! 

Hieronder enkele sfeerfoto's:

FacebookTwitter

Een leuk idee: Boomplantdag als 'eerstesteenlegging'

Nieuwsblad, 9 maart – De personeelsleden van verpakkingsbedrijf Procap aan de Schroeilaan in Hoboken, vlak bij de Hobokense polder, plantten zaterdag bij wijze van 'eerstesteenlegging' tal van boompjes op hun bedrijfsterrein. Binnenkort start Procap met de realisatie van nieuwe, groene gebouwen. Natuurpunt begeleidde de actie.

(c) Nieuwsblad

FacebookTwitter