Problemen met BPA Mussenburg zijn nog niet voorbij

In april 2009 besliste de Raad van State na 10 jaar om de vierde herziening van BPA Musseburg (versie 1999) te schrappen. Heel wat pionierswerk in dit beladen BPA dreigde verloren te gaan: de bescherming van het waardevolle binnengebied op Mussenburg zelf, het voorzien van langzaam verkeer-verbindingen, het aanduiden van enkele cultuurhistorische panden, het mogelijk maken van fietsbergingen in voortuinen, enz.

Voor heel wat hangende dossier van inwoners volgde een bijzonder rechtsonzekere toestand. Zo was een geplande uitbouw van een veranda sinds april 2009 plots niet meer mogelijk, hoewel het tien jaar lang wel toegestaan was.

Op de gemeenteraad van januari werd daarom alvast een gedeelte van BPA Mussenburg opnieuw goedgekeurd. De stukken waar grote discussie over was (en waar de Raad van State problemen zag) werden er voorlopig uitgelicht. Dit betekent echter dat grote stukken waardevolle natuur opnieuw bouwzone worden. Vooral aan beide zijden van de Lourdeslaan is dit problematisch. Een uniek dorpsgezicht, dreigt verloren te gaan.

GROEN!/SLP dringt er daarom bij het bestuur op aan om zo snel mogelijk werk te maken van de uitgelichte punten. GROEN! wil constructief meewerken aan de meest waardevolle oplossing, maar wel op basis van de volgende krachtlijnen:

Een maximaal behoud van open ruimtes

Betaalbaar wonen – eerst het bestaande woonaanbod aanpakken, via renovatie en inbreidingsprojecten, vooraleer we de nog resterende open ruimtes definitief opgebruiken en dit alles in diepgaand overleg met alle betrokkenen: zowel eigenaars als omwonenden

Het bestuur, bij monde van burgemeester Snyders, bevestigde het belang van een snelle oplossing en verklaarde zich ook terug te kunnen vinden in de krachtlijnen van GROEN!/SLP.

BPA Mussenburg kent een lange en bewogen geschiedenis. De volgende link bundelt alle artikelen. Klik hier.

FacebookTwitter

Groen! is bezorgd over de toekomst van het bos van den baron

Edegem is nog steeds een behoorlijk groene gemeente. Geen evidente zaak met het
urbanisatiemonster dat vanuit de metropool Antwerpen op de loer ligt. Wie op dit moment door Edegem wandelt, zal op zijn weg kunnen genieten van de natuur van Park-Centrum, het Meihof en de recreatiegebieden Romeinse Put en Fort 5, of van de groene plekjes die getuigen van het rijk historisch verleden van Edegem waaronder Mussenburg, het Arendsnest en natuurlijk het dorpskasteel Ter Linden.

Edegem mag zich gelukkig achten om deze groenzone, midden in het dorpscentrum, en dient het kasteel met park, in het teken van milieubescherming, voor de toekomst veilig te stellen.

Het kasteel Hof ter Linden staat dezer dagen te koop. Wij zijn bezorgd over de toekomst van dit
prachtige domein. De voorbije maanden werd in de milieuraad uitvoerig beraadslaagd over het zeer waardevolle “groene hart” van Edegem, Hof Ter Linden – Fort 5. Aandachtspunten vanuit de milieuraad hadden onder meer betrekking op:

 • De zorg voor een duurzaam bosbeheer.
 • Het informeren van de erfgenamen of toekomstige eigenaars over de mogelijkheden voor
  subsidiëring in geval van natuurlijke bosontwikkeling en de mogelijkheid voor een fiscale vrijstelling van successierechten in geval van correct bosbeheer.

 • De bestemming van het gebied, zoals voorzien was in het ontwerp BPA nr. 9, en die best zo
  snel mogelijk dient opgenomen te worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (juridische
  verankering). Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat het domein
  nauw aansluit bij de parkzone Fort 5 waarvoor een ontwerp van harmonisch parkbeheersplan werd opgemaakt. Bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet de samenhang van beide gebieden absoluut behouden worden.

De realisatie van de geplande wandel/fietsverbinding, zoals voorzien in het mobiliteitsplan en het ontwerp BPA 9, als trage verbinding tussen het centrum en Fort 5 en dit met minimale schadelijke gevolgen voor het domein en haar omgeving.

Wij delen de bezorgdheid van de milieuraad en vinden dat we als bestuur deze adviezen moeten
behartigen. We voegen er nog enkele aan toe en zien tevens nog enkele opportuniteiten:

 • De functie van het kasteel zelf. Er moet nagedacht worden over het opleggen van beperkingen wat betreft eventuele uitbating van het kasteel, en de bijhorende verkeersproblematiek zoals parkeerruimte.
 • De openbaarheid van de bestaande wandel, en fietswegen verzekeren en mogelijk
  uitbereiden.

Op de gemeenteraad van januari vroeg Groen! meer duidelijkheid aan het gemeentebestuur rond de toekomst van het bos van den baron. We stelden volgende vragen:

 • Zal er rekening worden gehouden met de aandachtspunten van de adviesraad?
 • Is er intresse en wat is de houding van de gemeente in deze verkoop?
 • Wat is de visie van het bestuur op de bestemming van dit domein, de toekomst van haar wandelwegen en het kasteel?
 • Is er al contact geweest met de Vlaamse gemeenschap en de provincie? En hebben zij
  mogelijke plannen?

Het bestuur bleef heel voorzichtig in haar reactie:

 • Gebied is samen met domein Fort 5 definitief beschermd – in Ruimtelijk structuurplan van de Gemeente en Provincie.
 • Het bestuur wil in alle discretie de verkoop opvolgen en stappen zetten.
 • Er zijn al wel contacten geweest. Dat de gemeente geen geld heeft is duidelijk en begrijpelijk voor een bedrag van 6,3 miljoen euro.
 • Er zijn de fiets en wandelverbindingen die dwingend en dringend moeten verwezenlijkt worden.
 • Er moet een oplossing gezocht worden voor de verbinding Donk-Kerkplein.
 • Als het gebied gekocht wordt door de Provincie – wat is dan de toegankelijkheid van het domein? Wat doet men met de aanleg van een fietspad
  door het domein?

 • Er moet ook een oplossing komen voor de wateroverlast – de schutters en de tennis.
FacebookTwitter

BPA Mussenburg beslissing

Na enkele maanden stilte in het dossier van het BPA Mussenburg is het zo ver: minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen (VLD) heeft een beslissing genomen. Het BPA zoals het door CVP-VU einde 1999 is goedgekeurd, werd maar gedeeltelijk door de minister aanvaard.

Het meest aangevochten punt van het BPA, namelijk de maïsakker op de hoek van de Lourdeslaan en de Molenlei, is grotendeels afgekeurd door de minister. Drie wijzigingen heeft de minister aangebracht:

 • de schrapping van het kleinste van de twee bouwblokken, namelijk dat langs de Mussenburglei (ook de provincie had dit voorgesteld),
 • de verkleining van de bouwdiepte van 60 tot 30 meter voor het bouwblok langs de Lourdeslaan,
 • de schrapping van de overbodige onteigeningen; enkel voor het sterk verkleinde bouwblok langs de Lourdeslaan mag nog worden onteigend.
  (zie illustratie)

Agalev is blij dat een groot stuk van de maïsakker gered is. Door de grootse bouwplannen van CVP en VU zou er immers een muur van appartementen rondom de maïsakker worden gebouwd, waardoor het zicht op groen Mussenburg langs zowel de Lourdeslaan als de Molenlei verpest zou zijn. Dank zij de beslissing van de minister blijft de open ruimte langs de Molenlei gevrijwaard. De minister herhaalt in zijn beslissing letterlijk wat Agalev altijd al gezegd heeft, namelijk dat de voorziene bebouwing op de maïsakker de openheid aan het park Mussenburg in het gedrang brengt. De beweringen van het schepencollege dat de nieuwe bebouwing en de onteigeningen op de maïsakker nodig waren om de weiden aan het Meihof groen te houden, blijken niet te kloppen.

Agalev heeft steeds gezegd dat een financiële deal met eigenaars van gronden geen argument van ruimtelijke ordening is en de minister blijkt dat ook te vinden.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit voor Agalev niet ver genoeg gaat. Wij hebben in de gemeenteraad altijd gevochten voor het behoud van onze laatste open ruimtes in het centrum van de gemeente. Ondanks de honderden bezwaarschriften en de duizenden handtekeningen van de buurtbewoners, koos de CVP-VU-meerderheid ervoor om de weide aan het zwembad op te offeren, om appartementen te laten bouwen op de maïsakker en om nog meer beton te storten op onze groene weiden.

De keuzes die CVP en VU hebben gemaakt, zijn niet onze keuzes en we blijven ze afkeuren.

Illustratie: de maïsakker zoals hij er in de toekomst zou mogen uitzien volgens CVP en VU. De kleinste bouwzone, die langs de Mussenburglei is geschrapt door de minister. Het andere, langs de Lourdeslaan, is gehalveerd van 60 tot 30 meter.

FacebookTwitter