Bescherm de open ruimte. Stem Groen!

Het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening en de Afbakening van het Grootstedelijke Gebied Antwerpen zijn een ramp voor de schaarse open ruimte in onze regio. Joost Fillet en Jeroen Van Laer zijn de derde en zevende kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen voor Groen! Tijdens een informele babbel gaven zij zaterdag meer tekst en uitleg bij de standpunten van Groen! omtrent de Vlaamse bevoegdheid ruimtelijke ordening. In het bijzonder over een aantal knelpunten in de Antwerpse zuidrand. 

Drie eisen staan daarbij centraal:

1. open ruimte is een noodzaak, ook in stedelijk gebied.

2. Groen! wil Kontich uit het grootstedelijk gebied Antwerpen.

3. Groen! vraagt een gemeentelijk initiatief voor de realisatie van het stadsrandbos

Helemaal onderaan vind je nog een reeks foto's van zaterdag. Hierna de uitgeschreven uitleg bij de drie centrale eisen.

1. Open ruimte is een noodzaak

Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed geworden. In de Vlaamse structuurplanning werden taakstellingen opgenomen die bijkomend ruimte voorzag voor iedereen: wonen, bedrijven, infrastructuur, natuur. Behalve voor de landbouw. Die moest grond afstaan, omdat men ervan uitging dat vele landbouwers hun activiteit zouden stopzetten. Ondertussen weten we dat het aantal landbouwers kleiner wordt, maar de benodigde grondoppervlakte niet. Groen! wil een alliantie met de landbouw om samen met hen de schaarse open ruimte te beschermen. Groen! wil de lokale landbouwer steunen in de productie van lekker en gezond voedsel dat lokaal wordt geteeld.

2. Grootstedelijk gebied Antwerpen

Net voor ze haar legislatuur afsloot, keurde de zittende Vlaamse regering het Gewestelijk Uitvoeringsplan Grootstedelijk gebied Antwerpen goed. Dit ingrijpende plan kende veel tegenstand tijdens het openbaar onderzoek dit najaar. Zeker in Kontich, een gemeente die zwaar gevat wordt in dit dossier. De voltallige Kontichse gemeenteraad verzette zich tegen de bijkomende industrie. De oppositie legde de lat hoger. Kontich is geen grootstedelijk gebied maar buitengebied. De industriële ontwikkelingen en de grootschalige verkavelingen horen niet thuis in onze gemeente die vandaag nog voor 60% landbouwgrond is. 

Samen met tientallen vrijwilligers ontplooide het kartel sp.a – slp – Groen! een bezwaarschriftenactie. Dat is meer dan een vijfde van de inwoners van de gemeente Kontich. Deze en de voorgaande acties (o.a. 2015 handtekeningen tegen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan over dezelfde problematiek) toonden heel duidelijk dat er in Kontich geen maatschappelijk draagvlak is voor de uitbreiding van het grootstedelijk gebied Antwerpen op haar grondgebied, noch voor de concrete ontwikkeling van de grootschalige woonzones en industrie. De Vlaamse overheid zwichtte voor de druk van haar eigen achterban (voornamelijk cd&v en boerenbond) en schrapte een stuk van de industriële plannen. 

Aan keizershoek komen 20 ipv 90 bijkomende hectaren industriezone. Maar tegelijkertijd werd onverminderd goedgekeurd dat de helft van het Kontichse grondgebied met dit uitvoeringsplan wordt ingedeeld bij het grootstedelijk gebied Antwerpen. 40 ha bijkomende woonzones in de gebieden Groeningen, Broekbos en Duffelshoek en 20 ha bijkomende industrie zijn de directe gevolgen voor Kontich. De 30 ha woonzone Groeningen grenzend aan de E19 druist in tegen elke gezonde logica. 625 gezinnen kunnen in de toekomst gaan wonen tegen de autoweg en afgesneden van het dorp door de expresweg N177. De verkaveling aan het Broekbos is doodjammer voor het aangrenzende natuurgebied en vernielt opnieuw een zeldzaam stuk groen tussen Kontich centrum en Kontich Kazerne. Naast deze twee grove vergissingen, komt heel de noordelijk helft van Kontich onder druk. Immers de bouwdichtheid moet stijgen tot minstens 25 woningen per hectare en dat is vandaag helemaal niet het geval.

Wij betreuren de wijze waarop de Vlaamse regering de stedelijke structuur laat uitbreiden, tegen de doelstelling van haar eigen ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in. De Vlaamse regering laat kansen liggen om de bestaande stedelijke structuur te verstevigen, waar meerdere wijken van Antwerpen dringend behoefte aan hebben.

We betreuren dat het Kontichse gemeentebestuur zeer selectief gelobbyd heeft tegen een deel van de plannen, met name de industrie aan keizershoek. En dat zij de verstedelijking van de helft van Kontichs grondgebied toelaat en zelf actief gewild heeft. Het standpunt van onze partij is eenvoudig: haal Kontich terug uit het stedelijk gebied en kleur haar naar waarheid in bij het buitengebied.

3. Stadsrandbos

Onder voormalig Vlaams minister Vera Dua werd actief werk gemaakt van nieuw natuur en bosgebieden in Vlaanderen. Zo zou er 10,000 ha bosgebied bijkomen, waaronder een stadsrandbos bij elke grote stad. De zoektocht rond Antwerpen werd zeer zorgvuldig aangepakt en de keuze viel op het gebied Pannebossen – Groeningen te Kontich, Edegem en Aartselaar.  De huidige Vlaamse regering heeft geen enkele stap vooruit gezet in dit dossier. Het uitvoeringsplan was zo erbarmelijk dat geen enkele betrokkene er tevreden mee was. Natuurpunt en Boerenbond kwamen tot een consensus om de voorliggende plannen te wijzigen in een eenvoudig behoud van de huidige situatie. Onze vraag is dat de drie betrokken gemeentebesturen het dossier terug op gang trekken om samen met de provincie en de nieuwe Vlaamse regering toch een stadsrandbos Antwerpen te realiseren.

Jeroen Van Laer

Gemeenteraadslid GROEN! Edegem

zevende plaats Vlaams parlement

Hovestraat 87/1 • 2650 Edegem

tel 0499/311 456 • www.groenedegem.net

Joost Fillet

Gemeenteraadslid GROEN! Kontich

derde plaats Vlaams parlement

Edegemsesteenweg 65 • 2550 Kontich

tel 0499/540 496 • www.joostfillet.be

FacebookTwitter

Jeroen Van Laer nummer 7 op lijst 6 voor Vlaamse verkiezingen!

Edegems gemeenteraadslid Jeroen Van Laer vervoegt de Groen!e lijst in de provincie Antwerpen op plaats 7. "Opnieuw een hele eer," aldus Jeroen, die met deze verkiezingen niet aan zijn proefstuk toe is. Voor de federale verkiezingen in 2007 duwde hij mee de lijst in de provincie Antwerpen en haalde als nobele onbekende toch een behoorlijke persoonlijke score van 1490 voorkeurstemmen. Jeroen is daarmee de zesde kandidaat uit de Zuid-Oost rand van Antwerpen na Joost fillet, gemeenteraadslid in Kontich en nummer 3 op de lijst, burgemeester Ingrid Pira uit Mortsel, Diederik Vandendriessche uit Hove, Greet Claessens uit Boechout en Frans Neyens uit Borsbeek.

De inzet van de verkiezingen zijn de volgende drie hete hangijzers:

1. Een groen economie Een economie die duurzaam, gezond, milieu- en mensvriendelijk is. Een economie die afval omzet in grondstoffen en oneindig recycleert. En zo vele duizenden nieuwe banen creëert.

2. Een betere levenskwaliteit Wij willen onze afstompende manier van leven en werken veranderen in een evenwichtige en duurzame manier van samenleven waarin iedereen gewaardeerd wordt voor de inzet van zijn talenten.

3. Een maatschappij waarin iedereen meetelt In een écht beschaafde maatschappij heeft iedereen dezelfde rechten: werkenden, gepensioneerden, mensen zonder inkomen, kleine spaarders, maar ook wie niet kan sparen. Wij verzetten ons tegen een manier van denken of een beleid dat mensen verdeelt en tegen elkaar opzet.

Die Groene Big Bang is mogelijk. We zijn het aan onszelf en onze omgeving verplicht om samen werk te maken van een mooie toekomst en een bloeiende samenleving waarin duizenden nieuwe jobs gecreëerd worden. En dat kan het best door massaal op Groen! te stemmen!

Meer info op www.degroenebigbang.be

FacebookTwitter

Betaalbaar wonen in Edegem voor 350.000 euro???

Project Molenveld-Zuid is net van start gegaan. De goedkoopste woning staat op dit moment te koop voor ongeveer 350.000 euro. Het gemeentebestuur (CD&V en VLD) beloofde bij de start van deze legislatuur betaalbare woningen om jongeren en jonge gezinnen naar Edegem, de snels verouderende gemeente, te trekken. Het is overduidelijk dat zij op Molenveld Zuid heel moeilijk terecht kunnen. Bovendien blijkt dezelfde projectontwikkelaar ook Molenveld Noord te hebben gekocht.

Op zaterdag 18 april voeren we daarom actie. We spreken om 10u af op de Drie Eikenstraat aan de voormalige GB-Depots. In onze gelegenheidscaravan zullen we alle aanwezigen meer uitleg geven over hoe een gemeente wél betaalbaar wonen kan realiseren (zie ook flyer).

Vervolgens zal Jeroen Van Laer op de gemeenteraad van 22 april namens de fractie GROEN!-SLP twee duidelijke strategieën voorstellen om betaalbaar wonen te realiseren in de gemeente Edegem. “Een gemeente kan wel degelijk betaalbare prijzen afdwingen.”, zegt Jeroen, “Zij kan via aanpassingen in de gemeentelijke structuurplannen de kavelgrootte beperken of andere woningtypes mogelijk maken, zoals meergezinswoningen. Ten tweede kan zij via een Autonoom Gemeentebedrijf zelf in de markt treden, kavels opkopen en doorverkopen aan betaalbare prijzen. Het aanpassen van de structuurplannen voor de verschillende projectgronden, en het oprichten van een Autonoom Gemeentebedrijf vormen een dubbele strategie die het de gemeente mogelijk zal maken om niet lijdzaam toe te zien hoe andere marktspelers hun eigen gang gaan.”

Lees de volledige interpellatie weldra op <br /><br /><br />
none;text-underline:none">www.groenedegem.net

Deze betoging/protestmanifestatie is een initiatief van GROEN!-SLP Edegem. GROEN! en SLP vormen samen één fractie in de Edegemse gemeenteraad. En dat werpt zo zijn vruchten af. Meer info op: www.edegemmorgen.be

FacebookTwitter

7 juni verkiezingen: De toekomst wil vooruit!

Op 7 juni trekt Groen! naar de verkiezingen met drie duidelijke prioriteiten. Joost Fillet gemeenteraadslid uit buurgemeente Kontich, 3e plaats op de lijst, en Edegems gemeenteraadslid Jeroen Van Laer, 7e plaats op de lijst, zijn alvast klaar voor de Groene Big Bang:

Een groen economie Een economie die duurzaam, gezond, milieu- en mensvriendelijk is. Een economie die afval omzet in grondstoffen en oneindig recycleert. En zo vele duizenden nieuwe banen creëert.

Een betere levenskwaliteit Wij willen onze afstompende manier van leven en werken veranderen in een evenwichtige en duurzame manier van samenleven waarin iedereen gewaardeerd wordt voor de inzet van zijn talenten.

Een maatschappij waarin iedereen meetelt In een écht beschaafde maatschappij heeft iedereen dezelfde rechten: werkenden, gepensioneerden, mensen zonder inkomen, kleine spaarders, maar ook wie niet kan sparen. Wij verzetten ons tegen een manier van denken of een beleid dat mensen verdeelt en tegen elkaar opzet.

Die Groene Big Bang is mogelijk. We zijn het aan onszelf en onze omgeving verplicht om samen werk te maken van een mooie toekomst en een bloeiende samenleving waarin duizenden nieuwe jobs gecreëerd worden. En dat kan het best door massaal op Groen! te stemmen!

Meer info op www.joostfillet.be en www.degroenebigbang.be

FacebookTwitter

Sluipverkeer in Collegewijk is probleem van 'enkelingen'?

Op de gemeenteraad van februari 2009 interpelleerde Jeroen Van Laer het gemeentebestuur (o.a.) rond het probleem van sluipverkeer in de Collegewijk. Schepen De Schamphelaere bevestigde dat men met het probleem bezig is. 

Opmerkelijk was de uitspraak van de CD&V/N-VA-fractieleider Marc Van Leemput: "De meerderheid van de inwoners van de Collegewijk wil niets veranderen. Eigenlijk gaat het om enkelingen die ingrepen vragen." Met andere woorden: er is geen probleem, maatregelen zijn niet nodig, en de verzuchtingen die verschillende bewoners uit de Collegewijk hebben geuit zijn op niets gebaseerd.

Wij betwisten dit ten stelligste. Het probleem van sluipverkeer in de Collegewijk is een reëel probleem en niet alleen van een select groepje inwoners, maar voor de hele wijk. Een reëel probleem dat trouwens bijna zo oud is als de wijk zelf.

FacebookTwitter

Groen! wil mobiliteitswijken

Na het succes van de klimaatswijken, wil de partij Groen! nu ook de oprichting van mobiliteitswijken. Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer wil daarmee de bewoners aanzetten tot meer duurzaam gebruik van de verschillende mobiliteitsalternatieven om zo de CO2-uitstoot tegen te gaan. Van Laer denkt aan een project dat minstens een jaar loopt. Mensen die bereid zijn om hun auto aan de kant te laten, of autodelend te rijden, zouden in ruil daarvoor een abonnement bij De Lijn of de NMBS kunnen krijgen. "Het uiteindelijk doel van dit project is de dominantie van de auto als vervoermiddel aan te pakken. Daardoor zal zowel de parkeerdruk als het fileleed verminderen", aldus Jeroen Van Laer. "Bovendien is de fiets nog altijd het meest flexibele en minst vervuilende vervoersmiddel. Het is zeker aan te raden voor afstanden tot tien kilometer." (MdSw)

Voor meer informatie rond het voorstel van de Mobiliteitswijk: klik hier

Op de gemeenteraad van 15 oktober 2008 deden we ons voorstel uit de doeken. Hoewel schepen Mia De Schampelaere vond dat het voorstel een aantal sterke ideeën bevatte, wees ze er anderzijds wel op dat op dit moment de gemeente Edegem niet de draagkracht heeft om zulk een project op poten te zetten.

Op dit moment werkt de Fietsersbond van Edegem, Hove en Mortsel, samen met de betrokken besturen het HEM-project uit. Zowel het HEM-project als de Mobiliteitswijk bevatten heel wat overeenkomsten. Sommige ideeën kunnen hier zeker mee in opgenomen worden.

Ook in de uitwerking van oplossingen voor de problemen rond sluipverkeer in de Zuid-Oostrand van Antwerpen, kan het idee van de mobiliteitswijk mee opgenomen worden. Binnenkort komen betrokken besturen en ambtenaren samen in de MOZO-werkgroep.

FacebookTwitter

Moddercross

Naast haar aandacht voor de grote projecten, houdt GROEN! uiteraard ook een oog op de kleine verbeteringen. Jeroen Van Laer interpelleerde in juni burgemeester en schepenen over de erbarmelijke staat van de fietsdoorsteek tussen de Kontichstraat en de volkstuintjes ‘De Vinken’. De route wordt druk gebruikt door kleine en grotere schoolgangers, jongeren van en naar de jeugdbeweging, en fans van de Fietsknooppunten. De suggestie van Jeroen om met een lading dolomiet het pad enigszins op te waarderen en zo te verlossen van de eeuwige moddervijvers, werd ter harte genomen nog voor de dag van de gemeenteraad. Al bleef de oplossing van het Bestuur beperkt tot een minimale schep zand in de ergste plassen.

FacebookTwitter

Ruimte voor de jeugd (deel II)

Tijdens de gemeenteraad van 21 maart jongstleden werd schepen van feestelijkheden, jeugd en gezin Bart Breughelmans (CD&V) door Jeroen Van Laer geïnterpelleerd omtrent de bezettingsgraad op de jeugddienst.

Met het vrijwillige ontslag van één van de twee jeugdconsulenten kwam er een voltijdse functie vrij. Er werd vervolgens echter maar een vacature uitgeschreven voor een halftijdse functie. Wel is de andere jeugdconsulente een 4/5 beginnen werken. Zij werkte daarvoor een halftijdse.

Jeroen legde de schepen de volgende vragen voor:

  • hoe past het terugschroeven van de bezettingsgraad op de jeugddienst in het bestuursakkoord dat in jeugdbeleid een speerpunt ziet?
  • als men de jeugddienst meer ademruimte wil geven door sommige taken te ontrekken, maar tegelijk het aantal uren verminderd, schiet men dan niet het doel voorbij om die extra ademruimte te creëren?
  • of er een stemming kon gehouden worden om het aantal ingevulde uren minstens gelijk te houden.

Op de eerste vraag antwoordde de schepen dat er in essentie geen sprake is van een vermindering van het aantal uren. De uren waarvan sprake zijn op dit moment gewoon niet ingevuld, maar staan nog wel in het organogram. Wellicht—maar dat idee staat nog in zijn kinderschoenen—worden deze uren in een Cel Feestelijkheden gestoken dat voor een administratieve ontlasting moet zorgen van o.m. de jeugddienst. Meteen een antwoord op de tweede vraag.

Jeroen wees er op dat de jeugddienst zelf vragende partij was voor een sterkere bezetting en dat het helemaal niet zeker is dat die Cel Feestelijkheden inderdaad de nodige ademruimte zal creëren. Bovendien blijft er op de dag van vandaag een gat van 10% van een voltijdse functie dat niet wordt ingevuld. 

Burgemeester Snyders antwoordde daarop dat het niet de bedoeling kon zijn om bij elke procent bezetting die even niet wordt ingevuld een interpellatie te doen om op die manier een personeelsverhoging te forceren. En vooral niet wanneer een jeugdconsulent zelf beslist om niet meer te komen werken, of om van een hafltijdse dan ineens maar een 4/5 te beginnen werken.

Dat laatste is echter heel vreemd gezien het uiteindelijk de Burgemeester en zijn schepen zijn die beslissen wie, wat en hoeveel uren doet. Burgemeester Snyders liet zich in een vorige interpellatie over de aanpassingen van de functiebeschrijvingen trouwens nog ontvallen dat het de Gemeente is die werkgever is. De Gemeente heeft het laatste woord wat personeelsbeleid betreft en niet omgekeerd.

Tot slot vroeg Jeroen zich af waarom schepen Breughelmans reeds drie van de vier vergaderingen van de stuurgroep Jeugdbeleid afwezig was. In deze stuurgroep wordt op dit moment het Edegems jeugdbeleidsplan uitgestippeld voor de periode 2008-2010. Een niet mis te verstane verantwoordelijkheid waar de inbreng van de schepen zeer gewenst is.

De schepen bleef het antwoord echter schuldig. Op de vraag om een stemming te houden werd door de Burgemeester negatief gereageerd. We kunnen een sluipende personeelsvermindering op de jeugddienst dus enkel met argusogen blijven volgen.

FacebookTwitter

Wij scheppen ruimte voor de jeugd!

"We scheppen ruimte voor de jeugd!", staat er zwart op wit in het CD&V/VLD-bestuursakkoord. En verder: "wij willen onze gemeente ook attractief houden voor de komst van jonge gezinnen met kinderen." Maar bovenal lezen we: "wij hechten een fundamenteel belang aan de ondersteuning van de gezinnen en het rijke verenigingsleven. […] De vele en schitterende jeugdbewegingen […] vormen de kern van het jeugdwerk." In het bestuursakkoord schept ons bestuur ruimte voor de jeugd. Dat juichen we met GROEN! alleen maar toe. 

Groot is dan ook onze bezorgdheid nu we vaststellen dat het bestuur er NIET voor kiest om de overbevraagde jeugddienst van bijkomend personeel te voorzien, maar in tegendeel, haar opnieuw hetzelfde (en liefst meer) werk laat doen met minder uren!

GROEN! vindt dit een heel vreemde beleidskeuze. Onze meerderheid loopt toch graag te koop met haar "verjonging"? Zijn de jongeren binnen de meerderheid dan niet verontrust over deze evolutie? Heeft onze schepen voor jeugd, nota bene een CD&V-jongere, hier een gepaste verklaring voor?

We zetten onze vaststellingen even op een rijtje:

  • Edegem kent een hoog aantal jeugdbewegingen en jeugdverenigingen. In de jeugdraad bijvoorbeeld zitten officieel 15 verenigingen: 12 jeugdbewegingen, 2 jeugdhuizen en 1 jeugdpastorale werking. Maar daarnaast zijn er nog heel wat andere jeugdverenigingen en jeugd die Edegem rijk is: denk bijvoorbeeld aan de SJOE, het Symfonisch Jeugd Orkest van Edegem, en al de niet-georganiseerde jeugd… In vergelijking met omliggende gemeenten is het aanbod van jeugdverenigingen, -bewegingen, en jeugdhuizen aanzienlijk rijker en uitgebreider. Een pluim voor Edegem!
  • Edegem heeft een jeugdondersteunde dienst, de jeugddienst, die een aantal essentiële (ondersteunende) taken vervult voor de jeugd en de jeugdwerking in onze gemeente. Kadervorming, Hangar 27 en de repetitielokalen, materiele en financiële ondersteuning, Rock@Edegem, ontlenen van materiaal, noem maar op. De jeugddienst is een cruciaal element in de ontplooiing van de Edegemse jeugd en het Edegemse jeugdwerk.
  • Tot voor kort bestond de jeugddienst uit drie personen: Luc Bries (die werkte een 5/5), Katrien Vanhove (zij werkte ook een 5/5) en Marjon Thienpondt (goed voor 2,5/5 dagen werk). Samen voor een totaal van 12,5 dagen bezetting op de jeugddienst.
  • Wie al langer betrokken is bij het jeugdwerk in Edegem weet dat de werkdruk bij de jeugddienst bijzonder hoog ligt. Het aantal jeugdverenigingen draagt daar zeker toe bij. Die werkdruk manifesteert zich al een tijdje in problemen zoals met het beheer van Hangar 27, of het ondersteunen van jeugdhuis Nootuitgang. De ondersteuning van deze enkele voorbeelden kan niet naar behoren worden gevoerd omdat de mankracht gewoon ontbreekt. Door het tekort aan middelen is, meer algemeen, het gebrek aan informatie over de jeugddienst, over haar ondersteunde taak en mogelijkheden, over het te ontlenen materiaal, over allerlei mogelijke subsidiereglementen, enz. enorm bij de Edegemse jeugd en jeugdverenigingen.
  • Katrien Vanhove is sinds twee weken elders beginnen werken, waarmee de bezetting op de jeugddienst terugviel naar twee plus nog—althans op dit moment—een stagiair maatschappelijk werk.
  • Het college van burgemeester en schepen heeft beslist dat Luc een 5/5 blijft werken, Marjon zal in plaats van 2,5/5 een 4/5 beginnen werken, maar de vervanging van Katrien zal slechts een 2,5/5 zijn! Dat betekent—het is een simpel rekensommetje—een volle dag bezetting verlies voor de jeugddienst!

Deze beslissing heeft volgens GROEN! enkele cruciale gevolgen waar onze meerderheid onvoldoende rekening mee houdt. Door het gebrek aan tijd zal de jeugddienst haar prioriteiten moeten stellen. Het valt te verwachten dat de minst betrokkenen en minstbedeelden daarbij het eerst de boot zullen missen. En dat wil zeggen dat de beloftes in het bestuursakkoord rond toegankelijkheid (lees: "We onderzoeken op welke wijze het jeugdwerk beter toegankelijk kan gemaakt worden voor kansarme gezinnen en personen met een handicap"), op glad ijs komen te staan. Er zal immers geen ruimte zijn om met het huidige werk, nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 

Bovendien bevinden we ons met de Jeugddienst en de Edegemse jeugd in een cruciale fase op dit moment, namelijk het opstellen van een Jeugdbeleidsplan 2008 – 2010. Met de jeugdondersteunende vooruitzichten die onze CD&V/VLD meerderheid biedt, zal dit plan slechts een dode letter blijken.

Voor GROEN! is een degelijk jeugdbeleid van het allergrootste belang. Wij betreuren het ten zeerste dat dit voor de CD&V/VLD niet het geval is. GROEN! zal de bestuurscoalitie hierover aanspreken op de gemeenteraad van 21 maart. 

 Jeroen Van Laer

FacebookTwitter

Kartel sp.a – spirit – groen tweede partij in Edegem

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober behaalde sp.a – spirit – groen in totaal 2.909 of 18,79% van de stemmen. Het kartel wordt hiermee de tweede partij in Edegem met 5 gemeenteraadsleden:

+ Marc Vanhaute ( Groen!)
+ Anita Muys (Groen!)
+ Jeroen Van Laer (Groen!)
+ Sien Pillot (Groen!)
+ Gilberte Rieke (sp.a)

Met 4 gemeenteraadsleden van Groen! hebben we een stevige basis gelegd om in de komende zes jaren weerom te ijveren voor een groen en sociaal Edegem.

In de loop van deze week zal de grootste partij CD&V NVA het initiatief nemen voor coalitiegesprekken. Mogelijke kandidaten zijn VLD en sp.a – spirit – groen. sp.a – spirit – groen wil in deze onderhandelingen ons verkiezingsprogramma duidelijk naar voor schuiven.

FacebookTwitter