Koen Snyders haalt fel uit naar directie en leerkrachten Andreas Vesalius

Vandaag ontvingen alle ouders van de leerlingen van de gemeenteschool Andreas Vesalius een brief van Koen Snyders. In deze brief haalt de burgemeester ongemeen scherp uit naar directie en leerkrachten van Andreas Vesalius.

Groen! Edegem protesteert fel tegen deze brief. In deze brief schetst de burgemeester de verdere toekomstplannen voor de gemeenteschool. Dit gekaderd binnen het masterplan gebouwen en het strategisch plan van het gemeentebestuur. In januari zal het bouwdossier van de school verder geconcretiseerd worden.

Maar daarnaast haalt de burgemeester fel uit naar directie en leerkrachten die "zonder een ernstige kennis van de beslissingen, de schoolgemeenschap opjagen en schoolkinderen gebruiken in het kader van hun onredelijk protest". Het college van burgemeester en schepen zal zich beraden over "de deontologie van directie en leerkrachten".

Groen! Edegem betreurt deze veroordeling van directie en leerkrachten. En dit in een brief gericht aan alle ouders van de school. De burgemeester beloofde op de gemeenteraad van december om een analyse te maken van de mank lopende communicatie tussen het beleid en de school. Op deze manier schuift hij de schuld volledig naar de school toe.

Groen! Edegem blijft alle vetrouwen behouden in directie en leerkrachten van AVE. We blijven hopen dat het aangekondigde overleg in januari meer duidelijkheid zal brengen over de verdere toekomstmogelijkheden van de gemeenteschool.

Link naar artikel uit Gazet Van Antwerpen

Protest van Andreas Vesalius wordt gehoord!

Het protest van leerkrachten, ouders en leerlingen van de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius tegen de plannen van het gemeentebestuur om de groei van de school in te perken heeft uiteindelijk tot resultaten geleid.

Het kartel sp.a-spirit-GROEN! werkte mee een alternatief scenario uit: de school mag uitgroeien tot maximum 506 leerlingen – in totaal worden er 7 kleuterklassen ingericht – met daarnaast nog één zomerklas.

Binnen dit kader kan Andreas Vesalius in de loop van de komende jaren verder ontploooien. In de loop van januari zal bestuur en school de concrete bouwplannen verder aflijnen.

Groen! steunt protest Andreas Vesalius

Groen! wil hierbij haar ongenoegen uiten over het bouwdossier van de gemeenteljke basisschool. Door alle betrokkenen wordt er vandaag actie gevoerd om onze schepen van onderwijs, Mia De Schampelaere, en de rest van het bestuur op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

Voor Groen! is onderwijs, en de toekomst van onze kinderen, een absoluut speerpunt.

De werkgroep “huisvesting gemeenteschool”, samen met de schoolraad en vele anderen, hebben zeer hard gewerkt aan een bouwdossier om het schepencollege degelijk te kunnen adviseren in het meer omvattende "masterplan huisvesting gemeentediensten". Het College van Burgemeester en Schepenen zou immers, zoals beloofd aan de school, in juni/juli 2007 een definitieve uitspraak doen over de visie en de start voor dit “masterplan”. Het was dus noodzakelijk dat elke dienst en betrokken partij een voorstel kon voorleggen aan het College van Burgemeester en Schepenen over hoe zij hun specifieke huisvestingsprobleem opgelost ziet, uiteraard gebaseerd op een onderbouwde toekomstvisie.

Voor Andreas Vesalius werd er gewerkt met een stappenplan:

 • STAP 1: oprichten van een werkgroep “huisvesting gemeenteschool”
 • STAP 2: aan de hand van de huidige visie en de knelpunten in de huidige huisvesting de noodzakelijke en wenselijke aanpassingen beschrijven. Aansluitend, definitief bepalen van de toekomstvisie van het gemeentelijk onderwijs
 • STAP 3: vertaling van de toekomstvisie in vierkante meters en bestemming ruimte
 • STAP 4: verzamelen technische en praktische informatie
 • STAP 5: opstelling van gefaseerde timing als basis voor opmaak van een planning voor een firma 
 • STAP 6: de door het CBS goedgekeurde visie, scenario’s en fasen voorleggen aan de bouwheer

Binnen het college was er een grote interesse voor het hele dossier en werd de noodzaak om tot ‘actie’ over te gaan aanvaard, mits de uitdrukkelijke aanvulling dat het geheel zou passen binnen het globale huisvestingsdossier voor alle gemeentelijke diensten én binnen de financiële krijtlijnen van de begroting én de subsidiëring.

Maar ergens schort er iets. Het bestuur komt terug op de afspraken van het verleden: namelijk de uitbouw van de gemeenteschool, rekening houdend met de 'ideale of gewenste' oppervlakte per kind. Was er sprake van een verborgen agenda of kan men dit passief bestuur noemen? Zelfs al blijft het aantal leerlingen in Andreas Vesalius constant, dan nog volstaat het huidige plan van het bestuur niet om aan de noden van de school te voldoen.

De knelpunten die de school aangeeft zijn te ernstig om zomaar op zij te schuiven.

We zetten ze even op een rijtje:

 • De containerklassen op het gemeenteplein,…
 • De paviljoenen van de kleuters: 36 jaar oud en ooit geplaatst voor max 10 jaar,…
 • Het schoolhuis in de Kontichstraat bouwvallig en al in 2000 afgekeurd door de brandweer,…
 • De oude zuidvleugel: betonrot, slecht sluitende ramen, …
 • Speelplaats: 4m² per kind waar er 6 wordt aanbevolen, veel meer ongevallen dan nationaal gemiddelde,…
 • Overdekte speelplaats: 0,53m² per kind waar aanbevolen 1,2m²,…
 • Bewegingsruimte – sportzaal de aanbevolen oppervlakte in verhouding met het leerlingenaantal is 485m² waar dit nu 244m² te weinig is,…
 • Lokalen in de kelder: godsdienstlokaal, computerlokaal, kopieerlokaal,…
 • Eetplaatsen: tekort aan aangepaste eetplaats,…

Met deze knelpunten dient rekening gehouden te worden! Onze gemeenteschool kan de kinderen momenteel niet de veilige, aangename school-en klasomgeving bieden waarop ze recht hebben!

Reeds 2 jaar op rij zijn er voldoende kleuters op de wachtlijst om nog 1 extra kleuterklas te bevolken en een zomerklas te laten ontstaan na de paasvakantie. Het tekort aan plaats in de kleuterafdeling brengt de leefbaarheid van de huidige lagere school in het gedrang. Zij komen van 20 klassen in de lagere school tijdens het schooljaar 1998-1999. Vanaf volgend schooljaar wil het bestuur het aantal klassen bevriezen tot de huidige toestand: maximum 7 kleuterklassen en maximum 15 klassen in de lagere school.

Een basisschool met een potentieel van 8 tot 9 kleutergroepen, heeft nadien nood aan een lagere afdeling die dubbel zo groot is, dus 18 klassen. Groter dan 27 klassen wenst de school echter niet te worden. Het realiseren van hun pedagogisch project zou dan onmogelijk zijn. Het gemeentebestuur wil nu een rem zetten op de groei van de school: in totaal mogen er maar 15 klassen meer ingericht worden in de lagere school. Concreet betekent dit dat niet alle kleuters meer zullen kunnen doorstromen naar de lagere school!

Blijkbaar kan de doorstroom van kleuters naar de lagere school plots niet meer. Er worden hier duidelijk een groeibeperkingen opgelegd en besparingen op het gemeentelijk onderwijs. De school wordt dus letterlijk en figuurlijk beperkt in haar ruimte.

Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan!

Wij wensen dat het dossier wordt afgehandeld, rekening houdend met alle knelpunten! Op de gemeenteraad van 19 december zullen we alsnog deze beslissing van het gemeentebestuur proberen te wijzigen.

Sien Pillot

gemeenteraadslid Groen!

Red Andreas Vesalius!

Leerlingen, leerkrachten en ouders van de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius vragen aan het gemeentebestuur om nu eindelijk genoeg ruimte te maken voor hun school.

De ‘knelpunten’ zijn gekend: te weinig klaslokalen, de speelplaats is qua oppervlakte beneden de Vlaamse normen, er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen, …

De school heeft dringend meer plaats nodig!

En die plaats is er. Er komt ruimte vrij in het administratief centrum door de verhuis van gemeentelijke diensten naar het Indica-gebouw en het nieuwe HEKLA-politiekantoor aan de Prins Boudewijnlaan. De oude schietstand naast de school kan ruimte bieden voor extra speelplaats. Toch wil het gemeentebestuur deze kansen niet bieden aan Andreas Vesalius.

Op de gemeenteraad van 19 december wordt 'het masterplan gebouwen' definitief goedgekeurd. De school is ondertussen met een actie gestart met de dringende vraag aan het gemeentebestuur om nu eindelijk Andreas Vesalius de nodige ruimte te geven.

Groen! heeft alvast haar steun toegezegd en zal aandringen om in het masterplan extra uitbreiding te voorzien voor de gemeenteschool.

Voor meer info kan je steeds terecht bij Erwin Lauriks – 0476/86.00.32

Long live de Marc!

Uit de Gazet van Antwerpen, 22 maart 2007

Gisterenavond aan het einde van de gemeenteraad verbaasde Marc Vanhaute (Groen!) vriend en tegenstander door zijn ontslag aan te kondigen. Vanhaute was jarenlang het boegbeeld van de oppositie in Edegem, en behaalde bij de verkiezingen van oktober nog 583 voorkeurstemmen. Marc Vanhaute (48) was op 8 oktober lijsttrekker voor het kartel sp.a-Spirit-Groen! Hij stak zijn ambitie om na ruim zestien jaar oppositie mee te willen besturen niet onder stoelen of banken. De onderhandelingen met CD&V/N-VA mislukten, waardoor Vanhaute terug op de oppositiebanken terecht kwam. 

Ligt daar de reden van je ontslag?

Ik zal niet ontkennen dat ik zwaar ontgoocheld was, toen bleek dat CD&V een nipte meerderheid met Open VLD verkoos, boven een coalitie met ons. Dat was een koude douche. Anderzijds heb ik voor de verkiezingen het partijbestuur al ingelicht, dat ik er in die omstandigheden zou mee stoppen.

Vrees je niet dat de kiezers je vaandelvlucht zullen verwijten?

Maar nee! Ik zal me altijd blijven inzetten voor de partij. Bovendien wordt nu het evenwicht binnen het kartel hersteld. Spirit had geen verkozen. Nu Dirk Vergauwen mijn plaats inneemt, zijn de drie partijen vertegenwoordigd. Dirk is een prima vervanger, hij heeft heel wat ervaring en dossierkennis.

Welke resultaten heb je op die zeventien jaar geboekt?

Heel wat! De sluiting van de verbrandingsovens kwam er na zware druk van onze fractie. Dat Andreas Vesalius nu een volwaardige basisschool is, daar hebben wij ook mee voor gezorgd. Verder hebben de traditionele partijen, zoals overal trouwens, heel wat van onze standpunten overgenomen. 25 jaar geleden lachte men ons nog uit, als we over recycleren spraken.

Waar ligt nu de nieuwe uitdaging voor jou?

Ik heb altijd graag geschreven. Daar ga ik me dus zeker mee bezig houden, artikels voor ondermeer ons partijblad. Door mijn deskundigheid wat financiën betreft (Marc werkt bij de federale overheidsdienst financiën), krijg ik heel wat vragen over begrotingsbeleid. Het zegt me wel wat, om daarover les te geven. Ik zal nu ook meer tijd hebben voor mijn gezin en die gedachte staat me geweldig aan.

Denk je met plezier terug op de voorbije jaren?

Absoluut! Ik heb me steeds kritisch, maar positief opgesteld en werd daar ook voor gewaardeerd. Het doet me deugd dat er nu een lichting jongeren klaar staat om de fakkel over te nemen. Dat ze het nu maar bewijzen, Vanhaute zal wel over de schouder meekijken!

Marc DE SWERT

Marc Vanhaute pleit voor Autonoom Gemeentebedrijf rond het grond en pandenbeleid in Edegem

De gemeente kan een Autonoom Gemeentebedrijf oprichten om specifieke taken van gemeentelijk belang op te nemen. Via deze structuur kan het beleid soepel inspelen op bepaalde beleidsdomeinen. Marc Vanhaute zal in de gemeenteraad van 21 maart voorstellen om een Autonoom Gemeentebedrijf op te richten rond het grond- en pandenbeleid in Edegem.

In de komende zes jaar staat er op dit vlak immers veel te gebeuren. We denken hierbij o.a. aan het beheer van de gemeentelijke gebouwen, maar ook aan de geplande verbouwing en uitbreiding van de gemeenteschool Andreas Vesalius, de uitbouw van de Indika-site,… 

Deze nieuwe structuur kan ook een centrale rol spelen bij de aankoop/verkoop van gronden en panden. Op die manier kan de gemeente optreden als een actieve partner in belangrijke verkavelingsdossiers zoals Molenveld West.

De nota met uitgebreide toelichting van dit voorstel kan je hier downloaden: klik hier

Verdraai de wereld in Edegem

Verdraai de wereld in Edegem! Gisteren, zaterdag 11 maart stond in het teken van solidariteit, eerlijkheid en respect voor elkaar hier, onder de evenaar, en in een verre toekomst. Respect ook voor de enige Aarde die we hebben.
Een monstersamenwerking tussen jeugdbewegingen, wereldwinkel, duurzaamheidscel (gemeente Edegem) en nog vele anderen leidde tot heel wat activiteiten.

Wij hebben genoten van de (h)eerlijke filmbrunch in Andreas Vesalius. Kon ook moeilijk fout lopen, Gudrun Timp (vrouw van Marc Vanhaute) stond immers mee achter het fornuis. Later op de dag hebben onze kinderen, ondanks de bijtende koude, zich geweldig geamuseerd in het massaspel dat de verenigde jeugdbewegingen hadden uitgewerkt. Nog geen koeien in de wei aan de Lourdeslaan maar wel meer dan honderd jonge veulens, mooi om zien.

Misschien herken je hem op de foto, Jeroen Van Laer – met megafoon – leidde het spel in goede banen. Wij zijn geweldig trots dat zo’n kerel zich ook engageert om met Groen! mee ons project 2006 uit te werken. We voorzien een mooie plaats op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor hem. Chiquen bal Jeroen!

Waar we nog geen foto van hebben is van de zeepkistenrace. Geweldige verhalen doen al de ronde over de prestaties van de Bruisende Zeepkist. Maarten Vergauwen (jongerenkandidaat Spirit) moet zich daar in de strijd geworpen hebben met één enkel doel; alle prijzen te winnen. Ik weet dat hij al zeker de snelste was. Zodra ik meer details weet en eventueel foto’s te pakken krijg zetten we ze op de site.

Het verkiezingsprogramma van Agalev-Edegem, oktober 2000

Agalev-Edegem heeft ongeveer een jaar gewerkt aan haar gemeentelijk programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. Vanaf 8 september kan u ons volledige programma in een handig boekje opvragen via ons mailadres of op het telefoonnummer 03/440.78.89.

 
Het verkiezingsprogramma van Agalev-Edegem voor de verkiezingen van 2000
In Edegem heeft Agalev de voorbije 18 jaar niet lijdzaam toegekeken op wat zich in onze gemeente afspeelde. Integendeel. Ook vanuit de minderheid zijn wij behoorlijk aan onze trekken gekomen. Agalev verkreeg de definitieve sluiting van de IHK-verbrandingsoven. De gemeentelijke ambtenaren kunnen rekenen op een fietsvergoeding. Andreas Vesalius krijgt in de komende jaren een kleuterafdeling bij. De dreef van den Baron werd prachtig heraangelegd. De gemeente zette een sterk uitgebouwd selectief afvalbeleid op. Het gemeentelijk jeugdbeleid kreeg eindelijk wat meer aandacht. Op Agalev-Edegem kon je de voorbije 18 jaar rekenen.
Dat Agalev echter ook op haar honger bleef is evenzeer waar. We denken hierbij vooral aan het gemeentelijk verkeers- en inspraakbeleid en de teloorgang van de groene en open ruimte in Edegem. Het gemeentebestuur verliet veel te snel de opties van het gemeentelijk verkeerscirculatieplan (Studiegroep planning, 1990) om het autoverkeer in het centrum en de woonwijken drastisch in te perken. De bevolking werd dikwijls te laat betrokken bij beleidsbeslissingen of hun bezwaren werden genegeerd (bv. openbaar onderzoek BPA Mussenburg). De ons nog resterende open ruimte wordt meer en meer ingepalmd door bebouwing. De werkgroep ‘Hou Arendsnest en Omgeving Groen’ organiseerde eind 1999 een begrafenisplechtigheid voor de weide naast het domein. En de Edegemse jongeren: die wachten nog steeds op een heus jongerencentrum.
Voor de komende zes jaar leggen de groenen in Edegem de volgende drie klemtonen:
 1. Een groener beleid, vanuit de minderheid of in de meerderheid
 2. Een meer solidaire gemeente: een beleid kan niet alles zelf, we nodigen elkeen uit om mee zijn steentje bij te dragen
 3. Een kwaliteitsvolle samenleving: onze groene draad doorheen het verkiezingsprogramma
Een volledig driedelig pak als het ware dat Agalev-Edegem aan volgende 10 kapstokken wil ophangen:
 1. Een groene gemeente
 2. Het verkeer anders bekeken
 3. Jongeren troef
 4. Een stappenplan voor de senioren
 5. Een open en doeltreffend bestuur
 6. Sport en cultuur met nieuwe accenten
 7. Onze eerste wereld tegenover de derde wereld
 8. Naar een actief gemeentelijk tewerkstellingsbeleid
 9. Behoorlijk wonen in ieders bereik
 10. Een zorgzame gemeente
Lees meer over elke kapstok: klik hier