"Samen schrijven we een mooi verhaal voor Edegem"

Op de kortste dag van het jaar was het ook de laatste gemeenteraad van dit jaar. Eén van de belangrijkste punten op de agenda was uiteraard de begroting voor 2016. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor jullie:

"Goede avond collega"s,

Tijdens de gemeenteraad van december bespreken we traditioneel de begroting van de gemeente. Een hoogmis zeg maar! Graag wil ik toch nog even het één en het ander in de verf zetten over het afgelopen jaar en wat nog komen gaat, al ben ik het schrijven van nieuwjaarsbrieven eigenlijk al lang verleerd.

We zagen in Edegem het voorbije jaar weer tal van initiatieven rond wijkwerking. De Baravan is volledig operationeel en werd al op tal van buurfeesten gespot. Een wachtlijst is bijna niet meer uit te sluiten. Het aantal buurtfeesten blijft stijgen en dat is zeker mede dankzij het positieve en stimulerende beleid. In 2016 mag er op dit elan zeker verder gegaan worden! De eerste ronde van de wijkbudgetten is achter de rug, waarvan in 2016 de resultaten verder zichtbaar zullen worden. Ik kijk dan ook graag uit naar de volgende rondes!

Ook rond jeugd en kinderopvang zagen we heel wat bruisen. Hoewel we net niet de prijs van jeugdgemeente hebben gewonnen; staan we in de inspiratiebrochure toch met drie sterke voorbeelden: de wilgenhutten aan het pleintje aan het gemeentelijk zwembad, de verjaardagskaart voor 6-jarigen; en Club27. De nieuwe concertwerking in Hangar 27 is dan ook een zeer groot succes. Voor 2016 staan er weer heel wat speeltuinen in de pijplijn : Edegem wil zich graag profileren als kindvriendelijke gemeente en daar zijn de vele speeltuinen zeker een handelsmerk van. Het is in 2016 ook zeker uitkijken naar al de initiatieven die er zullen genomen worden rond Huis van het Kind en met name de oudercafés. 2016 wordt ook het jaar om een speelweefsel doorheen Edegem concreet te maken. De Sorbrechtshofstraat mag de spits afbijten en hopelijk volgen er nog vele leuke voorstellen.

Hof ter Linden en Fort 5 werd en wordt meer en meer op de kaart gezet. 2016 wordt het jaar waar de eerste stappen visibel gaan worden van dat papieren masterplan Fort5-Hof ter Linden: De restauratie van de koetshuizen, paden die recreatie mogelijk maken, maar ook belangrijke verbindingen met de college- en Elsdonkwijk worden een feit. Het speelbos is volop in uitvoering. Maar daarnaast wordt het masterplan ook uitgewerkt in concrete deelplannen. Het ontwerp van de bioklas is daarbij zeer belangrijk voor ons, met tevens een natuureducatief leerpad…

Rond milieu zijn er nog tal van andere zaken op te merken. 2015 was het jaar dat het plan voor de Burgemeestersconvenant werd opgemaakt. In 2016 komt er meer schot in de zaak en geven we ook in Edegem het goede voorbeeld.

We hebben er al meerdere jaren aan gewerkt, maar in 2016 wordt DIFTAR operationeel. De diensten hebben er hard aan gewerkt om op tal van vragen antwoorden te formuleren en oplossingen te zoeken. Dat DIFTAR leeft daar moet ik voor jullie geen tekeningetje over maken. Wij zijn blij met de toenemende verkoop van de GFT bakjes. In het begin van het jaar werden er gemiddeld 3 bakjes per maand verkocht. In december is dat aantal toegenomen tot 50 bakjes per week! Ondertussen zijn er dus maar liefst 400 extra GFT-bakjes verkocht. In januari verwacht de gemeente er nog 250 te verkopen. Samen goed voor zeker 800 extra bakjes en 208 ton GFT uit het restafval. Die kilo"s worden alvast geschrapt uit de opname van het restafval en zetten ons hopelijk op weg om de komende jaren beter te doen in zake afvalbeleid. Onze diensten zijn er helemaal klaar voor en wij ook! 

2016 wordt ook het jaar van de start voor de verbeterde biodiversiteit: er is een unieke beheersovereenkomst met Natuurpunt waarbij zij mee zorg gaan dragen voor enkele groene plekjes in Edegem. De natuursubsidieprojecten voor het Fort 5 krijgen vorm alsook de wateropvang-poel aan de Patronaatstraat…

Aan de nieuwbouw aan Andreas Vesalius werd in 2015 gestart. 2016 en 2017 zullen dan ook in de in de geschiedenisboeken van de gemeenteschool vermeld worden. De samenwerking tussen het bestuur en de school-en ouderraad is zeker bewonderenswaardig.

De plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum krijgen stilaan vorm. Het participatietraject en het werk van diverse actoren kent in 2016 resultaat in een echt concreet bouwplan waar we hopelijk ook de komende jaren constructief aan kunnen verder bouwen.

Aan de integratie tussen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente wordt volop gewerkt. Een pluim aan zij die dit proces doorlopen en voor de samenwerking aldaar. 2016 zal in dit dossier een zeer belangrijk jaar worden.

Tal van straten kregen in 2015 een nieuw kleedje. Er volgen er weer heel wat de komende jaren. De Drie Eikenstraat zal daar zeker één van de belangrijke zijn met tal van verbeteringen voor elke weggebruiker.

Op het gebied van sport is en blijft de gemeente Edegem nog altijd een zeer belangrijke ondersteuner van de verschillende clubs en verenigingen. 2015 werd dan ook het jaar dat ABES een vernieuwde piste kon inlopen en BES kon genieten van zijn kunstgrasveld.

Aan dit alles is natuurlijk hard gewerkt en wil ik in het bijzonder de diensten bedanken om ook dit jaar de begroting tijdig en positief te besluiten. Met de goede samenwerking tussen de verschillende partijen van de meerderheid wil ik graag mijn betoog afsluiten. Samen schrijven we aan een mooi verhaal voor Edegem."

13 scholieren werken één (Zuid)dag bij gemeente Edegem

GVA, 23 oktober 2015. De gemeente Edegem had maar liefst dertien werkplaatsen gecreëerd voor de Zuiddag. Vijf leerlingen volgden burgemeester Koen Metsu naar Brussel. Dries en Silke werden voor een dag kleuterleider.

De gemeentelijke diensten van Edegem zetten voor deze editie van de Zuiddag alle zeilen bij. In totaal draaiden dertien leerlingen van scholen uit de regio een dag mee op verschillende plaatsen. "We hebben aan al onze diensten gevraagd of ze iemand konden gebruiken", zegt Mariette Verwimp van de dienst Internationale Solidariteit. "Zo zijn we aan dertien plaatsen gekomen. Vijf leerlingen zijn met de burgemeester naar Brussel getrokken om daar zijn werkzaamheden in de Kamer te volgen. Een andere leerling draait de hele dag mee met schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). In het gemeentehuis zelf zijn vijf leerlingen aan de slag. En dan hebben we ten slotte nog twee leerlingen die op basisschool Andreas Vesalius de handen uit de mouwen steken."

Adry Sosa is een leerlinge van Sint-Ursula in Wilrijk. Het meisje met roots in de Dominicaanse Republiek legde zich een hele dag toe op het vertalen van Nederlandse teksten in het Spaans. "Edegem heeft een solidariteitsproject lopen met mensen uit Peru", zegt ze. "Ik vertaal onder meer een bedankbrief en het programma van de activiteiten van volgend jaar. Het is de eerste keer dat ik dat doe, maar het smaakt naar meer. Misschien maak ik er later wel mijn beroep van."

De kleuterklassen van juf Femke en juf Evelien kregen gisteren versterking van Dries Boudewijns en Silke Dierckx. Beide leerlingen ambiëren een job in het onderwijs. "Kleuteronderwijs zegt me echt wel iets", zegt Silke. "Vandaag was leuk, je krijgt zo veel terug van de kinderen." Ook Dries koos bewust voor de plaats in Andreas Vesalius. "Ik ben veel met kinderen bezig en wilde dit dus echt doen", zegt hij. "Later zie ik me wel eerder lesgeven in het secundair onderwijs."

Veiligere schoolomgeving voor gemeenteschool AVE

Sinds de heraanleg van het gemeenteplein hebben school en de Schoolraad van Andreas Vesalius enkele terechte vragen over de veiligheid aan de schoolpoort. De aanleg van het extra zebrapad realiseerden we begin deze legislatuur (zie ook hier). En nu volgt dus een aantal bijkomende maatregelen.

Om de schoolingang duidelijker in het straatbeeld te brengen, plaatsen we extra paaltjes in de kleuren van de bestaande Octopuspaal. Omdat er nauwelijks onderscheid is tussen voet- en fietspad gebeurt het dat fietsers van en naar de Kontichstraat en kindjes die uit de schoolpoort komen, in conflict met elkaar komen. Een hekje zetten voor de bestaande schoolpoort kan niet omwille van brandweer en leveranciers. In overleg met de Schoolraad creëren we daarom een tweede toegang voor voetgangers. Voor deze toegang kunnen we wel een duidelijke scheiding voet- en fietspad maken.

Met deze maatregelen gaat de veiligheid voor de schoolpoort er zichtbaar op vooruit!

Op de foto Sien Pillot, gemeenteraadslid en lid van de Schoolraad van AVE: "Verkeers- veilige schoolomgevingen moeten absoluut prioriteit krijgen."

Gemeenteschool Andreas Vesalius tekent voor geweldloze communicatie en een geweldige organisatie

Op vrijdag 27 februari tekenden basisschool Andreas Vesalius uit Edegem, Middenschool en Atheneum uit Geel en de lerarenopleiding van de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen een engagementsverklaring rond geweldloze communicatie en organisatieontwikkeling. Deze scholen werden geselecteerd om deel te nemen aan het project "Met geweldloze communicatie naar een geweldige organisatie". In 2014 gaf de provincie Antwerpen het startschot voor dit project. Daarmee wil de provincie scholen helpen om een welzijnsbeleid te realiseren en problemen bij jongeren en ziekteverzuim, stress en burn-out bij leerkrachten te voorkomen. Het komende anderhalf jaar gaan deze scholen rond dit thema aan de slag.

Eén op vier Vlamingen krijgt vroeg of laat psychische problemen. Het onderwijs deelt op verschillende manieren in de klappen. Leerkrachten scoren slecht op psychische vermoeidheid. Ze hebben het moeilijk met het evenwicht tussen werk en privé. Het jongere personeel haakt vroeg af. Daarnaast zijn ook de cijfers op het vlak van klasachterstand en vroegtijdige uitstroom van leerlingen onrustwekkend.

"Geweldloze communicatie" is een manier van communiceren waarbij partijen de eigen behoeften leren (h)erkennen en uiten op een verbindende manier. Grondlegger is de klinisch psycholoog Marshall Rosenberg die een universeel toegankelijke methodiek op de kaart wou zetten om respectvol en constructief met conflicten om te gaan.

Meer info op: www.provincieantwerpen.be

Tussenkomst Sien Pillot op meerjarenplan: "Samen investeren in warm, dynamisch en solidair Edegem"

Geachte burgemeester en schepenen,

Geachte collega’s gemeenteraadsleden, 

Geacht publiek

Namens de voltallige Groen-fractie wil ik in de eerste plaats onze tevredenheid en fierheid uitdrukken over het strategisch en financieel meerjarenplan dat vandaag ter stemming voorligt en dat de visie en de ambities van het gemeentebestuur tot 2019 vastlegt. 

We zijn als Groen fier op de constructieve samenwerking en de ploeggeest waarin dit plan tot stand gekomen is. We waren bereid om verantwoordelijkheid in het bestuur op te nemen. Samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD hebben we alvast bewezen een evenwichtig, eerlijk, duurzaam en tegelijk ambitieus toekomstplan voor Edegem te kunnen uitstippelen. We kijken er naar uit om het samen de komende jaren te gaan uitvoeren.

Toegegeven, heel de BBC-oefening was even wennen, zowel voor ons als nieuwe ploeg, maar ook voor de administratie, voor de adviesraden en de gemeenteraad. Getuige ook de begripsverwarring tussen strategische en prioritaire doelstellingen, budgettaire evenwichten en financiële reserves van 11 tot 20 miljoen, het verschil tussen exploitatie- en investeringsuitgaven, enz. Maar hier zijn we dus, met een plan dat structureel financieel in evenwicht is. Met een plan waarin keuzes zijn gemaakt. Met een plan met een duidelijke visie voor Edegem: samen investeren in een warm, dynamisch en solidair Edegem.

Zes jaar geleden gaf ik als Groen-raadslid, toen nog echt groen achter de oren, samen met Anita, Dirk en Jeroen, een onderbouwde “ja, maar” voor het strategisch meerjarenplan. We zaten toen nog in de oppositie, maar dachten constructief mee na over de toekomst van Edegem. Ik heb onze tussenkomst van toen er nog eens bij genomen. Als oppositiepartij heb je makkelijk roepen. Onze rol vandaag is anders. 

Maar als ik onze bedenkingen van toen lees, kan ik niet anders dan trots zijn op het werkstuk dat vandaag voorligt en eigenlijk ook op de constructieve en onderbouwde tussenkomst die we toen, zes jaar geleden, deden (zie hier).

 • We bieden vandaag een antwoord op het structureel financieel tekort, 
 • We trekken het luik veiligheid open door in te zetten op buurtwerking en de aanpak van het subjectief onveiligheidsgevoel, 
 • Er komt nu wel een milieubarometer met duidelijke indicatoren om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te meten, meer nog, dit bestuur maakt een aanzienlijk bedrag vrij om van de bioklas eindelijk een volwaardig milieueducatief centrum te maken dat hopelijk ook een cruciale rol kan spelen als bovenlokaal onthaalcentrum voor de ruimere zuidrand en het park Hof ter Linden/Fort 5. De eerste activiteiten rond Hof ter Linden kon de Edegemnaar alvast goed smaken. 
 • We zetten meer dan voordien in op de heraanleg van fietspaden en we kijken vol sapnning uit naar het resultaat van de mobiliteitsstudie. Veilige en vlotte oversteekbaarheid van gewestwegen en veilige schoolomgevingen. Op korte termijn zullen de doorsteek in Hof ter Linden en de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan belangrijke realisaties zijn. De gesprekken met het agentschap wegen en verkeer gaan nu in de goede richting om voor het knooppunt Kattenbroek en de oversteek aan het Rubenspark een degelijke oplossing te voorzien.
 • Er zijn meerdere actieplannen en acties rond het versterken van het sociaal weefsel, wijkwerking en participatie van de Edegemnaar; via wijkbudgetten kunnen onze inwoners zelf creatief aan de slag voor hun straat en buurt, 
 • Met haar actieplannen rond speelweefsel trekt dit bestuur volop de kaart van gezinsvriendelijke gemeente, 
 • Verschillende woonvormen worden actief gestimuleerd en mogelijk gemaakt, 
 • Op lokaal flankerend onderwijsbeleid wordt er niet bespaard, en de vernieuwde positieve relatie met Andreas Vesalius is een zeer belangrijke stap geweest in het nieuwbouwdossier,
 • Er gaat meer geld naar het stimuleren van lokale economie,
 • Ondersteunende diensten van OCMW en gemeente zoals ICT, personeel, financiën zullen worden geïntegreerd, 
 • Een belangrijke toename van de OCMW-bijdrage is een goed voorbeeld van hoe we als bestuur iedereen in onze gemeente kansen willen geven. Voor het dienstencentrum en het WZC Immaculata  zijn deze extra financiële middelen broodnodig.
 • Naast een “goedwerkend jeugdhuis en fuifzaal” maakt dit bestuur meer geld vrij voor jeugdlokalen, speelplekken en jongerencultuur, 
 • En – last but not least – er komt eindelijk een nieuwe bibliotheek, die meer is dan een bib, maar en ontmoetingsplek voor jong en oud, een centrale plek voor cultuur en cultuurbeleving in onze gemeente.

Groen is tevreden met dit toekomstplan voor Edegem en de manier waarop het tot stand is gekomen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door zowel onze werkings- en personeelsuitgaven kritisch te bekijken, onze eigen investeringsdromen in te tomen, maar ook aan de inkomstenzijde te sleutelen. We maken dat dit plan een gedeelde verantwoordelijkheid is, voor ons als bestuur en voor de inwoners.

Voor de personeelsleden waar we de komende maanden onmiddellijk afscheid van moeten nemen, dringen we aan op een nauwgezette begeleiding naar nieuw werk. De integratie-oefening gemeente en OCMW zal zeker niet evident zijn; een doordacht en respectvol stappenplan is de sleutel. Een motiverend, zorgzaam en waarderend personeelsbeleid moet één van onze sterkste troeven zijn.

Dit plan is natuurlijk geen eindpunt, sommige uitdagingen blijven groot en nieuwe uitdagingen zullen ons pad kruisen. De transitie naar een meer duurzame en ecologische samenleving is wellicht de grootste uitdaging van vandaag. Als gemeente hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie waar te maken. Afgelopen weekend hebben we alvast belangrijke aanzetten gegeven, met het eerste repaircafé en de eerste Edegem Handgemaakt kerstmarkt. Beide een groot succes. We zullen hard werken om de ambitie van klimaatneutrale gemeente waar te maken. 

Beste collega’s, in dit plan vinden we met Groen Edegem de vooropgestelde doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2013-2018 terug. Tijd om aan de slag te gaan en deze cijfertabellen in realiteit om te zetten.

Sien Pillot

Fractieleidster Groen Edegem

Make-over voor Andreas Vesalius

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad,
maar nu komt het er toch aan: de plannen voor de nieuwbouw van Andreas Vesalius
zitten in een vergevorderd stadium en werden maandag goedgekeurd op de gemeenteraad. Binnen drie jaar zou de school er helemaal anders moeten uitzien.

Dat het heel wat moeite heeft gekost is volgens Sien Pillot, fractieleidster van Groen in de gemeenteraad en lid van de Schoolraad van Andreas Vesalius een understatement. "Het verhaal dateert al van 2009", zegt Pillot. "Vanwege de grote nood aan schoolgebouwen in Vlaanderen besloot de overheid toen om samen met de private partner Fortis Real Estate het project "Scholen van Morgen" op te richten. Zo kon het nijpend probleem collectief worden aangepakt. Aangezien de gemeenteschool nieuwe infrastructuur nodig had, heeft het vorige bestuur daarop ingetekend.

Voor de kleuterschool van Andreas Vesalius tekende de architect een prachtig ontwerp. Maar voor de lagere school stelden er zich problemen, die te maken hadden met het ingesloten karakter van de site. Aangezien er een bufferzone gerespecteerd moest worden aan de kant van de Boerenlegerstraat moest de ontwerper kiezen voor een heel grillig bouwplan, waardoor kostbare ruimte eigenlijk weinig functioneel werd ingevuld."

Dat had volgens Pillot ook anders opgelost kunnen worden. "Het vorige bestuur is nooit aan tafel gaan zitten met alle betrokken actoren, zoals de buren en de Schoolraad", stelt ze. "Daardoor is er heel veel tijd en geld verloren gegaan. Gelukkig genoeg hebben we met de nieuwe ploeg door middel van besprekingen met de eigenaars aan de bufferzone en Scholen van Morgen mogelijk een vergelijk gevonden en kunnen we nu toch in de de laatste rechte lijn dromen van een veel logischer ontwerp. Hoe het ook uitdraait, de open dialoog die we zijn gestart heeft een totaal nieuwe sfeer gebracht in dit verziekte project."

De eerste steen zal evenwel nog niet morgen worden gelegd. "Eerst moet er worden werk gemaakt van de afbraak en sanering van de schietstand en de garages in de Kontichstraat", legt de fractieleidster van Groen uit. "Vervolgens kunnen de werken aan de nieuwbouw starten in 2015. Die zullen vermoedelijk op hun beurt veertien maanden in beslag nemen."

Eens het project af is, zal het een enorme meerwaarde betekenen voor de gemeentelijke basisschool. De bestaande gebouwen zijn immers sterk verouderd. Bovendien kunnen dan de tijdelijke containerklassen, die daar ondertussen toch al bijna een halve eeuw staan, eindelijk vervangen worden.

Groen aan het werk in de vzw's en beheersorganen

Wie dacht dat de eerste echte Edegemse gemeenteraad
van de nieuwe legislatuur gisteren vlot zou verlopen, kwam bedrogen uit. De
agenda toonde behoorlijk licht, maar liep vertraging op door onenigheid tussen de
meerderheid en de oppositie over de invulling van de afvaardiging in de
verschillende beheersorganen en vzw’s.

Uiteindelijk kon de gemeenteraad
na twee uur steekspel toch de nodige knopen doorhakken. Groen heeft twaalf
mandaten weten te verzilveren. Zo zullen Nathalie Meykens en Rita Verbruggen in
respectievelijk de vzw Kind en Gezin en de PWA zetelen (plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap). Schepen Jeroen Van Laer en gemeenteraadslid Koen
Lauriks nemen onder meer de vzw Tentoonstellingshuis Hellemans voor hun
rekening. “Een boeiende opdracht”, laat Lauriks weten. “De laatste jaren werd
het gemeentelijk kunstcentrum stiefmoederlijk behandeld. Volgens mij mogen we
ambitieuzer zijn. Er zou bijvoorbeeld een betere samenwerking kunnen opgezet
worden met het Heemmuseum en een horecagelegenheid lijkt me ook een goed idee.
Ook de vzw Sport- en recreatiecentra Edegem, waar ik samen met schepen Goedele
Van der Spiegel ben voor afgevaardigd is belangrijk. We zijn immers een
sportieve gemeente.” Jeroen en Koen zetelen tevens in het bestuurscomité van de
sociale dienst van het gemeentepersoneel. “Maar eigenlijk heeft dat weinig te
maken met beleid”, zegt Van Laer. “Het is een comité dat één tot twee keer per
jaar samenkomt om zich te buigen over de extra onkosten bovenop de sociale
basisvoordelen van het personeel zoals doktersbriefjes.”

Voor de vzw ’t Forum is
OCMW-raadslid Maarten Vergauwen aangeduid. “De bedoeling is dat we met het
ontmoetingscentrum actief inzetten op de wijkwerking van Buizegem”, zegt hij. “Concreet
bestaat dat uit het beheer van het gebouw en de organisatie van de wijkfeesten
en dergelijke. Belangrijk daarbij is dat het gebeurt in samenwerking met de
wijk. Het mag geen kwestie zijn van politici die mensen dingen opleggen. Het
interessante eraan is dat dit mandaat een zeer praktische kant heeft. Een
belangrijke opdracht is bijvoorbeeld meehelpen tijdens de evenementen. Ik zal
dus de handen uit de mouwen steken."

Fractieleidster Sien Pillot is mee
bevoegd voor het beheersorgaan van de Schoolraad van Andreas Vesalius en dat van
de openbare bibliotheek. “In het eerstgenoemde heb ik reeds zes jaar ervaring.
Voor Groen is een degelijke gemeenteschool van ontzettend groot belang. De
komende jaren zullen we geconfronteerd worden met tal van uitdagingen. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwbouw en het behouden van het aantal leerlingen.
Wat betreft de bibliotheek is er misschien zelfs nog meer werk aan de winkel.
De huidige is te klein en beantwoordt niet aan de noden van vandaag. Voor Groen
is een nieuwe aantrekkelijke bibliotheek zeker een prioriteit, al zal dat een
werk zijn van lange adem.”

Sien Pillot zal ook in het
Autonoom Gemeentebedrijf zetelen, samen met Dirk Vergauwen. “Dat was al in de
vorige legislatuur opgericht”, zegt Dirk. “Maar tot nu toe is er niets
concreets mee gedaan. Daar willen wij verandering in brengen. De komende zes
jaar zal het een instrument zijn voor het voeren van een efficiënt grond- en
pandenbeleid. Hierdoor zullen we dus werk kunnen maken van betaalbare woningen
in Edegem.”

 

Groen Edegem rolt zebrapad uit voor schoolgaande jeugd

Vanmorgen om 8u rolde Groen Edegem een zebrapad uit voor de schoolgaande jeugd van Andreas Vesalius. Met deze symbolische actie willen we het ontbreken van zichtbare oversteekplaatsen in het centrum van onze gemeente aankaarten. De suggestie-oversteekplaatsen zijn voor Groen onvoldoende.

In tegenstelling tot wat het bestuur beweert, is het strategisch aanleggen van zebrapaden in een zone 30 zeker niet verboden. Een bijkomend probleem is dat de maximumsnelheid van 30 op geen enkele manier wordt afgedwongen.

Verkeersveiligheid is voor Groen een belangrijk verkiezingsthema. In de week van de mobiliteit die zondag van start ging, verdient dit thema extra aandacht. Veilige oversteekplaatsen op de Prins Boudewijnlaan, bijvoorbeeld, zijn een tweede belangrijk aandachtspunt. Het spijtige ongeval deze week, waarbij alweer een fietster zwaargewond geraakte, bewijst nog maar eens dat onze vraag naar meer en veilige oversteekplaatsen op de Prins Boudewijnlaan niet uit de lucht gegrepen is. Elk slachtoffer is er één te veel. De Prins Boudewijnlaan snijdt onze gemeente meer en meer in twee.

Om dit campagnethema onder de aandacht te brengen, lanceren we ook een speciaal campagnefilmpje dat u hieronder kan bekijken of op http://www.youtube.com/watch?v=c3UpD45WiOc

16 augustus: een avond om weg te dromen op het gemeenteplein

Wanneer? Donderdag 16 augustus

Hoe laat? 19u30

Waar? Gemeenteplein Edegem

Wat? Theater van internationaal niveau

Waarom? 30 jaar Groen Edegem

Groen Edegem viert dit jaar haar 30ste verjaardag. In al die jaren zijn we steeds vertrokken van een droom voor Edegem. In de jaren tachtig pleitte Christ Van Herwegen, toen nog als Agalev, in de gemeenteraad voor een gezellig gemeenteplein: met minder plaats voor parkerende wagens, aansluitend op het administratie centrum, meer comfort voor voetganger en fietser, een gezellig café. Zijn pleidooi werd weggelachen, maar kijk nu 30 jaar verder mogen we als Edegemnaar fier zijn op ons nieuw gemeenteplein.

Ook in de komende jaren blijven we verder dromen, over Edegem maar ook, nog steeds, over ons centrum. Met meer ruimte voor een levendige en diverse lokale middenstand, voor betaalbaar wonen en een gezellige bib waar mensen en boeken elkaar kunnen ontmoeten.

Op donderdag 16 augustus om 19.30 uur laten we ook jou dromen, op het nieuwe gemeenteplein, met straattheater van internationaal niveau. D’irque en Fien treden voor de eerste maal op in Edegem met Carrousel des Moutons. Een voorstelling die de tijd streelt en dit voor jong en oud.

Kom mee met ons genieten, om te dromen over de voorbije 30 jaar en te dromen over wat nog komen zal.

Meer info over D'irque en Fien: www.dirque.com

ps: Bij regenweer verhuizen we naar de turnzaal van Andreas Vesalius op 20m wandelen van het gemeenteplein.