Agalev wil vijf raadsleden in Edegem

Gazet Van Antwerpen, 18 mei 2000 – Agalev-Edegem gaat naar de verkiezingen met zijn vier mandatarissen bovenaan de lijst. De partij hoopt wel volgende keer met vijf te zijn. Ze manifesteert zich heel duidelijk als een beleidspartij.

"Na 18 jaar zijn we er klaar voor", zegt politiek secretaris Erwin Lauriks. Volgens Lauriks (die zelf op 22 staat) is er de afgelopen legislatuur goed werk gepresteerd, maar kwam dat mee door de groene inbreng vanuit de oppositie. Hij verwijst naar de sluiting van IHK, de fietsvergoeding voor ambtenaren en de selectieve afvalophaling. Maar Agalev zou de volgende zes jaar graag mee(r) realiseren. De partij wil de afvalophaling vereenvoudigen: gedaan met de ingewikkelde kalender, alles op één dag. Verder vragen de groenen meer vergaderruimtes en het vertrek van Gemeentewerken uit het centrum. Zo komt er plaats voor een gemeentelijke kleuterschool.

Verder zijn er de traditionele groene programmapunten, maar er is ook veel aandacht voor senioren, zowel in het programma als bij de lijstvorming. De 75-jarige Pierre Lodewijckx op 7 en de 70-jarige Agnes De Handschutter op 14 maken duidelijk dat de groenen meer zijn dan dartele veulens in de wei. 

De veulens staan wat gegroepeerd op de plaatsen 15 tot 19. Benjamin is de student Stijn Bogaerts. Ervaren knol Marc Vanhaute trekt de lijst. Iedereen weet dat hij geen zes jaar oppositie meer ambieert. Als Vanhaute geen schepen wordt, wil hij nog wel de ploeg op gang trekken, maar daarna de plaats ruimen voor een jongere kracht. 

Na Vanhaute komen dus de drie andere raadsleden: Luce Stappaerts, Dirk Stoffelen en Myriam Polak. De Nederlander Jack Van Dijk staat op 5 en Anita Muys, die in het bureau van de milieuraad zit op 6. Voor die twee wordt ook expliciet campagne gevoerd. Agalev is erg blij met twee voorzitters van gemeentelijke adviesraden op zijn lijst. Op 11 staat Jan Vanhaute van de milieuraad en op 26 Rob Devlieghere van de raad voor ontwikkelingssamenwerking. Lijstduwer is oud-gemeenteraadslid Mattie De Ryck, bekend van het comité Red de wei. Als Agalev in een coalitie stapt, denkt het twee schepenambten te kunnen eisen. Over wie dat, naast Vanhaute, wordt, is nog niet gesproken.

Bosje opnieuw gered!

Agalev Edegem heeft met grote tevredenheid kennis genomen van het besluit van het Schepencollege om geen bouwvergunningen toe te kennen voor de bouw van een aantal woningen, de aanleg van een weg, het inbuizen van de Dorpsloop en de ontbossing in het unieke bosje tussen de Mr. R. Goossensstraat en de L. da Vincilaan. 

In mei 2000 bracht Agalev dit voor de eerste keer ter sprake in de gemeenteraad. We eisten toen dat men ten volle rekening zou houden met de adviezen van het Vlaams Gewest, die stelden dat dit type van bos beschermd is door het decreet natuurbehoud en dat er grote problemen voor de buurt zouden ontstaan bij hevige regenval. Het schepencollege heeft in juni beslist om de bouwvergunning, die zij in maart had verleend, weer in te trekken.

Intussen hebben we natuurlijk niet stil gezeten. Onze gemeenteraadsleden ontdekten dat er in november 2000 twee nieuwe bouwaanvragen werden ingediend, namelijk één voor de bouw van 6 woningen en één voor de ontbossing, de aanleg van een weg en de aanleg van rioleringen. 

Begin januari stuurden we naar het schepencollege een brief met de vraag hoe het nieuwe gemeentebestuur zou reageren op deze nieuwe bouwplannen en hoe het bestuur dit unieke bos definitief zou vrijwaren van bebouwing.

Op 30 januari heeft het Schepencollege beslist om de bouwvergunningen NIET toe te kennen. Het doet ons plezier te merken dat het Schepencollege de argumenten van Agalev bijtreedt. Het bosje heeft inderdaad een unieke natuurwaarde en het zou bovendien totaal onverstandig zijn om bebouwing toe te laten met het mogelijke gevolg dat de omliggende straten worden geconfronteerd met wateroverlast. 

Het groene zorgvuldigheidsprincipe wordt nu ook letterlijk door het Schepencollege overgenomen.

Agalev feliciteert het nieuwe schepencollege en vooral de schepen voor milieu en stedenbouw (Elke Duden) voor de moedige, verstandige en groene beslissing. Tevens danken wij alle buurtbewoners voor hun interesse, steun en bezorgdheid; mede dank zij hun brieven heeft het Schepencollege een groene beslissing genomen.

Van zodra we over meer informatie beschikken, zullen wij u verder informeren.

Toekomstig VLD-schepen van ruimtelijke ordening doet aan wishful thinking

Op de website van VLD-Edegem probeert toekomstig schepen van ruimtelijke ordening Peter Verstraeten dat de bevolking van Mussenburg te sussen met volgende woorden:

"In afwachting van de uitspraak van deze procedures (bij de Raad van State), gebeurt er dus niets met betrekking tot de uitvoering van het oorspronkelijk goedgekeurde BPA-MUSSENBURG (Er staan derhalve nog geen bulldozers klaar om onmiddellijk werken aan te vangen…). Specialisten in administratief recht zullen U kunnen bevestigen dat procedures voor de Raad van State (héél) lang kunnen duren (5, 6, 7 jaren zijn eerder regel dan uitzondering), zodat het probleem mogelijks deze legislatuur niet meer aan bod zal komen." 

De toekomstige schepen van R.O. denkt met andere woorden dat hij in het dossier Mussenburg wel op beide oren zal kunnen slapen en dat het gebied voor minstens 5 jaar gespaard zal blijven van nieuwe bebouwing.

Wij hebben deze bewering laten checken bij de Vlaamse en gemeentelijke administratie. Wat Verstraeten beweert, moet zwaar genuanceerd worden. Het is immers zo dat de gemeente op basis van het nieuwe BPA vergunningen kan verlenen (zowel over omstreden als over niet-omstreden projecten) zolang het BPA niet door de Raad van State is geschorst. Het heeft dus wel degelijk rechtskracht en bouwpromotoren kunnen dus in principe nu reeds een bouwvergunning krijgen op basis van het zo omstreden BPA.

Wel is het zo dat, als het BPA vernietigd wordt, die bouwvergunningen hun rechtsgrond verliezen en natuurlijk ook betwist kunnen worden. Dit kan dan achteraf leiden tot schade-eisen van die eigenaars ten opzichte van de gemeente! 

Conclusie: nieuwe bouwprojecten kunnen in Mussenburg nu reeds starten, maar de gemeente doet er best aan zeer voorzichtig te zijn, zeker omdat de kans groot is dat de omwonenden kans maken bij de Raad van State!

Wat het schepencollege u NIET vertelde over BPA Mussenburg

Het schepencollege verspreidde in november – nog vóór het BPA Mussenburg werd goedgekeurd – een misleidende en eenzijdige folder 'Het ABC van BPA Mussenburg'. In deze folder schrijft het schepencollege NIET dat het de 542 bezwaren en 1600 handtekeningen tegen het BPA, naast zich neer zal leggen. Agalev, SP en VLD maakten een brochure waarin ze deze oneerlijk manier van werken van de CVP-VU-meerderheid aanklagen en waarin ze het BPA inhoudelijk bekritiseren. Hieronder staat de integrale tekst van de brochure van de oppositie.

Editoriaal 

Zo’n drie weken geleden ontving u een brochure vanwege het schepencollege: ‘het ABC van BPA Mussenburg’. In de brochure vertelt het schepencollege u veel over het Bijzonder Plan van Aanleg Mussenburg, dat CVP-VU op de gemeenteraad van december zal goedkeuren. Dit alles mooi verpakt in een brochure in vier kleuren. Dat juichen we toe. Goede informatie geven aan de ganse bevolking
vinden wij heel belangrijk. Maar daar laat de brochure van het schepencollege nu net een flinke steek vallen: de brochure ‘ABC van het BPA Mussenburg’ is alles behalve volledig. Ze vertelt u alleen maar de visie van één partij en van 15 van de 27 gemeenteraadsleden. Al de andere meningen – wellicht ook die van u – komen helemaal niet aan bod. Met andere woorden: de brochure was een mooi staaltje van propaganda voor de huidige bestuursmeerderheid, allemaal betaald met belastingsgeld. En dat vinden wij als democratische oppositiepartijen geen propere politiek. We aanvaarden niet dat CVP-VU de inwoners een plan in de strot jaagt waarmee deze niet akkoord kunnen gaan. En zeker als de brochure niet eens vertelt dat het schepencollege op geen enkele wijze rekening houdt met de bezwaren en opmerkingen van haar eigen inwoners!

Vriendelijke groeten,
Kristien Bossuyt-Tack (fractieleidster VLD)
Marc Vanhaute (fractieleider Agalev)
Walter Van Neck (fractieleider SP) 

Het D-tot-Z van de democratische oppositie

Het openbaar onderzoek: een maat voor niets!

Als het gemeentebestuur een BPA wil wijzigen, dan moet het van de wet de mening van de bevolking vragen. U en de mensen uit uw wijk schreven 542 bezwaarschriften, zetten 1600 handtekeningen onder een petitie, tekenden tientallen kindertekeningen, … het heeft niet mogen baten. De CVP-VU-meerderheid heeft de indruk gewekt dat u inspraak kreeg, maar veegt alle bezwaren en opmerkingen genadeloos van tafel. Nochtans waren heel wat mensen terecht bezorgd om de kwaliteit van hun leefomgeving. Zij weten best wel wat goed is voor hun straat, voor hun buurt en voor de volledige gemeente. Zij weten dat het beter wonen is tussen het groen dan tussen de betonblokken. Zij weten dat je betaalbare woningen en serviceflats ook kan bouwen op andere plaatsen dan op een mooie weide of een akker… 

Wat zijn onze bezwaren tegen het BPA Mussenburg?

 • Het schepencollege zegt dat er nood is aan betaalbare woningen en serviceflats en wil daarom enkele mooie stukken open ruimte laten bebouwen. Deze bijkomende serviceflats zouden een antwoord zijn op de toenemende vergrijzing en de nood aan aangepaste woningen.
  Agalev, SP en VLD eisen ook betaalbare woningen. Maar het schepencollege kan ons niet garanderen dat de nieuwe appartementen op de maïsakker aan de Lourdeslaan betaalbaar zullen zijn voor bescheiden inkomens, jongeren, senioren en alleenstaanden! Bovendien eisen we dat men eerst onderzoekt waar we in de gemeente betaalbare woningen kunnen bouwen zonder groen op te offeren, bij voorbeeld op het verlaten bedrijfsterrein van Reco (aan de Oude-Godstraat). Of door ruime eengezinswoningen om te vormen tot meerdere wooneenheden.
  Het schepencollege wil serviceflats bouwen op de wei naast het zwembad. Op een lege weide bouwen is natuurlijk de gemakkelijkste weg! Maar wat als de open ruimte volgebouwd is? De grote behoefte aan aangepaste woningen voor ouderen wordt lang niet opgelost met de bouw van serviceflats aan het zwembad. Als het schepencollege dàt inziet, zal het niet anders kunnen dan een creatief woonbeleid te voeren, zoals Agalev, SP en VLD het zouden willen. Bij voorbeeld door verlaten gebouwen (zoals de GB-depot) op te kopen, te slopen en er nieuwbouw op te zetten. Als het aan ons lag, begonnen we er vandaag al mee.
 • De nieuwe appartementsblokken aan de Lourdeslaan-Molenlei zullen een extra druk leggen op het kwetsbare en unieke natuurdomein Mussenburg. Het schepencollege belooft ‘transparantie’ tussen de verschillende appartementsblokken, maar volgens ons is dit maar een doekje voor het bloeden. Het mooie landschappelijke zicht wordt hoe dan ook verpest! Bovendien zal de onmiddellijke omgeving rechtstreeks last ondervinden van deze nieuwe appartementen. Het schepencollege zegt nu al dat er door deze nieuwbouw minstens 200 autobewegingen per dag zullen bijkomen. 
 • Het schepencollege bouwt een randparking tussen de Oude-Godstraat en de Onafhankelijkheidsstraat. Op een stukje open ruimte (over de lagere school) gaat de gemeente zelf woningen bouwen (en verkopen), maar voor de aanleg van de parking worden gewone mensen onteigend. Is dit rechtvaardig?

De inwoners van de wijk Mussenburg dienden 542 bezwaarschriften in.
1600 mensen tekenden de petitie tegen het verdwijnen van de open ruimte.
Kinderen maakten tientallen tekeningen tegen het verdwijnen van hun speelweide.
Verschillende kleine en grote actiecomités schoten uit de grond.
Vele mensen zijn terecht bezorgd om een leefbare omgeving, met groen en open ruimte.

En toch veegt het schepencollege deze bezwaren en bekommernissen genadeloos van tafel! Geen letter, geen woord, geen zin werd veranderd aan het ontwerp van BPA.

Agalev, SP en VLD aanvaarden dit niet!

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de fractieleiders van de drie democratische oppositiepartijen.

Toepassing van de wet: de enige democratische weg

Agalev steunt voor de volle 100 % het voorstel om een juridische actie te starten tegen de illegale golfactiviteiten in het BPA Hazeschrans. De kern van de zaak is dat iedereen gelijk is voor de wet en dat elke illegale bestemming of activiteit in een bepaalde zone bestraft wordt en moet worden. We willen benadrukken dat Agalev niets heeft tegen golfactiviteit op zich, maar wel tegen de illegale aanwezigheid ervan in een gebied dat bestemd is als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met nabestemming bos.

Volgens Agalev is juridische vervolging de enige juiste democratische weg. Waarom? 

 1. Overtredingen tegen de wet moeten worden bestraft
  De golfclub heeft duidelijk de wet overtreden; het Gewestplan en het BPA hebben kracht van wet. Iedereen hoeft zich daarnaar te schikken. Het is onjuist te beweren dat de golfclub het slachtoffer zou zijn van het Gewestplan, het BPA of de Wet op de Stedenbouw. Al van bij de aanvang van de club (zo’n 10 jaar geleden) was de wet zeer duidelijk, maar de golfclub heeft zich daar nooit iets van aangetrokken. Ondanks alle PV’s die reeds waren uitgeschreven en ondanks de waarschuwingen die waren gegeven, bleef de golfclub zich de vorige jaren meer en meer ‘installeren’ in het gebied en werd er op een sluipende wijze verder gewerkt om een volwaardige exploitatie uit te bouwen. Indien een bestuur of een partij zou beslissen om overtredingen niet (meer) te vervolgen, geven zij carte-blanche om her en der maar bouwovertredingen te laten begaan. Men zou een signaal geven dat de wet niet belangrijk is en dat elke burger of groep van burgers maar zijn eigen zin mag doen.
 2. De wet is gelijk voor iedereen
  Elke burger die illegaal iets bouwt, verbouwt of afbreekt, wordt daarvoor gestraft. Het zou onrechtvaardig zijn om een golfclub niet op dezelfde manier te behandelen als de andere burgers.
 3. Het gebied heeft een landbouwbestemming, geen recreatieve bestemming
  Het gebied ‘Hazeschrans’ is op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ingekleurd als ‘zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied’, wat een detaillering is van de bestemming ‘agrarisch gebied’ op het Gewestplan. De nabestemming (d.i. de bestemming nadat de landbouwactiviteiten eventueel stoppen) is ‘bosgebied’. D.w.z. dat dit gebied een enorme groene long zou kunnen worden. Bovendien is de vallei van de Edegemse beek, die door het gebied loopt, één van de projecten in het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP), enkele jaren geleden door de gemeenteraad goedgekeurd. In een enorm verstedelijkte omgeving moet toenemende druk op natuurgebieden met alle mogelijke wettelijke middelen worden verhinderd. Een groot natuurgebied aan de rand van Edegem zou aan àlle Edegemnaren (en niet alleen voor zij die het kunnen betalen) de kans geven om in dit prachtig stuk open ruimte te wandelen en te genieten. Het charme-voorstel van de golfclub om er zélf een park van te maken (juni 1998), raakt kant noch wal omdat het planten van verschillende bomen niet hetzelfde is als natuurontwikkeling. Een verzameling bomen is nog geen bos…!
 4. Grondspeculatie moet worden tegengegaan
  In het reeds vermelde charme-voorstel van de golfclub (juni 1998) beweert zij haar project (nl. een park met wandelwegen, een speeltuin, sportterreinen, enz.) volledig zelfstandig te kunnen financieren (ca. 50 miljoen frank). En die 50 miljoen zou betaald worden door de 'democratische' bijdrage die elke golfer moet neertellen…? De waarheid is dat er een enorme speculatieve druk bezig is op de verschillende landbouwterreinen, wat nefaste gevolgen kan hebben op de kansen op natuurontwikkeling. Op een agressieve wijze rekenen rijke bedrijven erop dat zij ooit zullen kunnen bouwen op de gronden in het gebied.
 5. Het standpunt van de hogere overheid is zeer duidelijk
  Vlaams minister van milieu en landbouw, Vera Dua, heeft een zeer duidelijk standpunten ingenomen: golfactiviteiten in dit gebied kunnen niet (zie bijlage). Ook minister Dirk Van Mechelen van ruimtelijke ordening heeft toegezegd zijn politieke verantwoordelijkheid te zullen nemen.

Agalev-Edegem juicht standpunt Schepencollege i.v.m. komst Maxi toe

Agalev neemt met grote tevredenheid kennis van het standpunt dat het College van Burgemeester en Schepenen op dinsdag 18 mei innam m.b.t. het voorstel van de GIB-groep om grootschalige commerciële handelsactiviteiten te organiseren op de huidige terreinen van de GB-depot aan de Drie Eikenstraat.

Het is met grote vreugde dat we vaststellen dat de drie rapporten die door het College van Burgemeester en Schepenen waren besteld, alle een negatief advies afleveren. 

Inderdaad: zowel op op het vlak van de lokale kleinschalige economie (middenstand), de ruimtelijke ordening als de mobiliteit stelden zich ernstige problemen waarvoor Agalev al had gewaarschuwd in zijn petitie in de buurt. We zijn ervan overtuigd dat niet alleen deze drie rapporten, maar ook de stem en de bezorgdheid van de inwoners in de wijk een rol hebben gespeeld bij de beslissing van het College. In deze zin was onze petitie zeker een goede zaak. Het is de beslissing van het gezond verstand.

Het Schepencollege kondigt aan met de GIB-groep te overleggen over de toekomstige bestemming van de depot. Agalev herhaalt dat het tegen de komst van nieuwe distributie-activiteiten is en herhaalt zijn standpunt daaromtrent; er moeten functies komen op wijkniveau (zoals woongelegenheid, sport en recreatie, groene ruimten, enz.). We hopen dat het Schepencollege in de toekomst ook in overleg met de bewoners zoekt naar een leef-vriendelijke en verantwoorde bestemming voor dit gebied.

Golfclub op "weg" naar de zoveelste overtreding

Vorige week werd aan het golfterrein "De Drie Eycken" (Drie Eikenstraat, vlak bij Universitair Ziekenhuis) het begin van een tweede uitrit voor de auto's van de golfclubleden aangelegd. De ingreep bestaat uit het aanleggen van een strook kasseien vanaf de rijbaan tot aan de afsluiting van het golfterrein. Op kosten van het Vlaamse Gewest wordt aldus begonnen met de aanleg van een weg die er illegaal zal liggen. 

Inderdaad: het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van Hazeschrans is zeer streng en duidelijk; elke aanleg van welke weg dan ook, is verboden. Agalev-Edegem volgt met grote bezorgdheid deze zoveelste overtreding van de golfclub.

De uitbating van het 17 ha grote golfterrein is reeds lang een probleem in dit gebied. In de memorie van toelichting van het BPA "Hazeschrans" (1994) staat: "De golfuitbating is illegaal aanwezig in het gebied. Er werden reeds verschillende negatieve adviezen door allerhande instellingen afgeleverd. Tevens werd er een proces verbaal wegens inbreuk op de wet van de ruimtelijke ordening en stedebouw opgemaakt tegen het uitbaten van een serre als clubhuis en tegen de reliëfwijzigingen en bouwwerken op het terrein." Het golfterrein bevindt zich op gronden met bodembestemming "agrarisch gebied met landschappelijke waarde". Op verschillende plaatsen in de memorie van toelichting van het BPA wordt dan ook aangeraden de golfactiviteiten te bannen uit het gebied. 

Het Bijzonder Plan van Aanleg is zeer streng. Zelfs zeer kleine ingrepen, zoals het planten van bomen, zijn onderworpen aan een vergunning. De eigenaar van de golfclub heeft tot nu toe al zeer veel regels en voorschriften aan zijn laars gelapt: het aanleggen van heuveltjes, vegetatiewijzigingen, uitbating van een café, …: het zijn maar enkele voorbeelden van overtredingen.

Momenteel beschikt de golfclub over één in- en uitrit, ter hoogte van de Wilrijkstraat. Volgens onze informatie wilde de eigenaar van de werken van het Vlaamse Gewest gebruik maken om een mouw te passen aan de onveiligheid van de huidige in- en uitrit; daar hebben de chauffeurs immers een slecht zicht op het verkeer komende van de Doornstraat. De eigenaar voelt zich gesteund door een mondelinge en informele raad van de Edegemse politie. Die heeft, louter vanuit verkeerstechnisch oogpunt, aan de eigenaar toegegeven dat een uitrit op een andere plaats veiliger zou zijn. De eigenaar moet al maanden lang op de hoogte zijn geweest van de "goodwill" van het Bestuur der Wegen van het Vlaamse Gewest: hij heeft in het voorjaar immers knotwilgen geplant, die een dreef vormen omheen de te realiseren uitrit. Het Bestuur der Wegen verdedigt de aanleg van deze uitrit met de stelling dat de ingreep gewoon een heraanleg zou zijn van een reeds bestaande uitrit. Dit is onjuist: er lag inderdaad een strook kasseien (kinderkopjes) naast het fietspad, maar die had nooit de vorm of functie van een uitrit. De nieuwe uitrit is méér dan een heraanleg! 

Voor Agalev is het onaanvaardbaar dat de eigenaar plannen heeft om een nieuwe weg aan te leggen op dit waardevol (landbouw-)gebied. Bovendien is het onbegrijpelijk dat het Vlaamse Gewest de eigenaar helpt om zijn illegale plannen te verwezenlijken.

Agalev eist dan ook dat:

 • het gemeentebestuur onmiddellijk optreedt tegen de plannen van de eigenaar om een weg aan te leggen op zijn terreinen. Het College van Burgemeester en Schepenen moet aan de eigenaar laten weten dat hij nooit een vergunning zal (kunnen) krijgen voor de aanleg van een nieuwe weg op het golfterrein.
 • het gemeentebestuur bij de Vlaamse overheid en administratie officieel protesteert tegen de aanleg van het begin van een uitrit voor de golfclub. Dit nutteloos bouwwerk moet onmiddellijk weer worden afgebroken.
 • dat het gemeentebestuur eindelijk elke inbreuk in het gebied vervolgt. (In het verslag van de plenaire vergadering met de gemeente, AROHM, Aminal en Studiegroep Omgeving op 24 maart 1994 staat de vervolging van elke inbreuk uitdrukkelijk vermeld als intentie van het gemeentebestuur.)

6 jaar verkavelen in Edegem

162.149

In Edegem werden er in de voorbije jaren vele open groene ruimtes verkaveld. Voor belangrijke groenzones werd toestemming gegeven om wegeniswerken te starten. Nochtans leren we uit verschillende studies dat de behoefte naar nieuwe woningen daalt. In de grote steden is er een opmerkelijke leegstand en verkrotting, omdat meer en meer mensen wegtrekken naar de randgemeenten. Vele kleine bouwpercelen blijven braak liggen. In plaats van deze percelen in te vullen, gaat men toch nieuwe open groenzones benutten. Een kleine rekensom leert ons dat tussen 1982 en 1988 voor in totaal 162.149 m2 groenzones verdwenen zijn of binnen korte termijn zullen verdwijnen.

AGALEV heeft zich steeds principieel tegen deze nieuwe verkavelingen verzet. Samen met de buurtbewoners hebben we verschillende keren aktie gevoerd voor de bescherming van het resterende groen. Dit echter meestal vruchteloos. Hier een overzicht. Download het volledige plan: klik hier

1. Klein Molenveld

In deze wijk ging het Klein Boske voor de hakbijl. AGALEV riep de inwoners op zich te verzetten tegen deze plannen. Heel de wijk onderschreef deze vraag. Het Klein Boske maakt immers deel uit van deze wijk. Twee CVP-gemeenteraadsleden weigerden hun steun te betuigen aan deze verkaveling. Het mocht allemaal niet baten. Resultaat: 8 woningen bij, 7.581 m2 groen weg.

2. Grote Dries – Romeinse Put

Resultaat: 16 woningen bij, 10.805 m2 groen weg.

3. Buizegem-Zuid

Naast het gemeentelijk rekreatiedomein Romeinse Put wordt een nieuwe woonzone gepland. Gedurende de ganse procedure hebben AGALEV en de inwoners getracht om deze plannen te blokkeren. Toch bleef het Schepenkollege doorzetten. Zelfs toen bleek dat de nieuwe woonzone niet kon aangelegd worden volgens het Gewestplan. Mieke Vogels (parementslid AGALEV) stelde hiervoor een parlementaire vraag aan Minister Pede. Allemaal vruchteloos. Resultaat: 100 woningen bij, 53.198 m2 groen weg.

4. Pieter Van den Bemdenlaan – Adolf Queteletlaan

Wat eerst startte als een kleine verkaveling, liep uit tot een grote onderneming. Resultaat: 49 woningen bij, 22.075 m2 groen weg.

5. Ter Lindenlaan – Patronaatstraat

Resultaat: 32 woningen bij, 15.915 m2 groen weg.

6. Ter Elststraat

Resultaat: 32 woningen bij, 10.098 m2 groen weg.

7. Willem Kerricxstraat

Resultaat: 5 woningen bij, 4.982 m2 groen weg.

8. Arendsnest

Eén van de mooiste groenzones in Edegem gelegen aan het Arendsnest-kasteeltje is bedreigd. Het Gewestplan omschrijft deze unieke landbouwzone in Edegem als bouwgrond. Konkreet worden er 39 woningen gepland op een gebied van 37.495 m2. AGALEV heeft rond dit natuurlandschap vele malen aktie gevoerd. Het Schepenkollege zat duidelijk verveeld met deze zaak. Oorspronkelijk wou het gemeentebestuur het hele gebied groen houden. Maar het Schepenkollege krabbelde terug. Nu ligt het voorstel op tafel om 4 woningen toe te laten in een soort woonpark. Maar ook langs deze weg gaat dit uniek stukje landbouwgroen in Edegem verloren