Nieuwe Hovestraat zal veilig, aantrekkelijk en leefbaar zijn

Samen
met rioolbeheerder Rio-Link zal het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur de
Hovestraat heraanleggen. De straat wordt volledig vernieuwd vanaf het centrum
(kruispunt Florent Geverstraat) tot aan de Mechelsesteenweg. In de
gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 keurt de raad de
samenwerkingsovereenkomst tussen de rioolbeheerder, het studiebureau en de
gemeente Edegem goed. In 2015 gaat het participatietraject van start.

"Een veilige en kwaliteitsvolle herinrichting van
de Hovestraat is voor het gemeentebestuur een van de prioriteiten", vertelt
schepen voor openbare werken Birre Timmermans. “De Hovestraat beantwoordt niet
langer aan de hedendaagse eisen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
De inrichting dateert van 50 jaar geleden en is totaal verouderd. De straat
maakt ondertussen deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk en er
ontbreken momenteel veilige fietsvoorzieningen en veilige oversteekplaatsen. Volgens
het gemeentelijk mobiliteitsplan moet er bovendien een duidelijk onderscheid
zijn tussen een centrumstraat en toegangsweg tot de gemeente. In de Hovestraat
is dit vandaag niet het geval. Het wegprofiel van de Hovestraat is over de
ganse lengte dezelfde."

"Daarnaast wil het gemeentebestuur de straat ook
verfraaien en vooral ter hoogte van het centrum aantrekkelijker maken als
centrumstraat en winkelstraat", vult burgemeester Koen Metsu aan. "In het
gedeelte van de Hovestraat tussen de Boniverlei en Mechelsesteenweg zal de
aandacht vooral gaan naar de woonkwaliteit. We willen in dat gedeelte vooral
rekening houden met de intensiteiten van het doorgaand verkeer en de zware
transporten die gebruik maken van deze as."

Rio-Link is de aanbestedende overheid en stelde
studiebureau Grontmij Belgium NV aan als ontwerper voor deze opdracht. Het
studiebureau zal ook de ondergrond (riolen, leidingen, …) in kaart te brengen
zodat er zowel bovengronds als ondergronds verbeteringen kunnen gebeuren in het
rioleringsstelsel, de nutsleidingen, de  openbare verlichting, ….

De ontwerper is al gestart met voorbereidende onderzoeken
en de opmaak van een inventaris van alle knelpunten. In 2015 start een ruim
participatietraject samen met alle betrokkenen (bewoners, handelaars,
weggebruikers,

De Lijn, Rio-Link, Vlaams Gewest, Provincie
Antwerpen,…). Het zal de basis vormen voor het voorontwerp.

Timing

 • 2014:
  opmeten, onderzoeken en inventarisatie van knelpunten

 • 2015:
  participatietraject

 • 2016: opmaak
  voorontwerpen, procedure vergunningen

 • 2017: opmaak
  ontwerpen, aanbesteding

 • 2018 en
  volgende: gefaseerde uitvoering

Kinderen beslissen mee over speelbos

Het Laatste Nieuws, 15/11 – Kinderen mee laten nadenken over de invulling van het speelbos aan Fort 5 in Edegem. Dat is het doel van Picto-play, waarbij kinderen al spelenderwijs hun ideeën uiten over speeltoestellen en parcours die zij in 'hun' bos willen zien.

Eén van de eerste realisaties van het Fort 5 wordt een speelbos. Aangezien dat bos ingericht moet worden op maat van kinderen, wil de gemeente hun oordeel kennen. Door middel van het spel 'Picto-play' mogen kinderen hun mening geven.

"Bij kinderen moet je uiteraard niet werken met infoavonden of hoorzittingen. Toch willen we hen de nodige inspraak gunnen maar dat is niet eenvoudig. Daarom doen we voor het eerst een beroep op 'Picto-play' van Kind & Samenleving. In kleine groepjes moeten ze nadenken over wat ze graag in het speelbos hebben. Ze kunnen zogenaamd goudstukken uitgeven om speeltoestellen te geven maar alles kost centen dus ze zullen ook keuzes moeten maken", vertelt Jeroen Van Laer, schepen voor Jeugd en Participatie(Groen).

Gisteren was het de beurt aan de leerlingen van het vijfde leerjaar van OLVE die meteen een reeks interessante ideeën hadden. "Met hun beperkte goudstukken hebben ze echt goed nagedacht. Zaken als een touwenparcours en een deathride blijken heel populair te zijn. Maar ze stelden ook speeltoestellen voor de kleinere kinderen en rustpunten voor de ouders voor. Dit spel is heel positief. We kunnen het zeker nog gebruiken bij andere in te richten speelpleinen."

Vandaag doen de kinderen van de jeugdbeweging VKSJ Molenveld het spel nog eens over in de bioklas.

Natuurleerpad

Na maanden van werkgroepen, studies en opmaken van plannen hoopt het Edegemse schepencollege dat er vanaf volgend jaar echt iets te zien zal zijn op het terrein. "De uitbouw van het speelbos wordt de eerste fase. Het concept wordt nu opgemaakt en het is de bedoeling om in het voorjaar van 2015 echt van start te gaan. Het speelbos is een onderdeel van het natuurleefpad dat we gaan aanleggen. Kinderen kunnen op dit pad door het Fort op een speelse manier de realiteit van de natuur en geschiedenis leren kennen. Geen infoborden dus maar bijvoorbeeld een groot spinnenweb om door te kruipen om uitleg over spinnen te geven of de mogelijkheid om echo's na te bootsen zoals ook vleermuizen die gebruiken", legt schepen Goedele Van der Spiegel (Groen) uit .

Op langere termijn zal het natuurbelevingsparcours een extra lus maken door het kasteeldomein Hof ter Linden. "Daar zullen we het parcours meer toespitsen op landbouw. Niet veel mensen weten nog hoe belangrijk landbouw voor ons is en dat willen we dan op dezelfde manier toelichten", besluit de schepen.

Naar de nieuwe bioklas, die ondergebracht zal worden in het toekomstige regiohuis, wordt momenteel nog een locatieonderzoek gedaan.

FILIP SPOELDERS ■

Staminee Jerónimo opent op zondag 15 juni z'n deuren

Het tijdelijk staminee Ter Linden in het linkerkoetshuis van het kasteeldomein Hof Ter Linden zet zondag 15 juni weer de deuren open! En niet zomaar, we  vieren de 10-jarige zusterband in met San Jerónimo in ‘t Staminée Jerónimo

 We schenken traditionele Peruaanse dranken zoals pisco sour en chicha morada. Tussen 14 en 18 uur kun je informatie krijgen over San Jerónimo, de verschillende samenwerkingsprojecten en de plannen voor de toekomst.

Bij mooi weer staat ook het terras klaar op het voorplein. De vrijwilligers van het Comité Hermanamiento zorgen deze keer voor de uitbating.

Het staminee Ter Linden kadert binnen het participatietraject dat het gemeentebestuur voert rond het kasteeldomein. Sinds juni 2013 kan de Edegemnaar elke eerste zondag van de maand terecht in het linkerkoetshuis voor een babbel over het domein bij een frisse pint of een (h)eerlijk drankje.

Edegem gaat voor nieuw mobiliteitsplan

Mobiliteit is een zeer belangrijk thema in de Antwerpse Zuidrand. Daarom werkt het Edegemse gemeentebestuur aan een nieuw mobiliteitsplan. Groen is alvast zeer verheugd over de aanzet.

Het
nieuwe plan komt niet uit het niets. Het zal steunen op een versie uit 2002 en
de sneltoets van vijf jaar geleden. “Toch zullen er enkele nieuwe thema’s aan bod
komen”, zegt Groen-fractieleidster Sien Pillot. “Zo zal er naar een oplossing
worden gezocht voor de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan en voor het
sluipverkeer in woonbuurten als de Collegewijk en zullen we bewonersparkeren
introduceren waar het noodzakelijk en mogelijk is. Ook voor de zwakke weggebruikers
is er meer aandacht. Ik denk daarbij onder meer aan voorzieningen zoals veilige
fietsstallingen en het aanleggen en herstellen van fietspaden, maar eveneens
aan de integratie van het trage wegenplan in het nieuwe ontwerp. Ten slotte is
het ook belangrijk dat de gemeente opnieuw een participatietraject zal opzetten.
Zo kunnen geïnteresseerde Edegemnaren zelf hun visie geven en wordt het
draagvlak vergroot.”

Geen plaatselijke oplossingen

Een
grondige herziening van het plan was zeker noodzakelijk volgens Pillot. “We
hebben er lang op gewacht”, stelt de fractieleidster. “De laatste jaren is de
verkeersdruk in onze gemeente fors toegenomen. De eerste stappen die nu gezet
zijn naar een nieuwe versie van het mobiliteitsplan kunnen we dus alleen maar
toejuichen. Bovendien is het ook een goede zaak dat we als gemeente opnieuw
deel zullen uitmaken van de MOZO-groep. De vorige bestuursploeg was uit dit
intergemeentelijk mobiliteitsoverleg gestapt, wat volgens ons een jammere zaak
was. De verkeersproblemen spelen zich immers niet alleen in Edegem af, maar
over de ganse regio. Plaatselijke oplossingen alleen zullen dan geen beterschap
brengen.”

Gemeentebestuur gaat de baan op

De
Edegemnaar heeft op 14 oktober van vorig jaar mee kunnen bepalen hoe de
grotgemeente de komende legislatuur zal worden bestuurd. Daar blijft het echter
niet bij: in mei en juni plant de bestuursploeg een tour door de wijken om
ideeën te sprokkelen bij de bewoners.

Op
de wekelijkse markt stond er vandaag een extra kraam. Je kon er geen fruit of
vis kopen, maar het was de lancering van het nieuwe gemeentelijke
participatietraject. “De bedoeling is om met het oog op de meerjarenplanning
van de gemeente extra input te verzamelen”, licht schepen voor participatie
Jeroen Van Laer toe. “We konden reeds steunen op het bestuursakkoord, de
witboeken van de verschillende gemeentelijke diensten en de memoranda van de
adviesraden, maar ook de mening van de inwoners zelf is belangrijk. Daarom gaan
we tussen 23 mei en 12 juni op pad in de Edegemse wijken. Over vijftien thema’s
kunnen de bewoners dan op brainstormsessies hun licht laten schijnen: van
betaalbaar wonen tot mobiliteit. Daarnaast is er ook een online luik voorzien.
Op de website mijnidee.edegem.be kunnen mensen per thema voorstellen doorgeven.
Zo bereiken we een groter en diverser publiek. De website levert overigens extra
aandacht op voor het initiatief. Via Facebook en Twitter kunnen de gebruikers
immers hun voorstellen verder verspreiden.” Het traject zal volgens Van Laer
zijn vruchten afwerpen. “Alle input – zowel die vanop de bewonersvergaderingen
als de online voorstellen zullen in een inspiratienota worden gegoten”, zegt
hij. “Die zal dan gebruikt worden in de discussies over de beleidsplannen voor
de legislatuur. Bovendien zullen we dit elk jaar herhalen.”

Niet pretentieus

De
website en de tour door de wijken is niet het enige participatie-initiatief van
het gemeentebestuur. “We hebben reeds een traject opgestart over de heraanleg
van de Boerenlegerstraat”, verklaart schepen Van Laer. “Binnenkort volgt het
Theo Mertensplein en we zullen ook in de toekomst werken met wijkbudgetten. Zo
kunnen de Edegemnaren zelf hun eigen straat of wijk vormgeven.” Dit type van
politiek is nieuw voor de gemeente. “We willen als bestuur niet pretentieus
zijn”, zegt Jeroen Van Laer. “Inwoners zijn vaak heel creatief en het zou zonde
zijn daar geen beroep op te doen. Bovendien vergroot je op deze manier het
draagvlak van beslissingen. Op deze open en transparante wijze willen we aan
een beter Edegem werken.”

Wanneer en waar?

 • donderdag 23 mei: Hangar 27, Parklaan 16
 • donderdag 30 mei: HEKLA, Prins Boudewijnlaan 43a
 • donderdag 6 juni: gemeentehuis, Gemeenteplein 1
 • maandag 10 juni: ’t Forum, Romeinse Put 97
 • woensdag 12 juni: OCMW/dienstencentrum, Oude-Godstraat 110

Praktisch

Om 18.30 uur gaan de deuren open en kun je een rondleiding op de locatie volgen (niet  verplicht). Om 19 uur stipt start de voorstelling. Op woensdag 12 juni start de brainstormsessie om 14.30 uur. Wil je de rondleiding in het gebouw volgen, dan verwachten we je om 14 uur. Inschrijven is niet nodig.

Meer weten?

Tel. 03 289 26 50, communicatie@edegem.be

Website mijnidee.edegem.be nu dinsdag online!

Uit Gazet van Antwerpen, 18 april 2013 – Het Edegemse gemeentebestuur zet zijn belofte van open communicatie met de burger in de praktijk om. Met een babbelbox op de markt, een website en een bezoek aan alle wijken zoekt het extra ideeën voor zijn strategisch plan voor de volgende jaren.

Zoals veel andere gemeenten is Edegem krap bij kas, wat het sinds begin dit jaar aangetreden gemeentebestuur tot voorzichtigheid qua uitgaven aanzet. "Toch betekent dat niet dat we niet investeren, want dat zou een teken van niet besturen zijn", vindt burgemeester Koen Metsu (N-VA). Die vaststelling, gekoppeld aan het uitdrukkelijke engagement van het nieuwe bestuur om de Edegemnaar dichter bij het beleid te betrekken, leidt tot een opmerkelijk initiatief.

Op de wekelijkse marktdag volgende dinsdag lanceert Edegem de campagne 'E!, ik heb een idee'. "We plaatsen een standje waar de marktbezoekers aan een soort van babbelbox ideeën mogen aanreiken van wat ze in Edegem verwezenlijkt willen zien. Tegelijk lanceren we een website waar bezoekers eveneens ideeën kwijt kunnen", zegt communicatieambtenaar Heidi Spiessens.

Goede ideeën niet altijd duur

"Voor het meerjarenplan kunnen we in eerste instantie terugvallen op ons coalitieakkoord. De gemeentelijke diensten hebben al een witboek met wensen afgegeven en ook de adviesraden werken volop aan hun memorandum. Maar ook voor de burger willen we niet dat het stopt na het uitbrengen van hun stem", vult schepen van Participatie Jeroen Van Laer (Groen) aan.

"Daarom organiseren we een ronde van de wijken, waarbij het coalitieakkoord wordt voorgesteld en bewoners ook zelf ideeën kunnen inbrengen. Belangrijk met het oog op de financiële situatie is het besef dat een goed idee niet altijd duur hoeft te zijn. We geloven in de creativiteit van de Edegemnaar, die we op deze manier prikkelen. Met de website geven we wie niet op ons bezoek aan de wijk aanwezig kan zijn dezelfde kansen. Als bestuur moeten we niet de pretentie hebben alles beter te weten. "

Vrijetijdscentrum

Los van de input van de inwoners laat het gemeentebestuur zelf zijn creativiteit haar gang gaan. "Op het vlak van onderwijs, sport en cultuur is het aanbod al ruim genoeg. Voor de toekomst zie ik een betere bibliotheek als een van onze prioriteiten. De aanpak van de Kempense gemeente Balen is in die zin interessant. Daar is de bib onderdeel van een vrijetijdscentrum, waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten bij een koffie of terechtkunnen voor allerlei activiteiten", laat burgemeester Metsu een ballonnetje op.

De site http://mijnidee.edegem.be gaat op dinsdag 23 april online.

(c) Jan Van de Poel

Hof Ter Linden: niet zonder jou!

Het participatietraject rond de invulling van domein Hof Ter Linden gaat van start. Om te beginnen is er de informatieavond nu woensdag 17 april om 20u in Hangar 27. Daarnaast is er ook de oproep om je kandidaat te stellen voor de klankbordgroep en zal er vanaf juni elke eerste zondag van de maand Café Ter Linden geopend zijn, waar je informeel kan bijkletsen over het verloop van het project.

Informatieavond 17 april

Op 17 april 2013 organiseert het gemeentebestuur van Edegem een informatieavond over het kasteeldomein Hof Ter Linden. Tijdens deze avond geven de drie eigenaars van het kasteel -gemeente Edegem, provincie Antwerpen (Kempens Landschap) en de Vlaamse overheid (Agentschap Natuur & Bos)- u de volledige achtergrond over het domein. Het zal die avond dus niet gaan over de toekomstige invulling van het domein, maar wel over de beschikbare ‘ruimte’ die wij (bestuur, partners, bevolking,…) nog hebben om het domein in te vullen. Vragen die we wensen te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Wat is de impact van de waterhuishouding? Hoe zit met het de juridische context? Met andere woorden: alle noodzakelijke informatie die nodig is om aan de invulling te beginnen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de communicatiedienst, tel: 03 289 26 50, e-mail: communicatie@edegem.be.

Stel je kandidaat voor de klankbordgroep

De verschillende partners willen bij het opstellen van het masterplan voor Hof Ter Linden een zo heterogeen mogelijke klankbordgroep betrekken. Ook bij de concrete uitwerking achteraf zal de klankbordgroep input kunnen geven. Wanneer alle plannen dan zijn uitgevoerd, is er nog steeds ruimte voor participatie binnen bepaalde domeinen. Denk maar aan beheer, sociale tewerkstelling, activiteiten enzovoort.

Wie zoeken we?

Alle geëngageerde Edegemnaars met een hart voor Hof ter linden zijn welkom. Expertise binnen een bepaald domein (erfgoed, natuur, herbestemming, ruimtelijke ordening, educatie, mobiliteit …) is meegenomen. Je zet je graag in vanuit het algemeen en niet vanuit een persoonlijk of politiek belang.

Wat mag je verwachten?

Je bent regelmatig aanwezig op de vergaderingen. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zal eind juni plaatsvinden. Daarna roepen we de klankbordgroep telkens samen als het nodig is. Aanvankelijk zal dat ongeveer maandelijks zijn, tot de opmaak van het masterplan wordt afgerond. Bij de opstartvergadering in juni leggen we de werking concreet vast.

Stel je kandidaat!

Bezorg je kandidatuur voor 1 juni 2013 aan het gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem of communicatie@edegem.be of stel je kandidaat aan de infostand tijdens de Dag van het Park op 26 mei 2013. Geef je naam, adres en contactgegevens door en motiveer je kandidatuur. De eigenaarsgroep van Hof ter linden bekijkt alle kandidaturen en stelt een zo heterogeen mogelijke groep samen. Midden juni weet je of je erbij bent.

Café Ter Linden

Vanaf juni elke eerste zondag van de maand. Een tijdelijk café in het linkerkoetshuis waar je bij pot en pint meer kan te weten komen over de stand van zaken van het project.

Experimenteren met participatie rond Boerenlegerstraat!

Participatie is een absoluut buzzword in de lokale politiek. Iedereen
wilt het. Hoe het dan precies moet, dat is veel minder
duidelijk. Maatwerk en een grote dosis creativiteit zijn alvast twee
belangrijke elementen. Afgelopen dinsdag konden we voor een eerste keer
experimenteren in het kader van de complete heraanleg van de
Boerenlegerstraat, centrum Edegem. 

De
aanzet voor dit project was al gegeven in de vorige legislatuur.
Studiebureau Antea Group werkte twee concepten uit. Geen volledig wit
blad dus. Maar, omdat we nog in een ontwerpfase zitten, nog zeer veel
ruimte om met ideeën en verzuchtingen van inwoners aan de slag te gaan.

Wat hebben we gedaan?

Een
eenvoudige, maar zeer belangrijke verandering was de opstelling van de
zaal en de manier van discussiëren: geen klassieke klasopstelling met
vooraan het college en het studiebureau, maar wel een vijftal aparte
tafels waar max. 8 mensen konden rondzitten.

Er waren twee sessie,
één om 16u en één om 19u. Elke sessie startte met een algemene en
technische uitleg over de concepten, de randvoorwaarden, de mogelijke
knelpunten en de timing. Nadien werd er rond de tafels in kleinere
groepjes over de plannen gediscussieerd. Aan elke tafel zat een schepen,
en één of twee ambtenaren of mensen van het studiebureau voor verdere
technische ondersteuning en het notuleren van de ideeën en opmerkingen.

Niet
alleen was er een mooie opkomst (van de 80 gezinnen, waren er zo'n
25-tal vertegenwoordigd), meer mensen kregen de kans om hun zeg te doen,
ook de minder mondige deelnemers. Belangrijk was dat er discussie
ontstond tussen buurtbewoners, waardoor er minder een wij-zij, college
vs. inwoners, gevoel was. Op de aanwezige formulieren kon men
opmerkingen die men toch niet durfden te maken aan de tafels alsnog
neerschrijven.

Een uitvoerig verslag van de opmerkingen met de
uitleg van de plannen werd enkele dagen later naar alle inwoners van de
Boerenlegerstraat verstuurd. Op die manier wilden we diegenen die niet
konden/wilden komen naar de sessies, op de hoogte brengen van de
uitkomst van de sessie en triggeren om eventueel alsnog hun mening te
geven.

Voor dit project was iedereen het over eens: een zeer geslaagde opkomst met meer interactie en begrip tussen bestuur en burgers!