BPA Mussenburg beslissing

Na enkele maanden stilte in het dossier van het BPA Mussenburg is het zo ver: minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen (VLD) heeft een beslissing genomen. Het BPA zoals het door CVP-VU einde 1999 is goedgekeurd, werd maar gedeeltelijk door de minister aanvaard.

Het meest aangevochten punt van het BPA, namelijk de maïsakker op de hoek van de Lourdeslaan en de Molenlei, is grotendeels afgekeurd door de minister. Drie wijzigingen heeft de minister aangebracht:

 • de schrapping van het kleinste van de twee bouwblokken, namelijk dat langs de Mussenburglei (ook de provincie had dit voorgesteld),
 • de verkleining van de bouwdiepte van 60 tot 30 meter voor het bouwblok langs de Lourdeslaan,
 • de schrapping van de overbodige onteigeningen; enkel voor het sterk verkleinde bouwblok langs de Lourdeslaan mag nog worden onteigend.
  (zie illustratie)

Agalev is blij dat een groot stuk van de maïsakker gered is. Door de grootse bouwplannen van CVP en VU zou er immers een muur van appartementen rondom de maïsakker worden gebouwd, waardoor het zicht op groen Mussenburg langs zowel de Lourdeslaan als de Molenlei verpest zou zijn. Dank zij de beslissing van de minister blijft de open ruimte langs de Molenlei gevrijwaard. De minister herhaalt in zijn beslissing letterlijk wat Agalev altijd al gezegd heeft, namelijk dat de voorziene bebouwing op de maïsakker de openheid aan het park Mussenburg in het gedrang brengt. De beweringen van het schepencollege dat de nieuwe bebouwing en de onteigeningen op de maïsakker nodig waren om de weiden aan het Meihof groen te houden, blijken niet te kloppen.

Agalev heeft steeds gezegd dat een financiële deal met eigenaars van gronden geen argument van ruimtelijke ordening is en de minister blijkt dat ook te vinden.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit voor Agalev niet ver genoeg gaat. Wij hebben in de gemeenteraad altijd gevochten voor het behoud van onze laatste open ruimtes in het centrum van de gemeente. Ondanks de honderden bezwaarschriften en de duizenden handtekeningen van de buurtbewoners, koos de CVP-VU-meerderheid ervoor om de weide aan het zwembad op te offeren, om appartementen te laten bouwen op de maïsakker en om nog meer beton te storten op onze groene weiden.

De keuzes die CVP en VU hebben gemaakt, zijn niet onze keuzes en we blijven ze afkeuren.

Illustratie: de maïsakker zoals hij er in de toekomst zou mogen uitzien volgens CVP en VU. De kleinste bouwzone, die langs de Mussenburglei is geschrapt door de minister. Het andere, langs de Lourdeslaan, is gehalveerd van 60 tot 30 meter.

FacebookTwitter

Toekomstig VLD-schepen van ruimtelijke ordening doet aan wishful thinking

Op de website van VLD-Edegem probeert toekomstig schepen van ruimtelijke ordening Peter Verstraeten dat de bevolking van Mussenburg te sussen met volgende woorden:

"In afwachting van de uitspraak van deze procedures (bij de Raad van State), gebeurt er dus niets met betrekking tot de uitvoering van het oorspronkelijk goedgekeurde BPA-MUSSENBURG (Er staan derhalve nog geen bulldozers klaar om onmiddellijk werken aan te vangen…). Specialisten in administratief recht zullen U kunnen bevestigen dat procedures voor de Raad van State (héél) lang kunnen duren (5, 6, 7 jaren zijn eerder regel dan uitzondering), zodat het probleem mogelijks deze legislatuur niet meer aan bod zal komen." 

De toekomstige schepen van R.O. denkt met andere woorden dat hij in het dossier Mussenburg wel op beide oren zal kunnen slapen en dat het gebied voor minstens 5 jaar gespaard zal blijven van nieuwe bebouwing.

Wij hebben deze bewering laten checken bij de Vlaamse en gemeentelijke administratie. Wat Verstraeten beweert, moet zwaar genuanceerd worden. Het is immers zo dat de gemeente op basis van het nieuwe BPA vergunningen kan verlenen (zowel over omstreden als over niet-omstreden projecten) zolang het BPA niet door de Raad van State is geschorst. Het heeft dus wel degelijk rechtskracht en bouwpromotoren kunnen dus in principe nu reeds een bouwvergunning krijgen op basis van het zo omstreden BPA.

Wel is het zo dat, als het BPA vernietigd wordt, die bouwvergunningen hun rechtsgrond verliezen en natuurlijk ook betwist kunnen worden. Dit kan dan achteraf leiden tot schade-eisen van die eigenaars ten opzichte van de gemeente! 

Conclusie: nieuwe bouwprojecten kunnen in Mussenburg nu reeds starten, maar de gemeente doet er best aan zeer voorzichtig te zijn, zeker omdat de kans groot is dat de omwonenden kans maken bij de Raad van State!

FacebookTwitter

Wat het schepencollege u NIET vertelde over BPA Mussenburg

Het schepencollege verspreidde in november – nog vóór het BPA Mussenburg werd goedgekeurd – een misleidende en eenzijdige folder 'Het ABC van BPA Mussenburg'. In deze folder schrijft het schepencollege NIET dat het de 542 bezwaren en 1600 handtekeningen tegen het BPA, naast zich neer zal leggen. Agalev, SP en VLD maakten een brochure waarin ze deze oneerlijk manier van werken van de CVP-VU-meerderheid aanklagen en waarin ze het BPA inhoudelijk bekritiseren. Hieronder staat de integrale tekst van de brochure van de oppositie.

Editoriaal 

Zo’n drie weken geleden ontving u een brochure vanwege het schepencollege: ‘het ABC van BPA Mussenburg’. In de brochure vertelt het schepencollege u veel over het Bijzonder Plan van Aanleg Mussenburg, dat CVP-VU op de gemeenteraad van december zal goedkeuren. Dit alles mooi verpakt in een brochure in vier kleuren. Dat juichen we toe. Goede informatie geven aan de ganse bevolking
vinden wij heel belangrijk. Maar daar laat de brochure van het schepencollege nu net een flinke steek vallen: de brochure ‘ABC van het BPA Mussenburg’ is alles behalve volledig. Ze vertelt u alleen maar de visie van één partij en van 15 van de 27 gemeenteraadsleden. Al de andere meningen – wellicht ook die van u – komen helemaal niet aan bod. Met andere woorden: de brochure was een mooi staaltje van propaganda voor de huidige bestuursmeerderheid, allemaal betaald met belastingsgeld. En dat vinden wij als democratische oppositiepartijen geen propere politiek. We aanvaarden niet dat CVP-VU de inwoners een plan in de strot jaagt waarmee deze niet akkoord kunnen gaan. En zeker als de brochure niet eens vertelt dat het schepencollege op geen enkele wijze rekening houdt met de bezwaren en opmerkingen van haar eigen inwoners!

Vriendelijke groeten,
Kristien Bossuyt-Tack (fractieleidster VLD)
Marc Vanhaute (fractieleider Agalev)
Walter Van Neck (fractieleider SP) 

Het D-tot-Z van de democratische oppositie

Het openbaar onderzoek: een maat voor niets!

Als het gemeentebestuur een BPA wil wijzigen, dan moet het van de wet de mening van de bevolking vragen. U en de mensen uit uw wijk schreven 542 bezwaarschriften, zetten 1600 handtekeningen onder een petitie, tekenden tientallen kindertekeningen, … het heeft niet mogen baten. De CVP-VU-meerderheid heeft de indruk gewekt dat u inspraak kreeg, maar veegt alle bezwaren en opmerkingen genadeloos van tafel. Nochtans waren heel wat mensen terecht bezorgd om de kwaliteit van hun leefomgeving. Zij weten best wel wat goed is voor hun straat, voor hun buurt en voor de volledige gemeente. Zij weten dat het beter wonen is tussen het groen dan tussen de betonblokken. Zij weten dat je betaalbare woningen en serviceflats ook kan bouwen op andere plaatsen dan op een mooie weide of een akker… 

Wat zijn onze bezwaren tegen het BPA Mussenburg?

 • Het schepencollege zegt dat er nood is aan betaalbare woningen en serviceflats en wil daarom enkele mooie stukken open ruimte laten bebouwen. Deze bijkomende serviceflats zouden een antwoord zijn op de toenemende vergrijzing en de nood aan aangepaste woningen.
  Agalev, SP en VLD eisen ook betaalbare woningen. Maar het schepencollege kan ons niet garanderen dat de nieuwe appartementen op de maïsakker aan de Lourdeslaan betaalbaar zullen zijn voor bescheiden inkomens, jongeren, senioren en alleenstaanden! Bovendien eisen we dat men eerst onderzoekt waar we in de gemeente betaalbare woningen kunnen bouwen zonder groen op te offeren, bij voorbeeld op het verlaten bedrijfsterrein van Reco (aan de Oude-Godstraat). Of door ruime eengezinswoningen om te vormen tot meerdere wooneenheden.
  Het schepencollege wil serviceflats bouwen op de wei naast het zwembad. Op een lege weide bouwen is natuurlijk de gemakkelijkste weg! Maar wat als de open ruimte volgebouwd is? De grote behoefte aan aangepaste woningen voor ouderen wordt lang niet opgelost met de bouw van serviceflats aan het zwembad. Als het schepencollege dàt inziet, zal het niet anders kunnen dan een creatief woonbeleid te voeren, zoals Agalev, SP en VLD het zouden willen. Bij voorbeeld door verlaten gebouwen (zoals de GB-depot) op te kopen, te slopen en er nieuwbouw op te zetten. Als het aan ons lag, begonnen we er vandaag al mee.
 • De nieuwe appartementsblokken aan de Lourdeslaan-Molenlei zullen een extra druk leggen op het kwetsbare en unieke natuurdomein Mussenburg. Het schepencollege belooft ‘transparantie’ tussen de verschillende appartementsblokken, maar volgens ons is dit maar een doekje voor het bloeden. Het mooie landschappelijke zicht wordt hoe dan ook verpest! Bovendien zal de onmiddellijke omgeving rechtstreeks last ondervinden van deze nieuwe appartementen. Het schepencollege zegt nu al dat er door deze nieuwbouw minstens 200 autobewegingen per dag zullen bijkomen. 
 • Het schepencollege bouwt een randparking tussen de Oude-Godstraat en de Onafhankelijkheidsstraat. Op een stukje open ruimte (over de lagere school) gaat de gemeente zelf woningen bouwen (en verkopen), maar voor de aanleg van de parking worden gewone mensen onteigend. Is dit rechtvaardig?

De inwoners van de wijk Mussenburg dienden 542 bezwaarschriften in.
1600 mensen tekenden de petitie tegen het verdwijnen van de open ruimte.
Kinderen maakten tientallen tekeningen tegen het verdwijnen van hun speelweide.
Verschillende kleine en grote actiecomités schoten uit de grond.
Vele mensen zijn terecht bezorgd om een leefbare omgeving, met groen en open ruimte.

En toch veegt het schepencollege deze bezwaren en bekommernissen genadeloos van tafel! Geen letter, geen woord, geen zin werd veranderd aan het ontwerp van BPA.

Agalev, SP en VLD aanvaarden dit niet!

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de fractieleiders van de drie democratische oppositiepartijen.

FacebookTwitter

Toepassing van de wet: de enige democratische weg

Agalev steunt voor de volle 100 % het voorstel om een juridische actie te starten tegen de illegale golfactiviteiten in het BPA Hazeschrans. De kern van de zaak is dat iedereen gelijk is voor de wet en dat elke illegale bestemming of activiteit in een bepaalde zone bestraft wordt en moet worden. We willen benadrukken dat Agalev niets heeft tegen golfactiviteit op zich, maar wel tegen de illegale aanwezigheid ervan in een gebied dat bestemd is als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met nabestemming bos.

Volgens Agalev is juridische vervolging de enige juiste democratische weg. Waarom? 

 1. Overtredingen tegen de wet moeten worden bestraft
  De golfclub heeft duidelijk de wet overtreden; het Gewestplan en het BPA hebben kracht van wet. Iedereen hoeft zich daarnaar te schikken. Het is onjuist te beweren dat de golfclub het slachtoffer zou zijn van het Gewestplan, het BPA of de Wet op de Stedenbouw. Al van bij de aanvang van de club (zo’n 10 jaar geleden) was de wet zeer duidelijk, maar de golfclub heeft zich daar nooit iets van aangetrokken. Ondanks alle PV’s die reeds waren uitgeschreven en ondanks de waarschuwingen die waren gegeven, bleef de golfclub zich de vorige jaren meer en meer ‘installeren’ in het gebied en werd er op een sluipende wijze verder gewerkt om een volwaardige exploitatie uit te bouwen. Indien een bestuur of een partij zou beslissen om overtredingen niet (meer) te vervolgen, geven zij carte-blanche om her en der maar bouwovertredingen te laten begaan. Men zou een signaal geven dat de wet niet belangrijk is en dat elke burger of groep van burgers maar zijn eigen zin mag doen.
 2. De wet is gelijk voor iedereen
  Elke burger die illegaal iets bouwt, verbouwt of afbreekt, wordt daarvoor gestraft. Het zou onrechtvaardig zijn om een golfclub niet op dezelfde manier te behandelen als de andere burgers.
 3. Het gebied heeft een landbouwbestemming, geen recreatieve bestemming
  Het gebied ‘Hazeschrans’ is op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ingekleurd als ‘zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied’, wat een detaillering is van de bestemming ‘agrarisch gebied’ op het Gewestplan. De nabestemming (d.i. de bestemming nadat de landbouwactiviteiten eventueel stoppen) is ‘bosgebied’. D.w.z. dat dit gebied een enorme groene long zou kunnen worden. Bovendien is de vallei van de Edegemse beek, die door het gebied loopt, één van de projecten in het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP), enkele jaren geleden door de gemeenteraad goedgekeurd. In een enorm verstedelijkte omgeving moet toenemende druk op natuurgebieden met alle mogelijke wettelijke middelen worden verhinderd. Een groot natuurgebied aan de rand van Edegem zou aan àlle Edegemnaren (en niet alleen voor zij die het kunnen betalen) de kans geven om in dit prachtig stuk open ruimte te wandelen en te genieten. Het charme-voorstel van de golfclub om er zélf een park van te maken (juni 1998), raakt kant noch wal omdat het planten van verschillende bomen niet hetzelfde is als natuurontwikkeling. Een verzameling bomen is nog geen bos…!
 4. Grondspeculatie moet worden tegengegaan
  In het reeds vermelde charme-voorstel van de golfclub (juni 1998) beweert zij haar project (nl. een park met wandelwegen, een speeltuin, sportterreinen, enz.) volledig zelfstandig te kunnen financieren (ca. 50 miljoen frank). En die 50 miljoen zou betaald worden door de 'democratische' bijdrage die elke golfer moet neertellen…? De waarheid is dat er een enorme speculatieve druk bezig is op de verschillende landbouwterreinen, wat nefaste gevolgen kan hebben op de kansen op natuurontwikkeling. Op een agressieve wijze rekenen rijke bedrijven erop dat zij ooit zullen kunnen bouwen op de gronden in het gebied.
 5. Het standpunt van de hogere overheid is zeer duidelijk
  Vlaams minister van milieu en landbouw, Vera Dua, heeft een zeer duidelijk standpunten ingenomen: golfactiviteiten in dit gebied kunnen niet (zie bijlage). Ook minister Dirk Van Mechelen van ruimtelijke ordening heeft toegezegd zijn politieke verantwoordelijkheid te zullen nemen.

FacebookTwitter

Golfclub op "weg" naar de zoveelste overtreding

Vorige week werd aan het golfterrein "De Drie Eycken" (Drie Eikenstraat, vlak bij Universitair Ziekenhuis) het begin van een tweede uitrit voor de auto's van de golfclubleden aangelegd. De ingreep bestaat uit het aanleggen van een strook kasseien vanaf de rijbaan tot aan de afsluiting van het golfterrein. Op kosten van het Vlaamse Gewest wordt aldus begonnen met de aanleg van een weg die er illegaal zal liggen. 

Inderdaad: het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van Hazeschrans is zeer streng en duidelijk; elke aanleg van welke weg dan ook, is verboden. Agalev-Edegem volgt met grote bezorgdheid deze zoveelste overtreding van de golfclub.

De uitbating van het 17 ha grote golfterrein is reeds lang een probleem in dit gebied. In de memorie van toelichting van het BPA "Hazeschrans" (1994) staat: "De golfuitbating is illegaal aanwezig in het gebied. Er werden reeds verschillende negatieve adviezen door allerhande instellingen afgeleverd. Tevens werd er een proces verbaal wegens inbreuk op de wet van de ruimtelijke ordening en stedebouw opgemaakt tegen het uitbaten van een serre als clubhuis en tegen de reliëfwijzigingen en bouwwerken op het terrein." Het golfterrein bevindt zich op gronden met bodembestemming "agrarisch gebied met landschappelijke waarde". Op verschillende plaatsen in de memorie van toelichting van het BPA wordt dan ook aangeraden de golfactiviteiten te bannen uit het gebied. 

Het Bijzonder Plan van Aanleg is zeer streng. Zelfs zeer kleine ingrepen, zoals het planten van bomen, zijn onderworpen aan een vergunning. De eigenaar van de golfclub heeft tot nu toe al zeer veel regels en voorschriften aan zijn laars gelapt: het aanleggen van heuveltjes, vegetatiewijzigingen, uitbating van een café, …: het zijn maar enkele voorbeelden van overtredingen.

Momenteel beschikt de golfclub over één in- en uitrit, ter hoogte van de Wilrijkstraat. Volgens onze informatie wilde de eigenaar van de werken van het Vlaamse Gewest gebruik maken om een mouw te passen aan de onveiligheid van de huidige in- en uitrit; daar hebben de chauffeurs immers een slecht zicht op het verkeer komende van de Doornstraat. De eigenaar voelt zich gesteund door een mondelinge en informele raad van de Edegemse politie. Die heeft, louter vanuit verkeerstechnisch oogpunt, aan de eigenaar toegegeven dat een uitrit op een andere plaats veiliger zou zijn. De eigenaar moet al maanden lang op de hoogte zijn geweest van de "goodwill" van het Bestuur der Wegen van het Vlaamse Gewest: hij heeft in het voorjaar immers knotwilgen geplant, die een dreef vormen omheen de te realiseren uitrit. Het Bestuur der Wegen verdedigt de aanleg van deze uitrit met de stelling dat de ingreep gewoon een heraanleg zou zijn van een reeds bestaande uitrit. Dit is onjuist: er lag inderdaad een strook kasseien (kinderkopjes) naast het fietspad, maar die had nooit de vorm of functie van een uitrit. De nieuwe uitrit is méér dan een heraanleg! 

Voor Agalev is het onaanvaardbaar dat de eigenaar plannen heeft om een nieuwe weg aan te leggen op dit waardevol (landbouw-)gebied. Bovendien is het onbegrijpelijk dat het Vlaamse Gewest de eigenaar helpt om zijn illegale plannen te verwezenlijken.

Agalev eist dan ook dat:

 • het gemeentebestuur onmiddellijk optreedt tegen de plannen van de eigenaar om een weg aan te leggen op zijn terreinen. Het College van Burgemeester en Schepenen moet aan de eigenaar laten weten dat hij nooit een vergunning zal (kunnen) krijgen voor de aanleg van een nieuwe weg op het golfterrein.
 • het gemeentebestuur bij de Vlaamse overheid en administratie officieel protesteert tegen de aanleg van het begin van een uitrit voor de golfclub. Dit nutteloos bouwwerk moet onmiddellijk weer worden afgebroken.
 • dat het gemeentebestuur eindelijk elke inbreuk in het gebied vervolgt. (In het verslag van de plenaire vergadering met de gemeente, AROHM, Aminal en Studiegroep Omgeving op 24 maart 1994 staat de vervolging van elke inbreuk uitdrukkelijk vermeld als intentie van het gemeentebestuur.)
FacebookTwitter