Edegem bouwt historische schuld verder af zonder te raken aan het ambitieuze beleidsplan

Het college van burgemeester en schepenen legt in
de gemeenteraad van december de budgetwijziging van 2016 en het nieuwe budget
2017 van het gemeentebestuur en OCMW ter goedkeuring voor. Hieronder het gemeentelijke persbericht. Lees hier de tussenkomst van Groen-fractieleidster Sien Pillot.

Tijdens de opmaak van beide budgetten werd het
bestuur geconfronteerd met enkele bijkomende financiële noden. De dalende
subsidies van hogere overheden staan in contrast met de steeds stijgende
verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen. Bovendien zet de stijging van de OCMW-toelage en de hogere kost
van de brandweerwerking het budget verder onder druk. Het gemeentebestuur moet
daardoor op zoek naar maatregelen om de financiële huishouding in
evenwicht te houden.

"Het gemeentebestuur heeft er bewust voor geopteerd
om het evenwicht van de gemeentefinanciën te bewaren zonder extra fiscale
inspanningen te vragen van de inwoners. De financiële inspanningen hebben we zowel
in de interne werking als in de investeringsuitgaven gezocht," licht burgemeester
Koen Metsu toe. "Onze bekommerdheid om de burger blijft dus ongewijzigd."

Op het vlak van de werkingskosten wordt aan alle
diensten een verder kostenbewustzijn gevraagd. Langs gemeentelijke kant werd beslist
om het personeelsbestand met 7,3 eenheden te verminderen;  6,3 VTE hiervan zullen via natuurlijke
afvloeiingen gerealiseerd worden. Het bestuur zal enkele tijdelijke tewerkstellingen
die werden opgestart om kortstondige projecten te realiseren, niet verlengen.
Ook werd beslist om sommige openstaande vacatures niet langer in te vullen. Tot
slot zal ook de aparte evenementencel die tijdens de vorige legislatuur werd
opgericht nu worden stopgezet.  De
gemeentelijke evenementen worden opnieuw georganiseerd onder de vleugels van de
verschillende gemeentelijke diensten. 

"Niemand bespaart graag en zeker
niet op personeel maar het niet doen brengt de hele organisatie in gevaar",
gaat schepen voor financiën Peter Verstraeten verder. "Samen met deze beslissingen wordt de dienstverlening van de betrokken diensten
ook geoptimaliseerd. Daardoor zal de impact van deze personeelsbeslissingen
voor de inwoners nauwelijks voelbaar zijn."

Naast de interne besparingen in het werkings- en
personeelsbudget werd langs gemeentelijke zijde eveneens het investeringsbudget
met 1 800 000 euro gereduceerd.

In 2017 trekt de gemeente Edegem wel
investeringsbudget uit voor volgende projecten:

 • Renovatie koetshuizen en buitenaanleg Hof Ter
  Linden

 • Oprichting vrijetijdscentrum
 • Heraanleg Drie Eikenstraat/Joe Englishlaan/Ter Borchtlaan
 • Structureel onderhoudsprogramma van wegen, voet- en
  fietspaden
 • Heraanleg Volhardingstraat/Beekstraat
 • Ontsluiting Kattenbroek
 • Oprichting bioklas
 • Heraanleg Baron de Celleslaan
 • Herinrichting Pieter van Maldereplein
 • Herinrichting Sint-Goriksplein
 • Ingebruikname camera"s met nummerplaatherkenning
  (ANPR)                                             
 • Nieuwe parking Hof ter Linden
 • Nieuw lokaal scouts 27e OLVE

Het bestuur blijft ook sterk inzetten op de afbouw
van de uitstaande schuld. Volgens de huidige planning zal de uitstaande schuld
in deze legislatuur met 7 460 000 euro of meer dan 31% worden afgebouwd. De
daling van de leninglast die hieruit resulteert zorgt voor bijkomende
financiële middelen die beschikbaar zijn voor de gemeentelijke dienstverlening.

Langs de zijde van het OCMW wordt vooral in de thuiszorg de
dienstverlening grondig aangepast. De poetsdienst met dienstencheques wordt
overgedragen aan een private partner. Het OCMW 
behoudt wel een regierol, zodat elke behoeftige Edegemnaar gegarandeerd
wordt bediend. Ook voor de warme maaltijden aan huis zoekt het OCMW een private
partner.

"Voor de poetsdienst met dienstencheques blijven we het
aanspreekpunt van de cliënt. Wij doen de intake, het huisbezoek, de facturatie,…. Het personeel dragen we over en de poetshulp zelf wordt gepland en
georganiseerd door een externe partner", vertelt OCMW-voorzitster Brigitte
Vermeulen-Goris verder. "Voor de maaltijdbezorging aan huis zoeken we in 2017
naar partners in de sociale economie die zorgen voor continuïteit. Op die
manier blijft de kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd en blijft de
belangrijke signaalfunctie die hiermee verbonden is, ingevuld. Tegelijkertijd
sporen we klanten aan om voor hun maaltijd naar het gezellige dienstencentrum
den Appel te komen."

Het OCMW maakt de duidelijke keuze nog meer in te zetten op
activatie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks probeert het OCMW
20 voltijds equivalenten te activeren via sociale tewerkstelling. De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal ingezet omdat het de beste preventiemaatregel
is tegen armoede. Het OCMW heeft een traditie wat de opvang van asielzoekers
betreft en zet die verder. Als
residentiële woonzorg nodig is, kan de Edegemnaar blijven rekenen op het
vertrouwde woonzorgcentrum Immaculata. De ligdagprijs evolueert met 3 euro naar
een correcte marktconforme prijszetting. Het blijft de ambitie van het
woonzorgcentrum om met haar dienstverleningsconcept aan de absolute top in Vlaanderen te blijven. Een voorbeeld daarvan is
het foodinnovatietraject waar elk "foodgebeuren" een sociaal moment wordt voor iedere bewoner,
ongeacht het zorgprofiel.

Om al de doelstellingen te halen zal het OCMW
nog beter samenwerken met de OCMW"s van de regio, partners uit de privésector,
de gemeentediensten en natuurlijk ook de vrijwilligersorganisaties, scholen en
verenigingen.

FacebookTwitter