Sien Pillot: "Als fractie voor 100% achter begrotingsoefening die voorligt"

Op de laatste gemeenteraad van
dit jaar staat klassiek de begroting voor het volgende jaar op de agenda. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar
tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor
jullie:

"Geachte collega's,

De budgetwijziging 2016 en het nieuwe budget voor 2017
worden deze gemeenteraad goedgekeurd.

Graag bundelen wij deze keer onze tussenkomst over de OCMW
en gemeentelijke financiën. Voor de eerste keer werkten beide managementteams
nauw samen om deze begrotingsoefening tijdig klaar te krijgen. Na de integratie
van de personeelsdienst weerom een stap verder in de integratie van OCMW en
gemeente. Wij willen hier dan ook graag schepen Peter Verstraeten, schepen Brigitte Vermeulen-Goris en beide teams bedanken
met in het bijzonder de financieel beheerders Joost Talloen en Katrien Van
Hove.

In vele opzichten werd 2016, en wordt 2017 cruciale jaren.

Vele belangrijke dossiers worden tevens deze gemeenteraad
ter goedkeuring voorgelegd. Een aantal grotere projecten zoals het nieuwe
vrijetijdscentrum en de bioklas komen op
kruissnelheid of in fase van aanbesteding.

 • De restauratie van Hof ter Linden is gestart. De
  eerste resultaten worden stilaan zichtbaar. Velen onder ons wandelden mee de
  Oostelijke wandel- en fietsdoorsteek in. Zonder meer een groot succes. Maar ook
  de Westelijke voetweg voor Hof Ter Linden en de Vinken staan nog op het programma. Twee belangrijke
  trage wegen waar dit bestuur aan werkt.
 • Voor de heraanleg van de Drie Eikenstraat  werden er al voorbereidende werken gedaan. Ook
  dit is zeker een zeer belangrijk dossier voor de trage weggebruiker. Over een
  afstand van bijna een km komen er nieuwe en veilige fietspaden en
  oversteekplaatsen.
 • Ook aan het dossier voor een nieuwe bibliotheek,
  VTC werd en wordt hard gewerkt.

  Een gedragen voorontwerp ligt op tafel en
  kan aanbesteed worden: hiervoor moeten we volop gaan! We kijken graag mee uit
  naar het definitief ontwerp en de infomarkt in het voorjaar.

 • Maar ook de eerste plannen voor een nieuwe
  bioklas zijn klaar. Een voorbeeldproject qua milieu en duurzaamheid. Tijdens de
  Dag van het Park konden we zelf mee de bouwstenen maken. Dat kan tellen qua
  co-creatie.
 • Aan het kruispunt Kattenbroek wordt volop gewerkt.
  Eindelijk een eerste nieuwe veilige oversteekplaats op de Prins Boudewijnlaan en
  ontsluiting van de sportzone en het ecopark.

 • Het mobiliteitsplan is succesvol afgerond en
  wordt de leidraad voor verkeersingrepen en -discussies de komende jaren.
 • 9 speelplekken werden de voorbije jaren aangepakt
  en er zitten er opnieuw een viertal in de pijplijn.
 • De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan
  de  burgemeestersconvenant. De eerste
  acties worden stilaan zichtbaar. Hopelijk doen ook jullie mee voor minder CO2
  en verschijnen er veel gepimpte vuilbakken in het straatbeeld.

Jullie hebben het alvast ook gemerkt. Edegem komt vaak
positief in de kijker:

 • We wonnen deze maand de Klimaatprijs!
 • We kregen een uitstekend evaluatiecijfer door
  Het Nieuwsblad.
 • Maar ook de artiesten die Club27 weet aan te
  trekken, kunnen op de nodige media-aandacht rekenen

Maar we willen zeker niet onder stoelen en banken steken dat
alles rozegeur en maneschijn is. Elk jaar opnieuw is de begrotingsopmaak een
evenwichtsoefening tussen doordachte investeringen, rechtvaardige inkomsten, en
verantwoorde personeels- en werkingsuitgaven.

Ondanks de ingrepen bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan blijft het exploitatiebudget van onze gemeente onder grote druk staan. Dit door
externe factoren zoals:

 • Toenemende
  pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage
 • Regularisatie
  gesco-statuten en de vermindering van de Vlaamse tegemoetkoming
 • De daling
  van de sectorale subsidies vanuit Vlaanderen zoals voor jeugd, cultuur, bibliotheek,…

Een vergelijking
met gelijkaardige gemeenten leert ons tegelijkertijd dat zowel onze personeels-
als werkingsbudgetten beduidend hoger liggen, terwijl de inkomsten nagenoeg
hetzelfde zijn.

En dan zijn er
natuurlijk de erfenissen uit het verleden die zeker een rol spelen, naast die hoge
personeelskosten, zoals het
dossier rond de gemeenteschool, dat maar steeds meer geld kost of de
kosten van de leasing van de brandweerkazerne die we niet terug gerecupereerd
krijgen.

Dat betekent dus keuzes
maken. Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van mensen, maar de
noodzakelijke besparingen bij OCMW en gemeente qua personeel zijn weloverwogen.
Enkele voorbeelden:

 • Het niet vervangen van het diensthoofd bij
  P&I past in een veranderende visie op een innovatieve arbeidsorganisatie
  die meer gericht is op verantwoordelijkheid, projectmatig werken en
  zelfsturende teams.
 • Voor de poetsdienst geloven we in het model dat
  Mechelen hanteert. We behouden onze regierol en zullen samenwerken met een
  private partner die onze visie op toegankelijke en betaalbare thuiszorgdiensten
  deelt. En dit ook voor de warme maaltijden.
 • Met het afschaffen van de Cel Evenementen leggen
  we opnieuw de volle verantwoordelijkheid voor het organiseren van gemeentelijke
  evenementen bij de betrokken diensten zelf. In vele gevallen was dit vandaag
  eigenlijk al het geval. Een voorbeeld hiervan is Rock@Edegem of de vele
  concerten die vanuit de Cultuurdienst worden georganiseerd.

De bezorgdheid van het personeel over stijgende werkdruk is
een belangrijk signaal. Dit bestuur kiest ervoor om een aantal investeringen en
projecten uit te stellen waardoor de werklast de komende jaren kan afnemen,
maar met behoud van de dienstverlening. Cruciaal is dat de schulden deze
legislatuur afgebouwd worden met 31%. Deze wegen immers zwaar door op de
autofinancieringsmarge van onze gemeente.

Besturen is verantwoordelijkheid nemen en
voortdurend een evenwicht zoeken. Wij staan als fractie 100 procent achter de
oefening die voorligt."

FacebookTwitter