Tussenkomst Sien Pillot op meerjarenplan: "Samen investeren in warm, dynamisch en solidair Edegem"

Geachte burgemeester en schepenen,

Geachte collega’s gemeenteraadsleden, 

Geacht publiek

Namens de voltallige Groen-fractie wil ik in de eerste plaats onze tevredenheid en fierheid uitdrukken over het strategisch en financieel meerjarenplan dat vandaag ter stemming voorligt en dat de visie en de ambities van het gemeentebestuur tot 2019 vastlegt. 

We zijn als Groen fier op de constructieve samenwerking en de ploeggeest waarin dit plan tot stand gekomen is. We waren bereid om verantwoordelijkheid in het bestuur op te nemen. Samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD hebben we alvast bewezen een evenwichtig, eerlijk, duurzaam en tegelijk ambitieus toekomstplan voor Edegem te kunnen uitstippelen. We kijken er naar uit om het samen de komende jaren te gaan uitvoeren.

Toegegeven, heel de BBC-oefening was even wennen, zowel voor ons als nieuwe ploeg, maar ook voor de administratie, voor de adviesraden en de gemeenteraad. Getuige ook de begripsverwarring tussen strategische en prioritaire doelstellingen, budgettaire evenwichten en financiële reserves van 11 tot 20 miljoen, het verschil tussen exploitatie- en investeringsuitgaven, enz. Maar hier zijn we dus, met een plan dat structureel financieel in evenwicht is. Met een plan waarin keuzes zijn gemaakt. Met een plan met een duidelijke visie voor Edegem: samen investeren in een warm, dynamisch en solidair Edegem.

Zes jaar geleden gaf ik als Groen-raadslid, toen nog echt groen achter de oren, samen met Anita, Dirk en Jeroen, een onderbouwde “ja, maar” voor het strategisch meerjarenplan. We zaten toen nog in de oppositie, maar dachten constructief mee na over de toekomst van Edegem. Ik heb onze tussenkomst van toen er nog eens bij genomen. Als oppositiepartij heb je makkelijk roepen. Onze rol vandaag is anders. 

Maar als ik onze bedenkingen van toen lees, kan ik niet anders dan trots zijn op het werkstuk dat vandaag voorligt en eigenlijk ook op de constructieve en onderbouwde tussenkomst die we toen, zes jaar geleden, deden (zie hier).

 • We bieden vandaag een antwoord op het structureel financieel tekort, 
 • We trekken het luik veiligheid open door in te zetten op buurtwerking en de aanpak van het subjectief onveiligheidsgevoel, 
 • Er komt nu wel een milieubarometer met duidelijke indicatoren om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te meten, meer nog, dit bestuur maakt een aanzienlijk bedrag vrij om van de bioklas eindelijk een volwaardig milieueducatief centrum te maken dat hopelijk ook een cruciale rol kan spelen als bovenlokaal onthaalcentrum voor de ruimere zuidrand en het park Hof ter Linden/Fort 5. De eerste activiteiten rond Hof ter Linden kon de Edegemnaar alvast goed smaken. 
 • We zetten meer dan voordien in op de heraanleg van fietspaden en we kijken vol sapnning uit naar het resultaat van de mobiliteitsstudie. Veilige en vlotte oversteekbaarheid van gewestwegen en veilige schoolomgevingen. Op korte termijn zullen de doorsteek in Hof ter Linden en de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan belangrijke realisaties zijn. De gesprekken met het agentschap wegen en verkeer gaan nu in de goede richting om voor het knooppunt Kattenbroek en de oversteek aan het Rubenspark een degelijke oplossing te voorzien.
 • Er zijn meerdere actieplannen en acties rond het versterken van het sociaal weefsel, wijkwerking en participatie van de Edegemnaar; via wijkbudgetten kunnen onze inwoners zelf creatief aan de slag voor hun straat en buurt, 
 • Met haar actieplannen rond speelweefsel trekt dit bestuur volop de kaart van gezinsvriendelijke gemeente, 
 • Verschillende woonvormen worden actief gestimuleerd en mogelijk gemaakt, 
 • Op lokaal flankerend onderwijsbeleid wordt er niet bespaard, en de vernieuwde positieve relatie met Andreas Vesalius is een zeer belangrijke stap geweest in het nieuwbouwdossier,
 • Er gaat meer geld naar het stimuleren van lokale economie,
 • Ondersteunende diensten van OCMW en gemeente zoals ICT, personeel, financiën zullen worden geïntegreerd, 
 • Een belangrijke toename van de OCMW-bijdrage is een goed voorbeeld van hoe we als bestuur iedereen in onze gemeente kansen willen geven. Voor het dienstencentrum en het WZC Immaculata  zijn deze extra financiële middelen broodnodig.
 • Naast een “goedwerkend jeugdhuis en fuifzaal” maakt dit bestuur meer geld vrij voor jeugdlokalen, speelplekken en jongerencultuur, 
 • En – last but not least – er komt eindelijk een nieuwe bibliotheek, die meer is dan een bib, maar en ontmoetingsplek voor jong en oud, een centrale plek voor cultuur en cultuurbeleving in onze gemeente.

Groen is tevreden met dit toekomstplan voor Edegem en de manier waarop het tot stand is gekomen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door zowel onze werkings- en personeelsuitgaven kritisch te bekijken, onze eigen investeringsdromen in te tomen, maar ook aan de inkomstenzijde te sleutelen. We maken dat dit plan een gedeelde verantwoordelijkheid is, voor ons als bestuur en voor de inwoners.

Voor de personeelsleden waar we de komende maanden onmiddellijk afscheid van moeten nemen, dringen we aan op een nauwgezette begeleiding naar nieuw werk. De integratie-oefening gemeente en OCMW zal zeker niet evident zijn; een doordacht en respectvol stappenplan is de sleutel. Een motiverend, zorgzaam en waarderend personeelsbeleid moet één van onze sterkste troeven zijn.

Dit plan is natuurlijk geen eindpunt, sommige uitdagingen blijven groot en nieuwe uitdagingen zullen ons pad kruisen. De transitie naar een meer duurzame en ecologische samenleving is wellicht de grootste uitdaging van vandaag. Als gemeente hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie waar te maken. Afgelopen weekend hebben we alvast belangrijke aanzetten gegeven, met het eerste repaircafé en de eerste Edegem Handgemaakt kerstmarkt. Beide een groot succes. We zullen hard werken om de ambitie van klimaatneutrale gemeente waar te maken. 

Beste collega’s, in dit plan vinden we met Groen Edegem de vooropgestelde doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2013-2018 terug. Tijd om aan de slag te gaan en deze cijfertabellen in realiteit om te zetten.

Sien Pillot

Fractieleidster Groen Edegem

FacebookTwitter