15 speerpunten met de Edegemnaar in de hoofdrol

Het bestuur (N-VA, Groen en Open VLD) heeft haar
meerjarenplan voor Edegem klaar. De komende zes jaar wil het inzetten op 15
speerpunten die de Edegemnaar rechtstreeks ten goede komen. In het actieplan
voor de toekomst zitten ook maatregelen om de financiële huishouding terug in
evenwicht te krijgen, zodat het investeringsbudget niet verder opgesoupeerd
wordt door een jaarlijks verlies op de werking van de gemeente. De komende weken wordt dit plan voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. Op 16 december om 20u in de raadzaal wordt er dan over gestemd!

1. Transparantie &
participatie

Edegem luistert naar de inwoners en spreekt hun taal.

We betrekken onze inwoners nauw bij het bestuur. Die aanpak werd alvast
hard gemaakt met, onder andere, de website ‘E! Ik heb een idee’ waarop
Edegemnaren hun ideeën konden plaatsen en een ronde van het bestuur door alle
wijken. Heel wat concrete acties in het meerjarenplan zijn gestoeld op deze
ideeën. De open en transparante manier van werken zetten we verder met
regelmatige adviesraden, dialoogmomenten en buurtoverleg. Ook wie niet actief
deelneemt, blijft op de hoogte via het gemeenteblad, de Facebookpagina en de
Twitteraccount van Edegem.

2. Financieel beleid

Edegem geeft niet meer uit dan er binnenkomt. 

De gemeente heeft de investeringsmiddelen om de plannen voor de
Edegemnaren te realiseren. Maar dan moet de jaarlijkse balans van de
gemeentelijke werking wel in evenwicht gebracht worden. Sinds eind 2011 liggen
de uitgaven hoger dan de inkomsten. 2013 sluit af met een tekort van zo’n 3
miljoen euro. Als dat zo doorgaat, is de gemeentelijke spaarpot in 2016 leeg,
zelfs als er geen euro meer wordt geïnvesteerd. Daarom neemt het nieuwe bestuur
maatregelen.

Enerzijds bespaart Edegem stevig in de eigen werking: 

door overbodige kosten te schrappen, efficiënter te werken binnen alle
diensten, nauwer samen te werken met het OCMW en personeelskosten te drukken.
235 medewerkers staan in voor de dienstverlening aan 21.000 inwoners. Dat komt
neer op 188 voltijdse jobs of  8,8 VTE
(voltijdse equivalenten) per 1.000 inwoners. Daarmee zit Edegem ruim boven het
Vlaamse gemiddelde van 7,4 en dat van gelijkaardige gemeenten in de regio. Na
een grondige doorlichting verdwijnen er 23,75 VTE tegen eind 2019: 16,95 via
geleidelijke afvloeiing en 6,8 via directe ontslagen. Die gebeuren bij het
onthaal- en contactcenter (1,3 VTE), bij de dienst duurzaamheid (van 1 VTE naar
0,5 VTE) en bij de parkwacht (5 VTE). De dienstverlening blijft echter
gegarandeerd. Het onderhoud van Fort 5 gaat naar de dienst hoveniers, die deze
taak er dankzij een efficiëntere werking en een extra collega kan bijnemen. De
twee gemeenschapswachten van Edegem zorgen voor het toezicht. Een halftijdse
duurzaamheidsambtenaar blijft behouden.

Anderzijds stelt Edegem de belastingen bij.

De
opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 775 naar 995, wat nog
steeds beduidend lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 1.404. Concreet: een
gemiddeld Edegems gezin betaalde vorig jaar 448 euro onroerende voorheffing en
zal vanaf nu 513 euro betalen. Anderzijds daalt de aanvullende
personenbelasting van 7,2% naar 7,0%. Daarmee zit Edegem onder het Vlaamse
gemiddelde van 7,32%. Concreet: volgend jaar zal een gemiddeld Edegems gezin
809 euro betalen, in plaats van 833 euro. Enerzijds levert dit de gemeente
jaarlijks bijna 1 miljoen euro op, anderzijds is het een rechtvaardige verschuiving
onder belastingplichtigen.

3. Bedrijfsvoering 

Edegem
streeft naar meer efficiëntie en samenwerking. 

Om efficiënter en beter samen te werken
houden we elk onderdeel van de organisatie tegen het licht, van werkprocessen
tot kopieerapparaten. Edegem blijft investeren in moderne ICT om zo tegelijk
tijd en kosten te besparen. We gaan sterker samenwerken binnen de gemeentegroep
HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) en gaan taken bundelen met
het OCMW. Dat betekent bijvoorbeeld een gemeenschappelijke personeels- ICT-,
groen- en communicatiedienst.

4. Dienstverlening

Edegem
levert diensten op maat van de Edegemnaar.

De stap naar één centraal loket waar
de burgers met al hun vragen terecht kunnen heeft Edegem recent al gezet. De
komende jaren zullen we de werking ervan verder optimaliseren en digitaliseren
met een volwaardig e-loket, geoloket en het gebruik van de digitale
handtekening. Of dat het gewenste effect oplevert, wordt afgetoetst bij de
Edegemnaren en indien nodig bijgestuurd.

5. Lokale economie

Edegem
geeft zuurstof aan de lokale economie.

We gaan bedrijven, winkels en
zelfstandigen ondersteunen, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven van
ondernemers en kansen geven aan sociale tewerkstelling. Maar ook het bestaande
winkelaanbod willen we beter in de kijker zetten met acties zoals de ‘Edegem
shopping days’. Bij de heraanleg van straten en pleinen versterken en
heractiveren we bestaande winkelknooppunten.

6. Veiligheid

Edegem zorgt ervoor dat de inwoners
zich veilig voelen.

We blijven werken aan de reële of
gevoelsmatige onveiligheid. Gemeenschapswachten en wijkagenten spelen daarin
een belangrijke rol. Via buurtinformatienetwerken betrekken we ook de inwoners,
want veiligheid vraagt om een integrale aanpak en een collectieve
verantwoordelijkheid.

7. Wonen

Edegem biedt een thuis aan jong en
oud.

Zonder haar groene en residentiële
karakter op te geven, wil Edegem extra wooncapaciteit creëren. In de eerste
plaats door verkrotting en leegstand aan te pakken, maar ook door werk te maken
van alternatieve woonvormen, zoals co-housing, zorgwonen, assistentiewonen en
sociale woningen. Zowel senioren als gezinnen met jonge kinderen moeten goed
kunnen (blijven) wonen in Edegem.

8. Mobiliteit

Edegem
geeft voorrang aan een vlot en veilig verkeer.

We
betrekken de inwoners van Edegem bij het uitwerken van een nieuw
mobiliteitsplan met een actuele visie op en concrete oplossingen voor alle
weggebruikers. Het verkeer binnen elke buurt maken we leefbaarder met trage
wegen, oversteekplaatsen op drukke gewestwegen, openbare fietsstalplaatsen en
betere fietspaden. Zo worden Edegemnaars gestimuleerd om voor het juiste
vervoermiddel op de juiste plaats te kiezen.

9. Ruimte & leefomgeving

Edegem
haalt het maximum uit de beschikbare ruimte.

Om de gemeente leefbaar te houden
zullen we zuinig en verstandig omspringen met de ruimte die er is. Verdichten
en vergroenen is de boodschap. Deze visie vertalen we in een nieuw ruimtelijk
uitvoeringsplan, waarin het domein Hof Ter Linden en Fort 5 één groot
natuurontdekkings- en belevingsgebied van 90 hectare vormen. En uiteraard
werken we volop verder aan de heraanleg van straten en pleinen.

10. Welzijn & gezondheid

Edegem werkt aan het welzijn van
elke Edegemnaar

OCMW en gemeentediensten gaan nog nauwer samenwerken om de Edegemnaren
die hulp kunnen gebruiken financieel en psychologisch te steunen. In onze
gemeente moet iedereen een menswaardig bestaan kunnen leiden en ten volle aan
de samenleving kunnen deelnemen. De gemeentelijke toelage stijgt daarom ook van
1,45 naar 2 miljoen euro. Deze wordt bovendien jaarlijks geïndexeerd met 3%.

Het OCMW …

  

… moet besparen ondanks de verhoging van de gemeentelijke
toelage.
Dat komt vooral door de forse vergrijzing en
de sterk stijgende pensioenbijdragen. Het besparingsplan vraagt een inspanning
van alle diensten, maar vooral in de thuiszorg wordt de dienstverlening grondig
aangepast. De poetsdienst met dienstencheques krimpt sterk, de eigen
klusjesdienst wordt stopgezet maar zorgbehoevende mensen worden niet aan hun
lot overgelaten: voor hun klussen kunnen zij terecht bij de PWA. Het OCMW en de
gemeente bovendien buurthulp organiseren en zo de solidariteit onder bewoners zelf
aanspreken. Het werk van de seniorenconsulent wordt geconcentreerd bij een
maatschappelijk werker van de gemeente die tot nu toe wijkwerker was. De
combinatie van die twee verantwoordelijkheden maken hem uiterst geschikt om de
voornoemde buurthulp succesvol te organiseren. In totaal gaat het over 11,18
VTE aan ontslagen in 2014, verdeeld over 16 personeelsleden. In de periode van
2014 tot 2019 zullen daarenboven 5,30 VTE verdeeld over 7 koppen natuurlijk
afvloeien.

… gaat voor het behoud van de publieke zorg
(thuiszorgdiensten en residentiële woonzorg).

Het ocmw is
er immers van overtuigd dat de eigen doelgroep moet kunnen blijven rekenen op
de kwaliteitsvolle zorg op maat. Daarvoor is het OCMW ook bekend en worden we
geapprecieerd. Met vooral een gezinszorg van 35.000 uren per jaar maken we het
voor mensen mogelijk om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te blijven.
Dienstencentrum den Appel zal een begrip worden in Edegem en een trekpleister
voor alle senioren.

Als residentiële
woonzorg nodig is kan de Edegemnaar blijven rekenen op het vertrouwde
woonzorgcentrum Immaculata. Het is de ambitie om via een vernieuwing van het
dienstverleningsconcept aan
de absolute top in Vlaanderen te blijven.

,

… blijft alle zeilen bijzetten om kwetsbare mensen op de
arbeidsmarkt zo veel mogelijk te activeren.

De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal
ingezet omdat het de beste preventiemaatregel is tegen armoede. Het OCMW heeft
een traditie wat de opvang van asielzoekers betreft en zet die in afgeslankte proporties verder.

 

Om al de
doelstellingen te halen zal het OCMW nog beter samenwerken met de OCMW’s van de
regio, partners uit de privésector, de gemeentediensten en natuurlijk ook de
vrijwilligersorganisaties, scholen en verenigingen.

11. Cultuur

Edegem geeft ruimte aan cultuur voor elke interesse.

Cultuur brengt mensen bij elkaar.
Daarom zetten we in op een dynamisch cultuurbeleid dat voor elke Edegemnaar wat
te bieden heeft. We bouwen een modern en toegankelijk vrijetijdscentrum, waarin naast een nieuwe bibliotheek, ook ruimte is voor andere media,
sociaal-culturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte. Het wordt dé plek om nieuwe dingen
te ontdekken en actief deel te nemen aan culturele activiteiten.

12. Sport, jeugd & vrije tijd

Edegem zet iedereen in beweging met
haar jeugd-, sport- en vrijetijdsaanbod

Edegem wil niet besparen op het
rijke verenigingsleven in de gemeente. We investeren in een optimale
huisvesting voor zowel sport-, jeugd- als cultuurverenigingen. Ook inwoners die
geen lid zijn van een vereniging moeten uiteraard aan hun trekken komen. Dat
gaan we onder andere doen met loopevenementen, kleuterspeeldagen, ondersteunen
van de jeugdhuizen, goed georganiseerde fuiven en een bruisende zomer, met de
jaarmarktfeesten als kers op de taart.

13. Milieu & duurzaamheid

Edegem is solidair en maakt
‘duurzaam’ concreet.

De gemeentediensten zullen het goede voorbeeld geven in
milieuverantwoord productgebruik, fairtrade aankopen, afvalarme evenementen en
afvalpreventie. Op termijn willen we klimaatneutraal zijn. Door
energie-efficiënt te werken kunnen we naast ecologische ook financiële winst
boeken. Via de milieubarometer zullen de inwoners kunnen volgen waar we staan
en in de bioklas in het nieuwe regiohuis zullen ze zelf heel wat kunnen
opsteken over het leefmilieu. We blijven ook investeren in internationale
solidariteit, samen met onze zustergemeente San Jerónimo.

14. Wijkwerking


Edegem doet de wijken leven.

Toffe buurten waar mensen elkaar
kennen en samen initiatief nemen, zijn de basis van een gezellige en dynamische
gemeente. Daarom gaan we zorgen voor een ontmoetingsplek in elke buurt, waar
buurtbewoners samen kunnen genieten, spelen en plezier maken. Met wijkbudgetten en peterschapsprojecten moedigen we spontane initiatieven
aan en betrekken we de inwoners bij het beheer van hun straat, plein of wijk.

15. Gezin, kinderopvang en onderwijs

Edegem laat kinderen jong zijn.

Geen betere
investering in de toekomst dan onze kinderen! Met een sterk schoolaanbod,
voldoende en kwaliteitsvolle (voor- en naschoolse) kinderopvang en
toffe speeltuinen worden we opnieuw  aantrekkelijker voor jonge gezinnen met
kinderen. Alles wat jonge Edegemnaren en hun ouders aangaat bundelen we in Het
Zwaluwnest. Daarmee streven we naar het officiële label ‘Huis van het Kind’ van
Kind en Gezin. Ten slotte maken we ook werk van een online inschrijfsysteem
voor buitenschoolse opvang IBO De Speelclub en investeren we in het lokaal flankerend
onderwijsbeleid.